ACWR 101 / TEMEL AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Akademik yazı kuralları, içerik, düzen ve üslup. Bilimsel kaynaklardan alıntı ve faydalanma için uygun standartlar. Farklı ders temaları ile eleştirel okuma, analiz ve içeriği anlama becerilerinin güçlendirilmesi.

ACWR 102 / İLERİ AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACWR. 101

Temel akademik yazı becerisi üzerine kurulmuştur. İleri düzeyde okuma ve yazma becerileri, eleştirel analiz, doğru özetleme, açıklama ve uygun alıntı yapma yöntemleri. Dersin başlıca malzemesi bilimsel araştırma makaleleridir.

ACWR 103 / İŞLETME İÇİN YAZMA BECERİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACWR. 101

ACWR 101 dersini temel alarak işletme ve ekonomi alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

ACWR 104 / SOSYAL BİLİMLER İÇİN YAZMA BECERİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACWR. 101

ACWR 101 dersini temel alarak sosyal bilimler alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

ACWR 105 / İNSANİ BİLİMLER İÇİN YAZMA BECERİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACWR. 101

ACWR 101 dersini temel alarak insani bilimler alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

ACWR 106 / BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA YAZMA BECERİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACWR. 101

ACWR 101 dersini temel alarak bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek

ACWR 107 / HUKUKTA YAZIŞMA TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACWR. 101

ACWR 101 dersini temel alarak hukuk alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

INTL 501 / ARAŞTIRMA METHODLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal bilimler ve doğa bilimleri tarafından kullanılmakta olan konu ve metotları içeren temel araştırma yöntemlerine giriş. Sayısal ve nitel metotların ayrıntılandırılarak çalışmaya değen sorunların çözümünün aydınlatılması ve test edilebilir hipotezlerin geliştirilmesi, bir araştırma stratejisinin tasarlanması, veri toplanması, değerlendirilmesi, araştırma ve yayın etiği ve sonuçların yorumlanması.

INTL 503 / KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küreselleşme sürecinin tarihsel ve analitik analizi ve bu sürecin, ulusal devletin niteliği, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve demokratik küresel yönetim gibi alanları sorgulayarak dünya politikasına olan etkisinin incelenmesi. Uluslararası İlişkiler konusundaki değişiklikleri, birkaç bilim dalı ile ilgili bir sistemi ele alan ve uluslararası ilişkiler, sosyolojii ekonomi ve yönetimde son 10 senedir yaşanmakta olan küreselleşmeye de ışık tutan bir sunuş.

INTL 504 / KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Karşılaştırmalı politikalar için önemli olan belirli konuların incelenmesi: Demokrasinin politik bir sistem olarak büyümesi ve sorunları, demoktarik birleşme, ekonominin yeniden yapılandırılması politikası, ekonomik olarak küreselleşme döneminde yönetim, milliyetçilik ve kültürler arası çelişkiler.

INTL 506 / TÜRKİYE POLİTİKASINDAKİ CAĞDAŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Türkiye demokrasisindeki geçiş ve birleşme süreçleri ile ilgili başlıklar. Bu başlıklar her dönem açılan bir ders ile belirlenmektedir.

INTL 508 / ULUSÖTESİ AĞLAR VE KÜRESELLİĞİN SİYASETİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küreselleşme tartışmalarında yer alan tarihsel süreçler ve aktörler. Ulus-devlet, yurttaşlık ve haklardaki dönüşümler; iktisadi gelişme konularındaki güncel, disiplinlerarası tartışmalar. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer postkolonyal bağlamlar üzerinden küresel siyaset dinamikleri.

INTL 509 / TÜRKİYE VE KÜRESEL EKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küresel politik ekonomi alanındaki tartışmalar ışığında Türkiye'nin ekonomi politiğine farklı yaklaşımlar; Türkiye'nin gelişme deneyiminin tarihsel ve karşılaştırmalı yöntemlerle incelenmesi. Türkiye'nin neo-liberal deneyiminin ayrıntılı analizi, küreselleşme ve bölgesel etkileri, ekonomik ve politik krizler, IMF ve ABD ile ilişkiler, yabancı sermaye ve Türkiye'nin dış ekonomisinin ilişkisi: Avrupa Birliği, Rusya ve Orta Doğu Boyutları, devlet toplum ilişkisi ve gelir dağılımı sorunları.

INTL 510 / TÜRKİYE EKONOMİSİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Türkiye ekonomisi ve ekonomik kuruluşlar; ekonominin yakın tarihi, devletin rolü ve Türkiye"e toplumun ekonomik sürecinde rol alan diğer siyasi faktörler.

INTL 520 / ULUSLARARASI HUKUK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası kamu hukukunun tarihsel geçmişi, kaynak ve konuları. Küreselleşen toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mevzuatın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar. Uluslararası hukuğun devletlerin tutumundaki etkileri.

INTL 521 / TÜRKİYE SİYASETİNDEKİ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel Siyasi sorulara odaklanarak, Türk siyasetinin gelişmesi ve önemli dinamikleri.

INTL 525 / KÜRESEL ÇERÇEVEDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dış politika analizi için gerekli teorik çerçeve kazandırılıp, Türk dış politikasının ana hatlarının, kavramlarının, eğilimlerinin ve konularının özellikle Soğuk Savaş Sonrası döneme odaklanarak incelenmesi; değişen küresel çerçeve içinde Türk dış politikasının oluşumunun, uygulanışının ve önceliklerinin kapsamlı olarak değerlendirilerek, Türkiye için kilit konular ve bölgelerin detaylı olarak incelenip anlaşılması.

INTL 531 / ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası politik ekonominin çağdaş konu başlıkları halinde incelenmesi. Günümüz küreselleşme sürecinde devletin pazarla olan ilişkisi, uluslararası ilişkilerin gün geçtikçe birbirine bağımlı hale gelen ekonomik ve politik bakış açılarının birbirine karıştırılması, ticaret,para, kaynakların kullanımı, teknoloji ve fiziksel çevre gibi faaliyetlerin yönetimi ve düzeninin sağlanması için tasarlanmış uluslararası hazırlıklar; gelişmiş ülkelerin izledikleri yollar.

INTL 532 / KÜRESELLEŞME VE KALKINMANIN EKONOMİ POLİTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küreselleşme süreci ve ulus devlet üzerindeki etkileri; GATT?dan DTÖ?ye dünya ticaret sisteminde gelişmeler; yeni bölgeselcilik olgusuna karşılaştırmalı bakış, Avrupa modelinin ekonomi politiği ve geleceği; NAFTA ve Asya Pasifik; neo-liberal reformlar ve Latin Amerika ve Doğu Avrupa?da demokratikleşme süreçleri, küresel krizler ve IMF reformu; uluslararası şirketler ve doğrudan yabancı yatırımlar; Kuzey-Güney ilişkilerinin geleceği; küresel yönetişim sorunları; Türkiye?nin ekonomi politiği ile ilgili seçme konular.

INTL 533 / AVRUPA ENTEGRASYONU POLİTİKALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa Birliği"ndeki siyasi ve kamusal politikanın ana başlıklarının incelenmesi ve aday ülkeler: Ortak Pazar, toplumsal ve çevresel siyaset, Genel Tanım Politikası, birleşme siyaseti, avrupa para birliği ve büyüme.

INTL 534 / KÜRESEL BAĞLAMDA AVRUPA ÇALIŞMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa entegrasyonu ve Avrupa Birliği büyümesindeki kuruluş ve yürütülen siyasetin ayrıntılı analizi. Siyasi davranış açısından mahalli ayarlamaların karşılaştırmalı calışması, siyasi süreçler ve kurumdal değişiklikler, Avrupa entegrasyonunda insan hakları, göç, yabancılara karşı yürütülen siyaset ve büyüme gibi belirli konular.

INTL 535 / AB EKONOMİ POLİTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa entegrasyonunun siyasi ve ekonomik süreci. Transnasyonel yönetişimin düzeni ve ulusal ekonomilere yansıması. Küresel politik ekonomi dinamiklerinde tek piyasa, ticaret, parasal birlik ve ekonomik entegrasyon.

INTL 536 / KURUM, DEĞER VE KALKINMANIN POLİTİK EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kalkınmada, politik ekonominin kurumlar ve değerlere değinerek günümüz bakış açısıyla değerlendirilmesi. Kurum ve değerlerin sosyal, ekonomik ve psikolojik kaynaklarının, bu kurum ve değerlerin gerekli teşvik ve kurumsal yapıları oluşturarak ne şekilde destek ve/veya engel olduklarını da inceleyerek ele almaktadır.

INTL 541 / ORTADOĞU'DA SİYASET VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ortadoğu?da siyasi sistemlerin kuruluşu ve gelişimi; siyasi süreci şekillendiren, sosyal ve siyasi güçleri içeren aktörler ve dış siyasetleri.