Program Hakkında

Koç Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, Türkiye’de ve yurt dışında bilimsel bilgiye katkıda bulunan ve güçlü bir tanınırlığı olan öğretim üyelerinden oluşur.

Yakın bir tarihte bölüm Türkiye’de 1. sıraya yerleşmiştir ve Avrupa ve dünyadaki sıralamasını da yükseltmeye devam etmektedir.  Koç Üniversitesi’nin ekonomi alanında doktora ve yüksek lisans diploması sağlayan en iyi yerlerden biri olduğuna kesinlikle inanıyoruz.

Program Çıktıları

1 – Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek

2 – Savlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek

3 – Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif alabilmek

4 – Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek

5 – Ekonomi ile ilgili problemlere, yaratıcı ve etkili çözümler üretip uygulayabilmek için temel kavramları ve teorileri öğrenmek

6 – Ekonomi ile ilgili savların geçerliliğini değerlendirmek ve verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını kullanabilmek

Mezunların Mesleki Profilleri

Ekonomi Yüksek Lisans Programı mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonda, hem özel sektörde, hem kamuda çalışma imkanları vardır. Uzmanlık, denetçilik, dış ticaret, pazarlama, yöneticilik, ekonomi yönetimi gibi pek çok alanda çalışabilirler. Pazarlama, finansman departmanları ekonomi mezunları için uygun yerlerdir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Dersler

 

ECON 500 / MATHEMATICAL FOUNDATIONS Lisans ve Lisansüstü düzey arasında daha hızlı bir geçiş yapmaya olanak sağlamak için temel konuların gözden geçirilmesini hedefler. Konu Başlıkları: matematiksel önermeler ve kanıtlar, fonksiyonlar, dizi ve limitler, süreklilik, türev, metrik uzay, integral.
ECON 501 / MATHEMATICS FOR ECONOMISTS

 

Ekonomi teorisi ve uygulamalarında sıklıkla kullanılan matematikteki seçilmiş konuları kapsamaktadır. Bu başlıklar: Optimizasyon teorisine giris(çözümün varlığı, Sıkılığın alternatif tanımlanması, Weirestrass Teorisi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, içbükey ve yarı-içbükey fonksiyonlar; çözümün tanımlanması, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, uygunluk ve maksimum teorisi; parametrik monotonluk, kafesler, süper modülerlik; sabit nokta teorileri.
ECON 503 / MICROECONOMICS I Tüketici teorisi; üretim teorisi; genel denge ve refah
ECON 504 / MICROECONOMICS II Belirsizlik altında seçim, Oyun teorisi, mekanizma tasarımı, yönetici temsilci modeller.
ECON 505 / ADVANCED MICROECONOMIC THEORY Dersin içeriği tam enformasyon şartlarında oyun teorisi, eksik enformasyon şartlarında oyun teorisi, ve mekanizma tasarımını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.
ECON 507 / MACROECONOMICS I Uzun vadeli ekonomik büyüme; örtüşen nesil modelleri; tüketim; tasarruf; yatırım; gerçek faiz oranları ve varlık bedelleri; para ve enflasyon.
ECON 508 / MACROECONOMICS II Periyodik dalgalanmaların Klasik ve Keynes”e göre teorileri; gerçek iş çevrim teorisi; çalışan ve gerçek ücret kararlaştırılması; kredi pazarları ve finansal istikrar; istikrar politikası.
ECON 509 / ADVANCED MACROECONOMIC THEORY Ders iş çevrimi kuramı, dinamik stokastik genel denge modelleri, arama temelli işsizlik modelleri, mali piyasa etkinliği ve makroekonomik performans, uzun vadeli büyüme kuramlarını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.
ECON 511 / ECONOMETRICS I Olasılık ve istatistik konularının gözden geçirilmesi: rastsal değişken, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, beklentiler; çift değişkenli normal; örnekleme dağılımları; asimptotik teorisine giriş; yorum; sonuç çıkartmak. Lineer regresyon: şartlı beklenti fonksiyonu; çoklu regresyon; klasik regresyon modelleri; sonuç ve uygulamalar.
ECON 512 / ECONOMETRICS II Standart çıkarımlardan yola çıkış: Spesifikasyon testleri; Zaman serilerine ilk bakış; genelleştirilmiş regresyon; lineer olmayan regresyon; eşzamanlı denklemler, tanımlama, enstrümantal değişkenler. Uzantılar ve uygulamalar: ML, GMM, VAR, GARCH, panel data.
ECON 513 / ADVANCED ECONOMETRICS Dersin odak noktası mikro veya makro ekonomi esasları üzerine yapılmış uygulamalar olacaktır. Öğrenciler standart ekonomi uygulaması ile beceri kazanacaklardır. Konular dönem öncesi açıklanır.
ECON 514 / ADVANCED GAME THEORY Bu derste oyun teorisi alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.
ECON 690 / SEMINAR Haftalık yapılan Ekonomi Seminerler ve öğrencilerin araştırmalarına yönelik sunumlardır.
ECON 695 / PhD THESIS
ENGL 501 / SCIENTIFIC PAPER WRITING AND PUBLISHING Bilimsel makale yazmak yüksek lisans veya doktora tezi yazmaktan farklı beceriler gerektirir. Derste, araştırma sorunsalının yazılması, kuramsal arka planın açıklanması, araştırma yöntemlerinin anlatılması, bulguların sunumu ve kritik tartışılması gibi konularda bilinmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınır. Ayrıca derste makale için doğru derginin seçilmesi, makalenin sunulmasından revize edilmesine kadar gecen süreçte bilinmesi gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapılır.

  

Dersler & Program Çıktıları İlişkisi

 

Course Code L1 L2 L3 L4 L5 L6
ECON 500 / MATHEMATICAL FOUNDATIONS x x x x
ECON 501 / MATHEMATICS FOR ECONOMISTS x x x x
ECON 503 / MICROECONOMICS I x x x x
ECON 504 / MICROECONOMICS II x x x x
ECON 505 / ADVANCED MICROECONOMIC THEORY x x x x
ECON 507 / MACROECONOMICS I x x x x x
ECON 508 / MACROECONOMICS II x x x x x
ECON 509 / ADVANCED MACROECONOMIC THEORY x x x x x
ECON 511 / ECONOMETRICS I x x x x
ECON 512 / ECONOMETRICS II x x x x
ECON 513 / ADVANCED ECONOMETRICS x x x x
ECON 514 / ADVANCED GAME THEORY x x x x
ECON 690 / SEMINAR x x x x x x
ECON 695 / PhD THESIS x x x x x x
ENGL 501 / SCIENTIFIC PAPER WRITING AND PUBLISHING x x