CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

PHIL 101 / FELSEFEYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Felsefe hakkında genel bir bilginin sunulması, felsefenin çeşitli dallarını öğretilmesi ve bu dallara tekabül eden tartışma alanlarını keşfedilmesi. Öğrencilere felsefi bir şekilde düşünmenin ve eleştirel yazı yazmanın nasıl yapılacağının öğretilmesi. Felsefenin temelde ne olduğunun tartışılması, bilginin ne olduğunun soruşturulması, mantıksal ve eleştirel akıl yürütme, doğa ve bilim felsefeleri, etik, sanat felsefesi ve siyaset felsefesi gibi konulara değinilmesi.

PHIL 131 / MANTIK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin konusu önermeler mantığı ve birinci derece niteleyicilerin incelenmesi olarak belirlenmiştir.

PHIL 213 / ESKi ÇAĞDA FELSEFE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Pre-Sokratiklerden, Geç Antik döneme uzanan Eski Çağ felsefe tarihinin başlıca düşünürlerine ve metinlerine giriş. Bu dönemde ele alınan teorik ve pratik felsefe tartışmalarının ve yorumların incelenmesi. Öne sürülen meselelerin, tarihsel bağlama yerleştirilip felsefi analiz yoluyla modern çağda nasıl ele alındığının değerlendirilmesi. M.Ö. 6. yüzyıl ile M.S. 6. yüzyıl arasına yayılan Eski Çağ felsefesinin öneminin ve çağdaş felsefeye olan etkilerinin vurgulanması.

PHIL 215 / BiLGİ FELSEFESI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bilgi kavramının çözümlenmesinde karşılaşılan felsefi problemlerin, insan bilgisinin kaynağı, sınırları ve doğruluğu açısından incelenmesi.

PHIL 216 / ETİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Antik çağlardan günümüze kadar tartışılan etik görüşlerin incelenmesi. Etik konusu kapsamındaki meselelerin felsefi bir biçimde derinlemesine tartışılması.

PHIL 217 / MODERN FELSEFE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Descartes'tan Kant'a uzanan Batı felsefesi sahnesine giriş. Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Hobbes, Spinoza ve Kant gibi modern filozoflardan seçilecek metinlerin incelenmesi.

PHIL 301 / ÇAĞDAŞ SİYASET TEORİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste hem sosyal sözleşme düşüncesi geleneği hem de çağdaş siyaset soruları ile ilişkili olarak 20. YY?da üretilmiş sosyal ve siyasi teorileri tartışacağız. Sadece Hobbes, Locke, Rousseau gibi düşünürlerin yaptığı şekilde devlet ve vatandaş ilişkilerine bakarak siyaset felsefesi yapmak yerine, biz bu derste siyasetin günümüzde gündelik hayatta ve sosyal hareketlerde de nasıl yaşandığına bakarak sosyal mütakabat, egemenlik, ezme-ezilme ilişkileri, iktidar ve direniş gibi kavramlar üzerinde de duracağız. Dolayısıyla dersimize Aristo?da Rousseau?ya uzanan bir felsefi geleneğe bakarak başlasak da, daha çok yakın tarihimizde öne çıkan kimlik politikaları, hümanizm, liberalizm, bireyselcilik, toplumsalcılık, tekilcilik gibi yaklaşımları da tartışmaya açan Marx, Althusser, Foucault, Agamben, Arendt, Fanon, Derrida, Butler ve Nancy gibi düşünürleri okuyacağız.

PHIL 303 / ANTİK FELSEFENİN TEMEL KONULARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHIL. 213 or consent of the instructor

Antik Felsefe tarihinde karşılaşılan temel konuların incelenmesi. Temel metinlerin yakın okuması ve ikincil kaynaklardaki yorumlayıcı tartışmalara odaklanılması sayesinde belirli bir düşünürün ya da belirli bir düşünce izleğinin gelişiminin vurgulanması.

PHIL 311 / ORTA ÇAĞ VE RÖNESANS DÖNEMİNDE FELSEFE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PHIL 312 / VARLIK FELSEFESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PHIL 314 / ÇAĞDAŞ DÖNEMDE FELSEFE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kant?tan günümüze Batı felsefesi. Hegel, Mill, Nietzsche ve Heidegger gibi filozofların metinleri.

PHIL 324 / YAPISALCILIK SONRASI DÜŞÜNCE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Deleuze, Derrida, Foucault, Guattari ve Lyotard gibi postyapısalcı düşünürlerin eserlerindeki varlık, deneyim, bilgi, bilim, iktidar ve etik gibi konulardaki görüşlerin değerlendirilmesi.

PHIL 325 / FENOMENOLOJİNİN SORUNLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHIL. 101 or consent of the instructor

Husserl tarafından kurulmuş ve Heidegger, Fink, Schutz, Sartre, Merleau-Ponty ve Levinas gibi düşünürler tarafından geliştirilen fenomenolojinin incelenmesi ve yeni felsefi problemlerin fenomenolojik keşfi.

PHIL 330 / UYGULAMALI ETİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bioetik, çevre sorunları, yoksulluk ve küresel adalet, dinsel, etnik, ırksal ve cinsel eşitlik gibi meselelerin incelenmesi. Metafizik kavramların ve normatif etik yaklaşımların somut problemler üzerine düşünmemize nasıl aracılık ettiğini gösterilmesi.

PHIL 334 / BİLİM FELSEFESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHIL. 202 or consent of the instructor

Bilimin amaçlarının incelenmesi. Bilimsel açıklama, teori kurma, modellerin kullanımı, hipotezlerin doğrulanması ve teorik kendiliklerin statüsü konularının bilim tarihinden alınan örnekler ışığında tartışılması. Bilimsel araştırmada ortaya çıkan felsefi soruların ele alınması. Bilimsel araştırmada yöntemin önemi.

PHIL 338 / ZİHİN FELSEFESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHIL.101 or consent of the instructor

Zihinsel olguların ve bu olguların fiziksel gerçeklikle ilişkilerinin irdelenmesi. Zihnin bedenle nasıl ilişkilendiği, zihnin dış dünyaya etkisinin olup olmadığı, kendi zihnimizi ve başkasının zihnini nasıl bildiğimiz, kendi zihnimize ayrıcalıklı bir erişimimiz olup olmadığı gibi zihinsel olguların yol açtığı metafiziksel ve epistemik soruların işlenmesi. Bilinç ve hakkindalik olgularının, irade ve tasarımlama yetilerinin incelenmesi.

PHIL 350 / FELSEFEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.

PHIL 353 / FELSEFEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.

PHIL 354 / FENOMENOLOJİ VE YAPISÖKÜM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fenomenoloji konusunda Martin Heidegger?in, Yapısöküm konusunda ise Jacques Derrida?nın derinlemesine ele alınması. Fenomenolojide akımın kurucusu olan Husserl?in ve geleneği ondan devralan Heidegger?in eserlerinde yoğunlaşılması. Heidegger?in ?ölüme-doğru-varlık? olarak Dasein kavramıyla ve ?metafiziğin sona erdiği bir çağda yaşıyoruz? derken ne kastettiğinin tartışılması. Hem bir yazma hem de bir okuma kuramı (Derrida?nın tabiriyle écriture) olarak yapısöküm fikrini gelişimine odaklanma. Yapısöküm konusunda Jacques Derrida Jean-Luc Nancy?nin metinleri üzerinde çalışma.

PHIL 355 / FELSEFEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.

PHIL 372 / VAROLUŞÇULUK VE POLİTİKA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Varoluşçuluğun ?kişinin özgürlüğe fırlatıldığını? ifade eden sloganına odaklanma. Bu özgürlük iddialarından birinin, kişinin sıradan, anonim ve baskıcı olarak algıladığı çevresine karşı isyan etme ve bu çevreden farklı olma arzusu olduğununun tartışılması. Bu iddianın, insanı yalnızlığa ve tuhaflığa da sürükleyebileceğinin de ele alınması. Özgürlüğe atılmış olma?nın açığa çıkardığı temel meselelerin ele alınması: hayatın anlamı, kaygı, ölüm, intihar, inanç, barış, sorumluluk, yazı, kendi olmak, kişilik, politika ve eylem gibi. Sartre, Dostoyevsky, Heidegger, Camus, Kierkegaard, de Beauvoir ve Fanon gibi varoluşçulardan metinler okunması.

PHIL 380 / FEMİNİZM VE HOŞNUTSUZLUKLARI : YANIT FEMİNİZMSE, SORU NE?
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çağdaş feminist teorinin temel izlekleri, meseleleri ve tartışmalarına giriş. Güncel toplumsal teorilerin ve yarattıkları sarsıcı etkinin, erken dönem feminist teorilerle karşılaştırılması. Beden, cinsellik, cinsel kimlik, kadın kategorisi ve farklılık politikalarını konu alan kavramsal tartışmaların ele alınması.

PHIL 381 / FEMİNİST TEORİLER: TOPLUMSAL CİNSİYET VE KİMLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel feminist teorilerin incelenmesi. Biyolojik ve toplumsal cinsiyet konularının yanı sıra ırksal ? etnik - ulusal kimlik, cinsel yönelim, engellilik, yaş ve din kategorilerini de kapsayan toplumsal kimlik konularını sosyal ve politik felsefe açısından ele alma. ?Kadın? kategorisinin ön planda olması gerektiğini savunan ana akım feminist teoriler ile bu kategoriyi sorgulayan queer teori arasındaki ayrımın tartışılması. Toplumsal kimlik kategorileri ile kimliğe dayalı baskıcı yapıların tarihsel ve politik olarak kesiştiğini ortaya koyan Kesişim teorisine vurgu.