Program Yapısı ve Ders İçerikleri
Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans programı 1 yıllık tezsiz bir programdır ve 10 ders ve 30 krediden Zorunlu Dersler

INTL 501    Araştırma Metotları
INTL 503      Küreselleşme ve Uluslar arası İlişkiler Teorisi
INTL 504     Karşılaştırmalı Siyaset
INTL 594     Dönem Projesi
ENGL 500    Akademik Yazım Teknikleri

Seçmeli Dersler:

Programa kabul edilen öğrenciler, yukarıdaki zorunlu derslerin yanı sıra 4 Alan Seçmeli ve 3 Seçmeli ders alacaklardır.

Zorunlu Ders İçerikleri:

INTL 501-Araştırma Metotları
Sosyal Bilimlerin temel araştırma metotlarına hem bu bilimlerin hem de doğa bilimlerinin yöntemlerini kullanarak giriş yapılması. Uluslar arası İlişkiler ve siyaset bilimi alanındaki çağdaş çalışmaları vurgulayarak, niteliksel ve niceliksel metotları birlikte incelemek ve çalışma alanı belirlenmesi, test edilebilir bir hipotezin oluşturulması, araştırma stratejisinin belirlenmesi, veri toplanması, analizi ve yorumu, üzerinde önemle durulması.

INTL 503-Küreselleşme ve Uluslar arası İlişkiler Teorisi
Küreselleşme sürecinin tarihsel ve analitik incelenmesi ve bu sürecin ulus-devlet kavramının değişen yapısının, ekonomik gelişmelerin ve küresel demokratik yöntemlerin de sorunsallarını değerlendirerek dünya politikasına etkileri. Uluslar arası İlişkiler, sosyoloji, ekonomi ve işletme alanlarındaki küreselleşme tartışmalarına dikkat çekilerek, Uluslar arası İlişkiler analizindeki değişim ortaya konulurken disiplinler arası bir çerçeve sunulması.

INTL 504-Karşılaştırmalı Siyaset
Karşılaştırmalı siyasetin güncel konularının incelenmesi; siyasi bir sistem olarak demokrasinin genişlemesi ve karşılaştığı problemler, demokratik konsolidasyon, ekonomik yapılanma politikaları, ekonomik küreselleşme, milliyetçilik ve kültürlerarası çatışma karşısında yönetim gibi güncel konular. Bu alandaki yöntem ve kapsamın değerlendirilmesi, tarihsel sosyoloji, rasyonel seçimler kuramı, siyasi kültür ve kurumsallaşma gibi farklı teorilerin değerlendirilmesi.

INTL 594 Proje Dersi
Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.