Program Hakkında:

Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Araştırmaları (CSHS), disiplinlerarası tezli ve tezsiz bir Yüksek Lisans (M.A.) programıyla Koç Üniversitesi’nin sosyoloji ve tarih bölümlerinin güçlü yönlerini bir araya getiriyor. Türkiye’de sosyal bilimler alanında disiplinlerarası lisansüstü programlarına yönelik giderek artan ihtiyacı karşılayan program, kuramsal temelde, tarih ve deney odaklı bir lisansüstü eğitim veriyor.

CSHS M.A. programı, öğrenciler için iki olası yol sunar. Birincisi, öğrencilerin birinci yıl ders almasını, araştırmalarını yürütmesini ve ikinci yılda tezini tamamlamasını gerektiren tez izleme seçeneğidir. İkincisi, 10 ders ve bir araştırma projesi gerektiren tezsiz yol seçeneğidir. Her iki yolda da öğrenciler, araştırma projeleri üzerinde karşılıklı olarak işbirliği yapmak istedikleri belirli öğretim üyelerini belirler. Fakültesinin metodolojik çeşitliliğini yansıtan öğrenciler, vaka çalışması ve karşılaştırmalı tarihsel yaklaşımlar, nicel araştırma yöntemleri, etnografi, arşiv araştırması, içerik analizi ve çeşitli karma yöntem yaklaşımları dahil olmak üzere çok çeşitli tarihsel ve sosyolojik yöntemler kullanırlar.

Program Çıktıları:

  • Disiplinlerarası bir yaklaşımla özgün bir araştırma yürütebilmek
  • Dünya ve Türkiye tarihindeki olayları analiz ederek karşılaştırabilmek
  • Tarih ve sosyolojide karşılaştırmalı araştırma yöntemlerini uygulamak
  • Birey, toplum, kurumlar ve çevre ile ilgili karşılaştırmalı yöntemler geliştirebilmek
  • Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel bağlamda sosyal ve tarihsel değişimleri analiz etmek için gerekli teorik ve ampirik becerilere sahip olmak
  • Tarihin yeniden inşasını modern yöntemlerle gerçekleştirebilmek

Mezunların Mesleki Profili:

Program, öğrencilerin kariyer gereksinimlerine iki şekilde hizmet eder. Birincisinde, program Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika’da doktora programlarına devam etmek isteyen öğrencileri hazırlar. İkinci yol olarak, Türkiye’de devlet kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası kuruluşlarda araştırma ve politikayla ilişkili pozisyonlara ilgili duyan öğrencileri eğitir.

Courses:

 

CSHS 502 / RESEARCH METHODS AND DESIGN Tarih araştırmalarında ve sosyal bilimlerde kullanılan temel araştırma yöntemleri. Modüler olarak tasarlanan bu derste öğrenciler ilk önce sosyal bilimler felsefesi ve niceliksel yöntemlerle tanışır. Daha sonra, tarihsel, sosyolojik ve karşılaştırmalı metotlar ele alınır ve arşiv araştırması, sözlü tarih, etnografı, mülakat teknikleri, doküman analizi gibi yöntemler incelenir. Araştırma tasarımının (araştırma önerisi yazımı, hipotez oluşturma, araştırma sorularının işe vuruksallaştırılması, anket ve mülakat formu tasarımı, araştırma ve yayın etiği ve veri toplama gibi) çeşitli aşamalarında öğrencilere rehberlik eder.
CSHS 503 / SOCIAL THEORY Sosyal teori alanındaki belli başlı temaları ve düşünürleri ele alır. Sosyoloji teorisinin klasik temellerini oluşturan Marx, Weber ve Durkheim?in eserlerini yakından inceler. Ayrıca, Gramsci, Bourdieu ve Foucault gibi yirminci yüzyılın önemli düşünürlerine odaklanır ve klasik teoriye yönelik post-sömürgeci ve feminist itirazları inceler.
CSHS 504 / HISTORICAL SOCIOLOGY Sosyal bilimlerde pek çok önemli teorik sorunun potansiyel cevap ve çözümlerinin tarih ve sosyolojinin kesişim noktasında yattığından hareketle yola çıkan bu ders; zamanın insan hareketleri, sosyal yapılar ve sosyal hayat üzerindeki etkisinin niteliğini ve önemini irdeler. Bu amaçla Tarihsel Sosyoloji alanındaki temel teorik ve yöntemsel tartışmaları ve katkıları inceler.
CSHS 505 / ECONOMY AND SOCIETY Ekonominin sosyolojik analizi. Adam Smith, Marx ve Weber’in eserlerinin ekonomi sosyolojisi açısından incelenmesi. Siyasi güç ve ekonominin organizasyonu arasındaki etkileşim, devlet-pazar ilişkileri, ekonominin devlet tarafından düzenlenmesi, dünya ekonomisinde hegemonya, küreselleşme, ulusal ve ulusötesi bağlamda neoliberal bir düzen oturtma çabaları ve bu süreçteki çelişkilerin tartışılması. Kapitalizm krizlerine ve 2008’deki Büyük Durgunluğun neden ve sonuçlarına odaklanma.
CSHS 506 / TURKISH STATE AND SOCIETY 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye toplumu çalışmalarındaki ana yaklaşımları ve konuları ele alır. Osmanlı/Türkiye toplumundaki temel toplumsal, ekonomik ve siyasal dönüşümleri bölgesel bir yaklaşımla inceler.
CSHS 510 / THESIS SEMINAR İkinci sınıf yüksek lisans öğrencileri için zorunlu ders. Argümanlarını kurma ve araştırma sorusunu belirgin hale getirme sürecinde öğrencilere eşlik etmek için tasarlandı. Öğrenciler birbirlerinden öğrenecek, benzer sorunlarla karşı karşıya olduklarını farkedip bunlara grup olarak çözüm bulmaya çalışacaklar.
CSHS 516 / NATIONS AND NATIONALISM Millet, milliyet, milliyetçilik ve ulus-devlet kavramlarını, milliyetçiliğin ne şekillerde tahayyül edildiğini, gündelik yaşamdaki farklı tezahürlerini ve pratiklerini ve bu konulardaki temel teorik ve sosyal bilimsel yaklaşımları inceler.
CSHS 517 / OTTOMAN STATE AND SOCIETY Osmanlı devleti, kurumları ve kültürünün, özellikle 19. yüzyılda devlet ve toplumsal gruplar arasındaki ilişkilere odaklanarak incelenmesi. Klasik Dönem?den Osmanlı İmparatorluğu?nun sonuna kadar toplumsal değişimin evrimi, yerel milliyetçiliklerin yükselişi, Osmanlı imparatorluk rejimi ile ulus-devletler arasındaki devamlılıklar ve kopuşlar.
CSHS 532 / THE MEDITERRANEAN IN CONTEMPORARY HISTORY 20. yüzyılda Akdeniz havzasının stratejik, ekonomik ve siyasi rolü üzerinde durur. Akdeniz bölgesinin küresel siyasi gelişmelere olan katkısını ve özellikle Akdeniz havzasının Avrupa?nın diğer bölgeleriyle etkileşimini inceler.
CSHS 540 / RISE AND FALL OF THE SOVIET UNION, 1917-1991 Sovyet deneyiminin doğası ve önemi ve bu deneyimin yol açtığı tartışmalar. Sovyetler Birliği ve Sovyet sisteminin oluşumu, dönüşümü ve çöküşünü şekillendiren güçler, süreçler ve kişiler.
CSHS 550 / SELECTED TOPICS IN HISTORY AND SOCIETY