Program Hakkında:

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, yaratıcı endüstriler için çok önemli olanaklar sunmaktadır. Küresel pazarda yaratıcı endüstrinin büyüyeceği 8 temel alanda – tasarım, film, müzik, animasyon, interaktif medya, bilgisayar oyunları, dijital reklamcılık, gastronomi, turizm – disiplinlerarası düşünebilen, yeni ürün geliştirme becerisine sahip, yeni teknolojiler ve günlük dijital ürünler için yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek bilim insanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, farklı iletişim platformları arasında geçişkenlik sağlayabilecek, tüketicilerin beklentilerine ve gereksinimlerine daha iyi cevap verebilecek uzmanlara tüm dünyada gereksinim vardır.

Bu çerçevede, günümüz dünyasında yaratıcı endüstriler biçim, fonksiyon, malzeme ve imalat açısından eskiye göre çok daha karmaşık unsurlar taşımakta ve üzerinde derinlemesine düşünmemizi gerektirmektedir. Özellikle 21. yüzyılın yeni kavramları olan etkileşimli iletişim, deneyim tasarımı (experience design), hizmet tasarımı (service design) alanlarında disiplinlerarası yeni tecrübelerin elde edilmesi giderek daha önemli hale gelmektedir.

Uygulamalı tasarım ile sosyal ve davranış bilimleri arasında yer alan bu yeni alanda, insan bilişi, duygusu, algısı, motor sistemleri, etkileşim, kültürel değişim, teknoloji tarihi, bilgi ve bilim felsefesi açısından etkin bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi, ölçümleme ve deneysel tasarım birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Sözkonusu alanın işleyebilmesi için bilgisayar mühendisliği, tasarım, psikoloji, sosyoloji, tarih, medya gibi farkılı alanların birikiminin kullanılması şarttır. Bunları gerçekleştirmek için adı geçen disiplinlerin ayrı ayrı değil ortak çalışması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, TTT lisansüstü programında yaratıcı endüstrilerin etkileşimli iletişim, deneyimleme tasarımı (experience design) ve hizmet tasarımı (service design) konularında teorik, eleştirel ve uygulamaya dönük yenilikçi fikirleri hayata geçirilebilmek için disiplinlerarası temel araştırma becerilerinin sahip bilim insanı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öngörülen programın amacı bu alanda ihtiyaç duyulan hem bilim insanı hem de uygulamacı yetiştirmek olduğu için, öğrenciler yönelimlerine göre programı tezli / tezsiz yüksek lisans veya doktora diploması ile tamamlayabileceklerdir.

Program Çıktıları:

  1. Kullanıcı odaklı tasarım alanında çağdaş gelişmeleri anlama ve analiz etme
  2. Çalışmalarına tasarım, teknoloji ve sosyal bilimler bilgileri disiplinlerarası kullanabilme
  3. Deneysel protip üretme, normative methodları öğrenme, kulanıcı verilerini analiz etme veya tasarımsal, sanatsal sosyal eleştirme kültürü elde etme
  4. Bulguları bilimsel yayına çevirme
  5. Araştırma projeleri öneri ve uygulama sonuçlandırma süreçlerini gözlemleme

Mezunların Mesleki Profilleri:

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonlarda, tasarım, teknoloji ve toplum alanında yayın yapan dergi ve yayınevlerinde, araştırma merkezlerinde ve ilgili alanda hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Courses:

 

DTES 630 Research Practicum

 

 

DTES 501 Interdisciplinary Research Methods

 

Betimsel istatistik ve temel araştırma metodolojilerine genel bir bakış. Araştırma ve yayın etiği, tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, eşdeğişirlik analizi, asıl ve basit etki analizleri ile etkileşim karşılaştırmalarını içeren araştırma deseni tasarımları ve deneysel yöntemler.
DTES 514 Design Thinking For Interactivity: Etkileşimli tasarım için yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine giriş. Etkileşimli tasarım prensipleri. Etkileşimli tasarımda kuralları bozma. Etkileşimli tasarıma ilham verebilecek geçmiş kültürlerin geliştirdiği tasarımları yeniden okuma. Yeni teknolojiler açısından tasarım analizleri. Dersin isleyişinin belirlenmesi: ödevlerin tanımı, video taslak sunumlar, birebir görüşme, toplu görüşme ve değerlendirme.
DTES 521 Philosophy of Technology Ders kapsamında teknoloji, tasarım ve bunların toplumla ilişkisine dair eleştirel yaklaşımlar ve felsefi gelenekler ele alınır. Mobil ve kablosuz teknolojilerin hayatın her alanına yayılması; teknoloji, tasarım ve onların moderniteyle nötr olduğu varsayılan ilişkisinin sorgulanmasını zorunlu kılar. Bu çerçevede derste, teknolojiye dair şu perspektifler ele alınmaktadır: eleştirel teori, varoluşçuluk, otonomist Marksizm, feminist kuram ve sibernetik. Derste Norbert Weiner, Martin Heidegger, Walter Benjamin, Karl Marx, Jacques Ellul, Herbert Marcuse, Jean Baudrillard, Judy Wacjman gibi kuramcıların teknolojiye olan bakış açıları ele alınmaktadır.
DTES 524 Interactive Information Design Bilgi mimarisi ve sunumunun temelleri. Verinin bilgiye dönüşümünü. İlişki, gruplama ve hiyerarşi gibi kavramlar. Bilişsel bilgi işleme süreçleri. Farklı medyalar için ve farklı vakalar üzerinden bilgiyi şekillendirme, sunma ve görselleştirme. Tarif tasarımı, zaman serileri, konum-zaman verisi, karşılaştırma ve büyük-veri. Bilgi ile dokunma, jestler ve cihazlara dayalı etkileşim yöntemleri
DTES 541 Theories of Visual Culture  
DTES 544 Media and Visual Arts Project Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.
DTES 549 Theories and Methodologies in Design  
DTES 590 / SEMİNER Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

 

 

Course & Program Outcomes Matrix:

 

Courses PO PO PO
DTES 630 Research Practicum  3
DTES 501 Interdisciplinary Research Methods  2  1
DTES 514 Design Thinking For Interactivity:  3
DTES 521 Philosophy of Technology  3
DTES 524 Interactive Information Design  3
DTES 541 Theories of Visual Culture  2
DTES 544 Media and Visual Arts Project  2  5  4
DTES 549 Theories and Methodologies in Design  2
DTES 590 / SEMİNER  2