Program Hakkında:

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü; Arkeoloji, Deniz Arkeolojisi, Sanat Tarihi, Görsel Kültür, Kültürel Miras, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları ve Müzecilik alanlarında çok disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır. Derslerimiz; prehistorik Anadolu, Yunan ve Roma İmparatorlukları, Geç Antik Dönem, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları ve modern dönem olmak üzere tarihsel ve coğrafi olarak geniş kapsamlıdır ve öğrencilere en güncel kuramları ve yöntemleri tanıtmak üzere tasarlanmışlardır. Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi alanlarına aktif akademik katılım müfredatın ayrılmaz bir parçasıdır ve arkeoloji laboratuvarımızda analiz ve konservasyon yöntemlerine yönelik uygulamalı eğitimden, arkeolojik alan ve müze gezilerine ve yerli ya da yabancı uzmanlar tarafından düzenlenen atölyeler, konferanslar ve konuşmalara kadar çeşitlendirilir. Öğrencilerimiz yaz dönemlerinde öğretim üyelerimizin kazılarında, müze ve kültürel miras kurumlarında, yurtiçi ve yurtdışı atölyelerde staj veya öğrenim görmek için teşviklendirilir. Aynı zamanda, Akdeniz ve Anadolu dilleri (Yunanca, Latince, Hititçe, Luvice ve Osmanlıca) yahut dijital beşeri bilimler gibi alanlardan dersler alarak ilgilerine göre bu alanlarda uzmanlaşabilirler.

Bölümümüz, ülkemizin farklı yörelerinde bulunan ve Koç Üniversitesine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren araştırma enstitüleri ile yakın ortaklık içindedir. Bunlar; Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Vehbi Koç Ankara Çalışmaları Araştırma Merkezi (VEKAM), Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Dönem ve Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi (GABAM), ve Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi (KUDAR) olarak sıralanabilir.

Program Çıktıları :

 1. Daha geniş coğrafi ve sınır ötesi bağlamı içinde Prehistorya’dan çağdaş zamanlara kadar olan dönemi kapsayan, Anadolu ve daha geniş Akdeniz ile ilgili birincil çalışma izlerinin ileri düzeyde kavranması ve anlaşılması
 2. Birincil çalışma alanlarındaki çalışmalar için mevcut olan farklı dönemleri ve bölgeleri tanımlayan farklı materyal türleri ve yazılı kaynaklar hakkında sağlam bir anlayış kazanma
 3. Orijinal edebi kaynakların yanı sıra arkeolojik ve epigrafik malzemeye doğrudan erişim sağlayan, seçilmiş eski ve modern yabancı diller hakkında çalışma bilgisine sahip olma
 4. Birincil çalışma alanlarındaki, mevcut araştırma durumuna dair net bir kavrayış edinebilme
 5. Arkeolojik alan verilerinin toplanması, güncel laboratuvar analizleri ve / veya CBS veya diğer jeo-uzamsal ve veritabanı teknolojilerinde arkeoloji, sanat tarihi ve miras ihtiyaçları için analitik araçlar olarak yeterlilik konusunda ileri düzeyde anlayış.
 6. Geçmiş ve günümüz toplumlarını anlamak için belirli denizcilik arkeolojik verilerini toplama, yorumlama ve sentezlemede görüş kazanma
 7. Anadolu’nun farklı dönemlerine ve bölgelerine ve daha geniş Akdeniz dünyasına ait malzemelerin sanat tarihi analizinin kavram ve yöntemlerinin net bir şekilde anlaşılması becerisini kazanma
 8. Arkeolojik saha çalışması sırasında veya müzelerdeki işlem sonrası çalışmalarda materyal ve görsel kültürün tasdiklerini tanımlama, analiz etme, yorumlama ve bağlamsallaştırma becerileri edinme
 9. Türkiye’de veya yurtdışında miras yönetim planlarının oluşturulmasına veya bir miras projesinin çeşitli yönlerini yürütmeye yardımcı olmak için gerekli teorik yaklaşımlar ve pratik beceriler hakkında bilgi sahibi olma
 10. Müzeler hakkında ve müzelerde çeşitli yöntemler kullanarak, alan çalışmasından arşiv araştırmalarına, disiplinler arası ve disiplinler arası düşünmeyi teşvik ederek ve müze küratörü veya yöneticisi olmak için gereken teorik ve pratik becerileri edinerek araştırma yapma becerisine sahip olma
 11. Bağımsız çalışan, eleştirel düşünen, İngilizce ve diğer modern dillerde iyi gelişmiş yazılı ve sözlü becerilere sahip akademisyenler olarak araştırma yapma becerileri edinme

Mezunların Mesleki Profilleri:

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Courses:

 

ARHA 500 / ANATOLIAN CIVILIZATIONS I (NEOLITHIC-LATE BRONZE AGE) Bu derste, Türkiye’nin arkeolojik dönemleri Neolitik Çağ’dan Geç Tunç Çağı’nın sonuna kadar işlenecek. Görsel şekilde desteklenen derslerde tarımın ortaya çıkışının önemli adımları ve devletlerin kökenine dair modeller eleştirel bir yaklaşımla ele alınacak ve böylece Anadolu?nun karmaşık toplumlarına doğru giden dönüşüm süreci daha iyi anlaşılacak. Zengin Asur ticaret yapısının temelini oluşturan ticaret ve değiş tokuş sistemleri üzerine ana teoriler değerlendirilecek. Kuzey Anadolu?daki Hitit İmparatorluğu ve Doğu Akdeniz arasındaki karmaşık ilişkilere ışık tutmak adına yazılı kayıtlar arkeolojik kaynaklarla bir bütün halinde ele alınacak. Üzerinde durulacak önemli arkeolojik yerleşmelerden bazıları: Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alaca Höyük, Troya, Göltepe/Kestel, GAP kurtarma projeleri, Kültepe, Acemhöyük, Alalah ve Boğazköy.
ARHA 501 / ANATOLIAN CIVILIZATIONS II: IRON AGE-ROMAN Demir Çağı’ndan Roma dönemine kadar Türkiye hakkındaki materyal kalıntıları ve tarihi kaynaklar. Geç Hitit, Frig, Urartu ve Lidyalı kültür ve dönemleri, Yunan yerleşimleri, Türkiye?deki Pers hükümranlığı, Pergamon ve benzeri Helenistik krallıklar, Roma İmparatorluğu kent ve yerleşimleri. Bütün bu dönemler için, Akdeniz ve Yakın Doğu bağlamında Türkiye?de yaşanan gelişmeler.
ARHA 502 / ANATOLIAN CIVILIZATIONS III: LATE ROMAN – BYZANTINE Geç Roma’dan Bizans’ın sonuna kadar olan dönemde günümüz Türkiyesi sınırları içinde kalan topraklardaki arkeolojik, sanat tarihsel ve tarihsel kaynakların incelenmesi. Roma İmparatorluğu topraklarında, kentler ve kırsal alanları da içerecek şekilde, yaşanan dönüşümler, uyarlamalar ve radikal değişimlerin irdelenmesi. Erken dönem İslam kültürlerinin Doğu Anadolu ve ötesine yaptığı etkinin tartışılması.
ARHA 503 / ANATOLIAN CIVILIZATIONS IV (OTTOMAN-RECENT) Bu ders, Osmanlı sanatı ve mimarisine genel bir yaklaşımla yapılan bir giriş niteliğindedir. Erken Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve hatta çağdaş Türk sanatına kadar olan zaman dilimi incelenecektir.
ARHA 506 / ARCHAEOLOGICAL METHODS AND THEORY Bu ders, kazı yöntemleri ve kazı sonrası analize giriş niteliğindedir. Ele alınan konular: Stratigrafi, kazı ve ilgili kayıt teknikleri, tarihleme yöntemleri, arkeozooloji, arkeobotanik, seramik incelemesi, arkeometalürji ve izotop araştırmaları.
ARHA 507 / ARCHAEOLOGICAL METHODS AND THEORY II Arkeolojik yöntem ve kuramlar Anadolu Arkeolojisi?nin prensiplerine ve uygulamalarına doğrultusunda işlenecektir. Yüzey araştırması ve kazı yöntemleri, bağlantılı kayıt teknikleri, aletlerle yapılan analizler ve farklı türdeki maddi kalıntıların yorumlanması, sunumu ve arkeolojik sonuçların yayını.
ARHA 510 / RESEARCH SEMINAR Öğrencileri tez konularını seçme, araştırma yöntemleri, araştırma ve yayın etiği ve yazım planı geliştirme konusunda yönlendirmeyi amaçlar. Öğrenciler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim görevlileri, konuk hocalar ve Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi araştırmacıları tarafından hazırlanan seminerlere katılırlar.
ARHA 520 / LATE ANTIQUE AND BYZANTINE HISTORY WRITING Bu ders, Geç Antik Çağ ve Bizans tarihlerinin oluşmasına katkıda bulunan tarihi belgeleri geniş bir yelpazede inceleyecektir. Kent arkeolojisi ve maddi kültür, yazılı belgeler doğrultusunda irdelenecek. Derse ayrıca kent çevresi çalışmaları ve yerleşim arkeolojisi de yer verilecek. Birçok kent ve kasaba örneği incelenecek.
ARHA 527 / CONSTANTINOPLE (330-1453) Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis’in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi’nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.
ARHA 535 / WESTERNIZATION OR MODERNIZATION? THE OTTOMAN EMPIRE IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES Avrupa”da 18 ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen yenileşme akımları ve Osmanlı kültür ve sanatına ekileri. 17. yüzyıldan sonra Avrupa ile kurulan yeni siyasal ve ticari ilişkiler, Osmanlılar”ın batıya bakışındaki değişim, teknoloji, sosyal yaşam ve sanatta batılılaşma eğilimleri. Sanat ortamına giren yenileşme, batılılaşma ve oryantalizm gibi yeni kavramlar ve 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı kültüründeki dönüşüm.
ARHA 540 / FIELD STUDIES Öğrenciler ilgi alanlarına göre onlara pratik tecrübe ve eğitim sağlayacak bir projeye katılmalı ya da ilgili bir kurumda stajlarını tamamlamalıdırlar. Staj olanakları arasında bir müzede, kültürel miras kurumu ya da arkeolojik kazıda çalışmak vardır. Staj danışmanları ve stajın yapıldığı yer tarafından onaylanmış olmalıdır.