INTL 542 / AKDENİZ BÖLGESİ?NDE SİYASET VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Akdeniz Bölgesi?ndeki siyasi sistemlerin kuruluşu ve gelişimi; siyasi süreci şekillendiren, sosyal ve siyasi güçleri içeren aktörler ve dış siyasetleri.

INTL 543 / AMERİKAN HÜKÜMETİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Amerika"da kamu hukuku ve özel hukukun gelişimi; ABD hükümetinin yönetimsel, hukuki ve yasamaya ilişkin dallarının oynadığı rol, ABD"nin kanun ve tarihine şekil vermiş olan Yüksek Mahkeme nin önemi.

INTL 545 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Soğuk savaş döneminden bu yana kadar olan dönem gözönüne alınırak, Türkiye ABD arasındaki dış politikanın tarihi.

INTL 546 / İNSAN HAKLARI VE AVRUPA ENTEGRASYONU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası düzeyde insan haklarının oluşumuna zemin sağlayan teorik, tarii ve uygulanabilir gelişimler. İnsan haklarında rol oynayan küresel kurum ve kuruluşların, özellikle Avrupa Birliği ve Birlik"in insan haklarını evrensel düzeye getirmeyi hedefleyen kuruluşlarının etkilerinin incelenmesi. Avrupa Birliği dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstermektedir. Bu ihlallerin önlenmesinde özellikle çok kültürlü kapsamlarda uygulanan model ve siyaset seçimleri.

INTL 550 / DÜNYA POLİTİKASINDA ÖZEL KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Seçilen konuların; bir kaç belirleyici ana başlıl ve/veya dünya politkasına yön veren alanlara odaklanarak eksiksiz incelenmesi.

INTL 551 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 555 / KÜRESEL BAĞLANTILAR, YEREL KARŞILAŞMALAR: UZMANLIĞIN GÜNCEL POLİTİKASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ağlar ve aktörlerin perspektifinden yerel karşılaşmalarda küresel güçler, bağlantılar ve anlaşmazlıklar. Doğruluk, uzmanlık, kaçınılmazlık gibi diskurların siyasi doğası ve market, kapitalizm, kalkınma ve etikteki teknik özelliğin eleştirel değerlendirmesi.

INTL 560 / IDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Marksizm, Faşizm, Liberalizm ve Sosyal Demokrasi gibi ideolojiler ile ilgili çalışılmaktadır. Özellikle Avrupa ve Avrupa dışı ülkelerin milliyetçiliği karşılaştırılmaktadır.

INTL 562 / DİN, SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ülkelerin iç siyasetinde ve uluslararası ilişkilerde sosyal, siyasal ve ekonomik önemi gittikçe artan din ve dini değerler. Türkiye ve dünyadaki çeşitli laiklik modellerini, modernleşmeyi ve demokrasiyi inceler.

INTL 563 / MİLLİYETÇİLİK VE ETNİSİTE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Milliyetçilik modelleri ve etnisite üzerine olan başlıca teorileri ve güncel sorunlar üzerindeki uygulamalarını inceler.

INTL 564 / NÜFUS SİYASETİ VE ETNİSİTE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Nüfus ve etnisite arasındaki etkileşim üzerine olan güncel teorileri inceler.

INTL 565 / GÜNLÜK DEVLET VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Türkiye odaklı olmak üzere Ortadoğu ve Uzakdoğu Asya?daki devlet ve toplumların güncel çalışmaları. Kalkınma, kolonileşme sonrası ve neo-liberal devlet-toplum ilişkilerinin, kalkınma, toplumsal değişim, cinsiyet ve vatandaşlık gibi konularda örnek vaka çalışmalarında bağlamsallaştırılması.

INTL 570 / ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK VE GÜVENLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İttifaklar, uluslararası organizasyonlar, etnik ve ulusal uyuşmazlıklar, kitle imha silahlarının artışı gibi uluslararası güvenlik ile ilgili uyuşmazlık ve bakış açıları ile ilgili teoriler.

INTL 571 / TOPLUMSAL ÇATIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güç ilişkileri, politik ekonomi, etnisite ve terörizmi içeren çatışma teorileri ve toplumsal çatışma süreçlerinin durumları

INTL 575 / ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK SİYASETLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders etnisite ve ulus-millet ve milliyetçilik kavramlarının tanımlarını ve aralarındaki ilişkiyi incelemektedir. Etnisitenin birbiriyle rekabet halindeki tanımları ve milliyetçiliğin doğuşuna ilişkin farklı kuramlar eleştirel bir açıdan değerlendirilmektedir. Etnisite ve milliyetçilik konularındaki klasik çalışmaların yanısıra, dersin içeriği bu alandaki en yeni ve çığır açıcı çalışmalarla güncellenmektedir.

INTL 585 / ULUSLARARASI MÜZAKERELER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güç, kültür, çatışma, çeşitli aktörler ve arabuluculuk üzerinde özellikle odaklanılmak suretiyle, müzakere stratejilerinin teori ve uygulamaları ile müzakere aşamaları uluslararası örgütlerin, hükümetlerin, iş çevrelerinin, sivil toplumun ve bireylerin taraf oldukları müzakereler çerçevesinde ele alınmaktadır.

INTL 590 / TEZ-ÖNCESİ SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Öğrencilere, danışman ve tez konusu konusundaki seçimleri konusunda destek vererek, onların başarılı bir başlangıç yapmaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda metodoloji konusundaki gerekli bilgilendirme de fakülte tarafından yapılmaktadır.

INTL 594 / PROJE
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Danışman gözetiminde ayrıntılı bir araştırma projesi.

INTL 595 / TEZ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Danışman gözetiminde araştırma tezi çalışması.

INTL 600 / SİYASET TEORİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Klasik ve güncel siyaset teorisindeki başlıca soruları ve kuramları inceler.

INTL 601 / NİCEL ARAŞTIRMA METODLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında kullanılan çeşitli nicel yöntemlerin kapsamlı incelenmesi. Araştırma ve yayın etiği, panel veri, anket, kısımlar-arası ve süre analizi gibi geniş veri tabanlarının analizi için belirtilen yöntemlerin kullanılmasına yönelik modelleme teknikleri. Basit Doğrusal Regresyon Analizi, hata tanımlamaları ve doğrusallık ve değişen varyans sorunlarını düzeltmeye çalışan genellenmiş doğrusal model gibi değiştirilmiş modeller, logit, probit, ve sırasal ve çok değişkenli logiti içeren sınırlı ve kategorik değişken modelleri, sayılan bağımlı değişken modelleri ve Poisson ve negatif binom dağılımı, süre ve risk analizi gibi vaka-tarihi modellemesi ve seçim modelleri.

INTL 602 / KARŞILAŞTIRMALI SİYASET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Karşılaştırmalı metodu uygulamaya odaklanarak, karşılaştırmalı siyaset alanındaki başlıca kuramları ve soruları inceler.

INTL 603 / ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Farklı metodolojik yaklaşımlara ve onların varsayımlarına odaklanarak, Uluslararası İlişkiler alanındaki başlıca teorileri ve soruları inceler.

INTL 604 / NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde kullanılan nitel araştırma yöntemlerine giriş dersidir. Bu derste ele alınacak yöntemler ve konular arasında şunlar yer almaktadır: Kuramsal gelişim ve testler için vaka analizi; karşılaştırmalı vaka analizi çeşitleri arasında en benzer ve en farklı sistem tasarımları, kritik vaka analizi, tek vakalı analizler ve vaka-içi analiz; süreç takibi yöntemi; nedensel mekanizmaların çıkarımı; karşılaştırmalı tarihsel araştırmalarda bilgi birikiminin mantığı; nedensel ve tasviri çıkarsama; kavramsallaştırma; seçilim önyargısı ve kavramsal yayılma; siyasal süreçlerin zaman boyutu, periyodizasyon, tercihler ve dönemsel analiz; varlıkbilim ve yöntembilim arasındaki ilişki; gerekli ve yeterli koşullar; doğal deneyler ve eşleştirme teknikleri; tipolojiler ve tipolojik kuramsallaştırma; karşı-olgusal analiz; uygunluk yöntemi; belirsiz kümeler; içerik analizi; söylem analizi; mülakat teknikleri; halkbilim ve katılımcı gözlem; yoğun tasvir; arşiv çalışması ve saha çalışmasının lojistik boyutlarına ilişkin yararlı bilgiler ve tavsiyeler.