Program Hakkında

Psikoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası akademik standartları karşılayan ve hatta aşan bir kalitede teorik ve uygulamalı araştırma, burs ve öğretim üretmeyi ve ulusal ve beşeri kalkınma ile ilgili konuları ele almayı amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerin araştırma yaparken ilk elden deneyim kazanmalarına yardımcı olmak ve onları insani gelişme alanın tanıştırmak için öğrencilerin bu tür araştırma projelerine aktif katılımını amaçlamaktadır.

Bölüm, öğrencilerinin psikolojinin hemen tüm alanlarında donanım kazanmasını ve psikolojideki farklı yaklaşımlara dair bilgi sahibi olmasını beklemektedir. Bölümde bilişsel, gelişimsel, klinik, sosyal, örgütsel ve kültürler arası psikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerinin üzerinde çalıştığı ulusal ve uluslararası projelerde birebir yer alabilmektedir. Bölüm, öğrencilerinin alanı daha iyi tanımaları ve izlemeleri için, yurt içinden ve yurt dışından psikolojideki bellibaşlı bilim insanlarını konuşmacı olarak davet etmektedir.

Program Çıktıları:

  1. Psikolojinin temel kavramlarına hakim olma, bu kavramları mesleki uygulamalarda kullanabilme becerisine sahip olma
  2. İnsan davranışını, duygularını ve düşüncelerini incelemek için objektif yöntemler öğrenme, bu yöntemleri uygulayarak bilimsel çalışmalar yapma
  3. Toplum sorunlarına ve gerçeklerine karşı kazandığı farkındalık, mesleki bilgi ve donanımı ile sorunlara çözüm üretme becerisine sahip olma
  4. Eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirme
  5. Etkili iletişim becerine sahip olma, bireysel ve ekip içerisinde etkili çalışabilme
  6. Mesleki sınırları, yeterlilikleri ve meslek sorumluluklarını bilme, çalışmalarında mesleki etik kurallarını uygulama, mesleki ilke ve değerlerini tanıma
  7. Psikolojideki ve ilgili alanlardaki güncel sorunları belirleme ve analiz yapma
  8. Seçilen çalışma alanında kullanılan psikolojik yaklaşım ve yöntemleri bilme, özgün bilimsel çalışmalar hazırlama ve uzmanlık alanına göre psikolojik bozukluklarla ilgili özgün makaleler yayınlama
  9. Psikoloji alanının diğer bilim alanları ile olan ilişkisini ve disiplinlerarası etkileşimi kavrama.

Mezunların Mesleki Profilleri:

Koç Üniversitesi Psikoloji lisansüstü mezunları Türkiye ve yurdışında akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi hastane, rehabilitasyon merkezi huzur evi, okul, dershane, ceza evi, insan kaynakları birimi ve adliyede çalışma olanağı bulabilirler.

Dersler

 

PSYC 501 / RESEARCH METHODS I Açıklayıcı istatistik ve temel araştırma metodolojisi konularının gözden geçirilmesi. Deneysel yöntemler ve tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, kovaryans analizini içeren araştırma tasarımları ve temel etkilerinin, basit etkilerinin ve etkileşim karşılaştırmalarının analizleri. Araştırma ve yayın etiği.
PSYC 502 / RESEARCH METHODS II PSYC 501 içeriğine bağlı olarak daha gelişmiş araştırma yöntemleri üzerinde durulur. Bunlar multivaryant regresyon analizleri problemlerini, nominal ve ordinal verinin multivaryant analizlerini, yapısal denklem modellerini ve uzun süreli verinin analizi için metodları içerir
PSYC 503 / CURRENT TOPICS IN PSYCHOLOGY Bu derste, literatürdeki önemli çalışmalar ve yeni bulgular bölüm hocaları ile davetli konuşmacılar tarafından tartışılmakta, araştırma konuları ve yöntemleri irdelenmekte, düşünce alışverişi yapılmaktadır
PSYC 504 / TESTING AND MEASUREMENT Temel psikolojik ölçümlerin gözden geçirilmesi. Değerlendirme geliştirmenin tüm prosesleri, psikolojik değerlendirmenin gözlemsel, kendi yönetimini kendi yapan ve görüşme teknikleri gibi farklı metotları ve birden fazla değerlendirme yönteminden elde edilen bilgilerin biraraya getirilmesi tartıışlacaktır.Öğrenciler uygulamalarla çalışacak ve psikolojik ölçümün kültürel, etik, ve sosyal içeriğini tartışacaklar.
PSYC 508 / HUMAN MEMORY Bellek kuramları, bellek süreçlerini inceleme yöntemleri, bellek ile diğer bilişsel süreçler arasındaki ilişkiler ve çağdaş bellek araştırmaları.
PSYC 511 / COGNITIVE NEUROSCIENCE Bilişsel süreçlerin beyin tarafından nasıl desteklendiğini inceler. Beyin anatomisi ve nörobilim metotlarından başlayarak, görme, yönetimsel fonksiyonlar, öğrenme ve bellek, dikkat, duygular, düşünme ve problem çözme, sosyal biliş gibi temel konuları kapsar.
PSYC 513 / ORGANIZATIONAL BEHAVIOR Organizasyonlarda ve iş gruplarında davranışı analiz eder. Özellikle liderlik, takım çalışması, organizasyonel iletişim, motivasyon ve organizasyonel değişim ve gelişim gibi konuların en son literatür araştırmalarına odaklanır.
PSYC 521 / COGNITIVE DEVELOPMENT Bu ders bilişsel gelişim ile ilgili mevcut araştırma ve teorik konuları gözden geçirecektir. Kapsanacak olan temel araştırma alanları; zihin teorisi, birleşik dikkat, dil, hafıza, rakamsal kavrama, sosyal kavrama ve değişik bilişsel gelişimin etkisidir. Sosyoduygusal gelişim ile ilgili arayüzler de incelenecektir.
PSYC 526 / COGNITIVE MODELS AND THEORIES Bilişsel Psikolojinin tarihi, temel bilişsel süreçlere ilişkin modeller ve kuramlar ile bu kuramsal yaklaşımların dikkat, bellek, bilgi temsili, bilgi işleme ve problem çözme ile bağlantıları, insan zihninin algılanmasına dair farklı yaklaşımlar ve yöntemler.
PSYC 527 / CONDITIONING AND LEARNING Başlıca koşullanma ve öğrenme teorilerini detaylı bir şekilde tanıtmayı amaçlar. İşlenecek konuların bazıları alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, araçsal koşullanma, uyarıcı kontrolü, kaçınmalı koşullanma, sönümleme, ve motivasyondur. Ayrıca bu davranış süreçlerinin altında yatan nöral mekanizmalar ve deneysel paradigmaları içermektedir.
PSYC 590 / SEMINAR Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.
PSYC 595 / THESIS Bir danışman denetiminde araştırma tez çalışması.

Dersler & Program Çıktıları İlişkisi

 

Courses L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
PSYC 501 / RESEARCH METHODS I x x x x
PSYC 502 / RESEARCH METHODS II x x x x
PSYC 503 / CURRENT TOPICS IN PSYCHOLOGY x x x x x x
PSYC 504 / TESTING AND MEASUREMENT x x x x x
PSYC 508 / HUMAN MEMORY x x x x
PSYC 511 / COGNITIVE NEUROSCIENCE x x x x x
PSYC 513 / ORGANIZATIONAL BEHAVIOR x x x x x x
PSYC 521 / COGNITIVE DEVELOPMENT x x x x
PSYC 526 / COGNITIVE MODELS AND THEORIES x x x x x x
PSYC 527 / CONDITIONING AND LEARNING x x x x
PSYC 590 / SEMINAR x x x x x
PSYC 595 / THESIS x x x x x x