Program Hakkında:

Geniş bir entelektüel çeşitlilik ve köklü bir sosyal bilimler geleneğine bağlı olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine hızla küreselleşen dünyada, mesleki kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlayacak çağdaş bir program sunmaktadır. Bölümün dinamik ve uluslararası kadrosu eğitimde mükemmelliği ve bilimsel araştırmalarda yaratıcılığı hedeflemektedir.

Öğrenciler, uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset, Türk dış siyaseti ve siyaset felsefesi gibi Siyaset Bilimi disiplininin alt dallarından dersler seçebilme imkanına sahiptir. Bölüm, yöntemsel eğitim ve çeşitliliğin yanısıra, politik ekonomi ve kamu politikasını esas alan farklı bir seçeneği de sunmakta ve devletlerarası çatışma ve güvenlik, uluslararası politik ekonomi, küreselleşme ve demokratikleşme, kimlik ve ideoloji, güncel Türk siyaseti ve ekonomisi, Türk dış politikası, ve Türkiye-Avrupa birliği ilişkileri konularını içeren geniş bir araştırma ve ders yelpazesine sahiptir.

Uluslararası İlişkiler, mezunlarını devlet kurumları, iş dünyası, medya, akademik dünya ve uluslararası kurumlar gibi birçok alanda etkin liderlik rolleri için hazırlamaktadır. Mezunlarımıza kazandırdığımız gelişmiş problem çözebilme yeteneği, eleştirel yaklaşım, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgi ve gelişmiş İngilizce donanımı, onların Dışişleri Bakanlığı ve devletin diğer kademelerinde ya da banka, ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam ajansları, özel danışmanlık şirketleri gibi sektör kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.

Program Çıktıları:

  1. Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
  2. Tezlerini sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
  3. Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif alabilmek
  4. Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
  5. Yerel ve uluslararası siyasal problemlere yaratıcı ve etkili çözümler üretmek ve uygulamak için temel kavramları ve teorileri öğrenmek
  6. Siyaset Bilimi tezlerinin geçerliliğini değerlendirmek ve siyasal verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını kullanabilmek

Mezunların Mesleki Profilleri

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı mezunlarımız kariyerlerine saygın sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarda (örn. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Uluslararası Göç Örgütü, TÜSEV); yurtiçi ve yurtdışında özel sektörde (örn. Abdi İbrahim, Arçelik, Boston Consulting Group, Boyner, Facebook, Microsoft, Target) ve kamu sektöründe (örn. Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı) devam etmektedir.

Yüksek Lisans mezunlarımızın önemli bir kısmı da, Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’de prestijli doktora programlarına kabul edilerek akademide kalmayı tercih etmişlerdir.

Dersler:

 

INTL 501 / RESEARCH METHODS Sosyal bilimler ve doğa bilimleri tarafından kullanılmakta olan konu ve metotları içeren temel araştırma yöntemlerine giriş. Sayısal ve nitel metotların ayrıntılandırılarak çalışmaya değen sorunların çözümünün aydınlatılması ve test edilebilir hipotezlerin geliştirilmesi, bir araştırma stratejisinin tasarlanması, veri toplanması, değerlendirilmesi, araştırma ve yayın etiği ve sonuçların yorumlanması.
INTL 503 / GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Küreselleşme sürecinin tarihsel ve analitik analizi ve bu sürecin, ulusal devletin niteliği, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve demokratik küresel yönetim gibi alanları sorgulayarak dünya politikasına olan etkisinin incelenmesi. Uluslararası İlişkiler konusundaki değişiklikleri, birkaç bilim dalı ile ilgili bir sistemi ele alan ve uluslararası ilişkiler, sosyolojii ekonomi ve yönetimde son 10 senedir yaşanmakta olan küreselleşmeye de ışık tutan bir sunuş.
INTL 504 / COMPARATIVE POLITICS Karşılaştırmalı politikalar için önemli olan belirli konuların incelenmesi: Demokrasinin politik bir sistem olarak büyümesi ve sorunları, demoktarik birleşme, ekonominin yeniden yapılandırılması politikası, ekonomik olarak küreselleşme döneminde yönetim, milliyetçilik ve kültürler arası çelişkiler.
INTL 525 / TURKISH FOREIGN POLICY IN THE GLOBAL CONTEXT Dış politika analizi için gerekli teorik çerçeve kazandırılıp, Türk dış politikasının ana hatlarının, kavramlarının, eğilimlerinin ve konularının özellikle Soğuk Savaş Sonrası döneme odaklanarak incelenmesi; değişen küresel çerçeve içinde Türk dış politikasının oluşumunun, uygulanışının ve önceliklerinin kapsamlı olarak değerlendirilerek, Türkiye için kilit konular ve bölgelerin detaylı olarak incelenip anlaşılması.
INTL 532 / POLITICAL ECONOMY OF GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT Küreselleşme süreci ve ulus devlet üzerindeki etkileri; GATT?dan DTÖ?ye dünya ticaret sisteminde gelişmeler; yeni bölgeselcilik olgusuna karşılaştırmalı bakış, Avrupa modelinin ekonomi politiği ve geleceği; NAFTA ve Asya Pasifik; neo-liberal reformlar ve Latin Amerika ve Doğu Avrupa?da demokratikleşme süreçleri, küresel krizler ve IMF reformu; uluslararası şirketler ve doğrudan yabancı yatırımlar; Kuzey-Güney ilişkilerinin geleceği; küresel yönetişim sorunları; Türkiye?nin ekonomi politiği ile ilgili seçme konular.
INTL 551 / SELECTED TOPICS IN INTERNATIONAL RELATIONS Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
INTL 575 / POLITICS OF ETHNICITY AND NATIONALISM Bu ders etnisite ve ulus-millet ve milliyetçilik kavramlarının tanımlarını ve aralarındaki ilişkiyi incelemektedir. Etnisitenin birbiriyle rekabet halindeki tanımları ve milliyetçiliğin doğuşuna ilişkin farklı kuramlar eleştirel bir açıdan değerlendirilmektedir. Etnisite ve milliyetçilik konularındaki klasik çalışmaların yanısıra, dersin içeriği bu alandaki en yeni ve çığır açıcı çalışmalarla güncellenmektedir.
INTL 590 / PRE-THESIS SEMINAR Öğrencilere, danışman ve tez konusu konusundaki seçimleri konusunda destek vererek, onların başarılı bir başlangıç yapmaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda metodoloji konusundaki gerekli bilgilendirme de fakülte tarafından yapılmaktadır.

 

INTL 600 / POLITICAL THEORY Klasik ve güncel siyaset teorisindeki başlıca soruları ve kuramları inceler.
INTL 601 / QUANTITATIVE RESEARCH METHODS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında kullanılan çeşitli nicel yöntemlerin kapsamlı incelenmesi. Araştırma ve yayın etiği, panel veri, anket, kısımlar-arası ve süre analizi gibi geniş veri tabanlarının analizi için belirtilen yöntemlerin kullanılmasına yönelik modelleme teknikleri. Basit Doğrusal Regresyon Analizi, hata tanımlamaları ve doğrusallık ve değişen varyans sorunlarını düzeltmeye çalışan genellenmiş doğrusal model gibi değiştirilmiş modeller, logit, probit, ve sırasal ve çok değişkenli logiti içeren sınırlı ve kategorik değişken modelleri, sayılan bağımlı değişken modelleri ve Poisson ve negatif binom dağılımı, süre ve risk analizi gibi vaka-tarihi modellemesi ve seçim modelleri.
INTL 602 / COMPARATIVE POLITICS Karşılaştırmalı metodu uygulamaya odaklanarak, karşılaştırmalı siyaset alanındaki başlıca kuramları ve soruları inceler.
INTL 603 / INTERNATIONAL RELATIONS Farklı metodolojik yaklaşımlara ve onların varsayımlarına odaklanarak, Uluslararası İlişkiler alanındaki başlıca teorileri ve soruları inceler.
INTL 604 / QUALITATIVE RESEARCH METHODS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde kullanılan nitel araştırma yöntemlerine giriş dersidir. Bu derste ele alınacak yöntemler ve konular arasında şunlar yer almaktadır: Kuramsal gelişim ve testler için vaka analizi; karşılaştırmalı vaka analizi çeşitleri arasında en benzer ve en farklı sistem tasarımları, kritik vaka analizi, tek vakalı analizler ve vaka-içi analiz; süreç takibi yöntemi; nedensel mekanizmaların çıkarımı; karşılaştırmalı tarihsel araştırmalarda bilgi birikiminin mantığı; nedensel ve tasviri çıkarsama; kavramsallaştırma; seçilim önyargısı ve kavramsal yayılma; siyasal süreçlerin zaman boyutu, periyodizasyon, tercihler ve dönemsel analiz; varlıkbilim ve yöntembilim arasındaki ilişki; gerekli ve yeterli koşullar; doğal deneyler ve eşleştirme teknikleri; tipolojiler ve tipolojik kuramsallaştırma; karşı-olgusal analiz; uygunluk yöntemi; belirsiz kümeler; içerik analizi; söylem analizi; mülakat teknikleri; halkbilim ve katılımcı gözlem; yoğun tasvir; arşiv çalışması ve saha çalışmasının lojistik boyutlarına ilişkin yararlı bilgiler ve tavsiyeler.

Dersler & Program Çıktıları İlişkisi

Courses L1 L2 L3 L4 L5 L6
INTL 501 / RESEARCH METHODS X X X X
INTL 503 / GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL RELATIONS THEORY X X X X
INTL 504 / COMPARATIVE POLITICS X X X X
INTL 525 / TURKISH FOREIGN POLICY IN THE GLOBAL CONTEXT X X X
INTL 532 / POLITICAL ECONOMY OF GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT X X X X X
INTL 551 / SELECTED TOPICS IN INTERNATIONAL RELATIONS X X X
INTL 575 / POLITICS OF ETHNICITY AND NATIONALISM X X X
INTL 590 / PRE-THESIS SEMINAR X
INTL 600 / POLITICAL THEORY X X X
INTL 601 / QUANTITATIVE RESEARCH METHODS X X X X
INTL 602 / COMPARATIVE POLITICS X X X X
INTL 603 / INTERNATIONAL RELATIONS X X X X X
INTL 604 / QUALITATIVE RESEARCH METHODS X X X X