PSYC 501 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Açıklayıcı istatistik ve temel araştırma metodolojisi konularının gözden geçirilmesi. Deneysel yöntemler ve tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, kovaryans analizini içeren araştırma tasarımları ve temel etkilerinin, basit etkilerinin ve etkileşim karşılaştırmalarının analizleri. Araştırma ve yayın etiği.

PSYC 502 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PSYC 501 içeriğine bağlı olarak daha gelişmiş araştırma yöntemleri üzerinde durulur. Bunlar multivaryant regresyon analizleri problemlerini, nominal ve ordinal verinin multivaryant analizlerini, yapısal denklem modellerini ve uzun süreli verinin analizi için metodları içerir

PSYC 503 / PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, literatürdeki önemli çalışmalar ve yeni bulgular bölüm hocaları ile davetli konuşmacılar tarafından tartışılmakta, araştırma konuları ve yöntemleri irdelenmekte, düşünce alışverişi yapılmaktadır.

PSYC 504 / ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Temel psikolojik ölçümlerin gözden geçirilmesi. Değerlendirme geliştirmenin tüm prosesleri, psikolojik değerlendirmenin gözlemsel, kendi yönetimini kendi yapan ve görüşme teknikleri gibi farklı metotları ve birden fazla değerlendirme yönteminden elde edilen bilgilerin biraraya getirilmesi tartıışlacaktır.Öğrenciler uygulamalarla çalışacak ve psikolojik ölçümün kültürel, etik, ve sosyal içeriğini tartışacaklar.

PSYC 505 / KÜLTÜR VE BENLIK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders hem Sosyal Psikoloji hem de Gelişim Psikolojisi doktora programı dersidir. Gelişimsel bir yaklaşımla sosyo-kültürel bağlamda benliğin oluşumu ve sosyal-psikolojik-bilişsel süreçlerle ilişkisi özellikle kültürel ve kültürler arası ele alışlarla incelenir. Ardalanı bir taraftan Amerikan psikolojisinin başlangıcına, diğer taraftan sosyolojik sosyal psikolojinin sembolik etkileşim kuramlarına dayanan benlik kavramının güncel kuramsal konumu, bu dersin temel konusudur. Birey-toplum etkileşiminin anahtarını oluşturan benliğin hem evrensel kuramsal psikolojinin gelişmesindeki, hem de insanın esenliğine yönelik psikolojik uygulamalardaki yeri vurgulanır.

PSYC 506 / PSİKOLOJİDE POLİTİKA VE UYGULAMALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders sosyal bilim ve özellikle psikolojinin politikalar için rolünü önemini inceler. Psikolojinin sorumluluğu bireyden topluma doğru gelişebilir ve insanın esenliğine yönelik sosyal politikaları etkileyebilir. Dünya ve Türkiye?den örnekler incelenir. Öğrenciler politika önerileri ve uygulamalara eğilen projeler gerçekleştirirler.

PSYC 507 / İNSAN ZİHNİNİN EVRİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İnsan zihninin yapısını ve süreçlerini evrimsel bir bakış açısıyla inceleyerek doğal ve toplumsal koşulların ne tür zihin yapılarını desteklediği ve dolayısı ile dil, ahlak, işbirliği ve diğerlerini algılama işlevlerinde ne tür eğilimleri belirlediği.

PSYC 508 / İNSAN BELLEĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bellek kuramları, bellek süreçlerini inceleme yöntemleri, bellek ile diğer bilişsel süreçler arasındaki ilişkiler ve çağdaş bellek araştırmaları.

PSYC 509 / GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çocuk ve gençlerdeki uyumlu ve uyumsuz davranış örüntülerinin ortaya çıkmasında rol oynayan gelişim süreçleri. Bozuklukları betimleyen bilişsel, duygusal ve güdümsel güçlükler, ve bunların çocukluktaki gelişimsel temellerine dair kuram ve görgül araştırma. Uyumlu ve uyumsuz davranışların ortaya çıkmasına katkı yapan risk ve koruyucu unsurların incelenmesine yönelik bireysel farklılık yaklaşımı.

PSYC 510 / DUYGU VE MOTİVASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders duygu ve motivasyon içerisinde teoriler ve araştırmaların özetini sunar. Okumalar, duygu ve motivasyonların sözsel ve sözsel olmayan iletişimdeki, karar vermedeki ve sebeplendirmedeki, sosyal fonksiyon ve psikopatolojideki rollerini inceleyeceklerdir. Mümkün oldukça öğrenciler bu başlıklarla ilgili biyolojik, bilişsel ve sosyal seviyelerde analizlere yönlendirileceklerdir.

PSYC 511 / BİLİŞSEL NÖROBİLİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bilişsel süreçlerin beyin tarafından nasıl desteklendiğini inceler. Beyin anatomisi ve nörobilim metotlarından başlayarak, görme, yönetimsel fonksiyonlar, öğrenme ve bellek, dikkat, duygular, düşünme ve problem çözme, sosyal biliş gibi temel konuları kapsar.

PSYC 512 / DİL GELİŞİMİ: KURAMLAR VE UYGULAMALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çocukta bebeklikten okul çağına kadar sözlü dil becerilerini gelişiminin kuramsal olarak incelenmesi ve ölçülmesi; dil anlama ve üretme becerileri, anlatı becerileri, dilin ortaya çıkışında ve gelişiminde çevresel etkenlerin rolü

PSYC 513 / ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Organizasyonlarda ve iş gruplarında davranışı analiz eder. Özellikle liderlik, takım çalışması, organizasyonel iletişim, motivasyon ve organizasyonel değişim ve gelişim gibi konuların en son literatür araştırmalarına odaklanır.

PSYC 515 / BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencilere belleği destekleyen temel nöral süreçleri güncel ve ses getiren araştırmaları da kapsayarak tanıtmayı amaçlar. İşlenen konular arasında işleyen bellek, belleğin bilişsel kontrolü, uzun süreli belleğe bilgi kodlama, uzun süreli bellekten bilgi geri çekimi ve de yaşlanmanın çeşitli bellek süreçlerine olan etkileri mevcuttur.

PSYC 517 / İLERİ SEVİYEDE ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki en yeni kuramsal yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri incelenecektir. Alanın en önemli konularından olan `kriterin tanımı?, personel kararlarının bilimsel temelleri ve örgütsel gelişim üzerine yapılmış en yeni araştırmalar ve kuramlar tartışılacaktır. Ayrıca öğrencilerin bu alanda araştırma yapma deneyimi kazanmalarını teşvik etmek için orta ölçekli bir araştırma projesi yapmaları istenecektir.

PSYC 518 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders bilim ve İnsan kaynakları yönetimindeki IK Yönetiminin stratejik rolü, insan kaynakları planlaması, kariyer yönetimi, kadrolaşma, eğitim ve gelişim, performans artışı ve yönetimi, kompanzasyon ve ödül yönetimi, birleişk yönetim ilişkileri gibi anahtar alanlardaki en son gelişmelere odaklanır.IK yönetimi uygulamaları ve ve sosyo kültürel, ekonomik, yasal ve kurumsal içerik üzerinde durulacaktır. Örnek olaylar için teorik tartışmalar ve global ve ulusal organizasyonlardan örnekler incelenecektir.

PSYC 520 / TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.

PSYC 521 / BİLİŞSEL GELİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders bilişsel gelişim ile ilgili mevcut araştırma ve teorik konuları gözden geçirecektir. Kapsanacak olan temel araştırma alanları; zihin teorisi, birleşik dikkat, dil, hafıza, rakamsal kavrama, sosyal kavrama ve değişik bilişsel gelişimin etkisidir. Sosyoduygusal gelişim ile ilgili arayüzler de incelenecektir.

PSYC 523 / YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ders okuma ve tartışmaları yakın ilişkilerin gelişmeleri, sürdürülebilmeleri ve bozulmaları üzerine teorik ve ampirik çalışmalara odaklanır. Çalışmalar bilişsel (ör. yorma) ve duygusal faktörlerin bireylerin iletişimine olan etkilerine ağırlık verir ve evlilik, yakın dostluk ve ebevyn-çocuk ilişkilerini kapsar. Okumların bir kısmı bu süreç ve faktörlerin boşanma, aile içi şiddet gibi pratik konuları bilgilendirici nitelikte özelliklerini inceler.

PSYC 524 / SOSYAL GELİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çocukluk döneminde sosyal gelişim; olumlu sosyal davranışlar, saldırgan davranışlar, empati, duygu düzenleme ve davranış düzenleme becerileri, bu beceriler ile davranışların gelişime etki eden içsel ve çevresel unsurların incelenmesi.

PSYC 525 / UYGULAMALI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste insan gelişim biliminin kişisel, ailevi, sosyal, politik ve ekonomik sorunlara yaptığı ve yapabileceği katkılar ele alınır. Kişilerin potansiyellerini yakalayabilmeleri ve yükseltebilmeleri yolunda neler yapılabileceği konusuna odaklanılır.

PSYC 526 / BİLİŞSEL MODELLER VE KURAMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bilişsel Psikolojinin tarihi, temel bilişsel süreçlere ilişkin modeller ve kuramlar ile bu kuramsal yaklaşımların dikkat, bellek, bilgi temsili, bilgi işleme ve problem çözme ile bağlantıları, insan zihninin algılanmasına dair farklı yaklaşımlar ve yöntemler.

PSYC 527 / KOŞULLANMA VE ÖĞRENME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Başlıca koşullanma ve öğrenme teorilerini detaylı bir şekilde tanıtmayı amaçlar. İşlenecek konuların bazıları alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, araçsal koşullanma, uyarıcı kontrolü, kaçınmalı koşullanma, sönümleme, ve motivasyondur. Ayrıca bu davranış süreçlerinin altında yatan nöral mekanizmalar ve deneysel paradigmaları içermektedir.

PSYC 528 / SOSYALLEŞTİRME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyalleştirme kuram ve araştırmalarının tarihi, biyolojik yaklaşımlar içinde sosyalleştirme, yaşam uzamında aile içi ve dışı sosyalleştirme, sosyalleştirmeye kültürel yaklaşımlar, sosyalleştirmenin hedeflediği gelişim alanları.