ARHA 533 / İSLAM İMPARATORLUKLARI: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu seminer, karşılaştırmalı bir bakış açısıyla, belirli bir dönemdeki farklı İslam imparatorluklarını, aralarındaki kültürel ve sanatsal alışveriş ve etkileşimlere odaklanarak inceler. Seminer, imparatorluklar dönemi (Osmanlılar, Safeviler, Babürler), Orta Çağ İslam dünyasında surlar ve hudutlar, İslam dünyasında cinsiyet ve sanat gibi tematik yaklaşımlar yoluyla ele alınacaktır.

ARHA 535 / BATILILAŞMA MI, YENİLEŞME Mİ? 18 VE 19. YÜZYILLARDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa"da 18 ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen yenileşme akımları ve Osmanlı kültür ve sanatına ekileri. 17. yüzyıldan sonra Avrupa ile kurulan yeni siyasal ve ticari ilişkiler, Osmanlılar"ın batıya bakışındaki değişim, teknoloji, sosyal yaşam ve sanatta batılılaşma eğilimleri. Sanat ortamına giren yenileşme, batılılaşma ve oryantalizm gibi yeni kavramlar ve 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı kültüründeki dönüşüm.

ARHA 537 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yüzyıllar boyunca Avrupa ve Osmanlı dünyası arasındaki ilişkiler. Avrupa?da Osmanlı varlığı ve 15?inci yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürüne etkisi. Takip eden yüzyıllarda çeşitli politik ittifaklar ve ekonomik çıkarlarla değişen Avrupa?daki Türk imajı. 17?nci yüzyıldan itibaren Batı?da değişen Osmanlı çıkarları, teknoloji, sosyal hayat ve sanat dallarında politik ve ekonomik ilişkiler açısından Batıcılığın başlaması.

ARHA 540 / SAHA ARAŞTIRMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrenciler ilgi alanlarına göre onlara pratik tecrübe ve eğitim sağlayacak bir projeye katılmalı ya da ilgili bir kurumda stajlarını tamamlamalıdırlar. Staj olanakları arasında bir müzede, kültürel miras kurumu ya da arkeolojik kazıda çalışmak vardır. Staj danışmanları ve stajın yapıldığı yer tarafından onaylanmış olmalıdır.

ARHA 545 / ENSTRÜMANTAL ANALİZLER I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sofistike alet ve ekipmanlar, arkeolojik kazılarda bulunan materyallerin incelenmesinde giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ders, ilgili çalışmalarda kullanılan enstrümanları tematik yaklaşım yoluyla inceleyecek ve temel kullanım ilkelerine, verilerin yorumlanmasına ve arkeolojik vaka çalışmalarına yoğunlaşacaktır. Temalar arasında eski beslenme biçiminin, göçlerin, üretim tekniklerinin, insan kökenlerinin ve genetiğin analizleri vardır. Kullanılan enstrümanlar hacim özellikleri, elementsel birleşim, eski iskelet kalıntılarının izotop oranları, sanat eserleri ve çeşitli insan faaliyetlerinin kalıntılarından bilgiler sağlar. Herhangi bir laboratuvar aygıtı, öğrencilere enstrümantal verilerden arkeolojik sonuçlar çıkarmalarında yardımcı olabilecektir. Bu ders öğrencilerin, geçmişte yaşamış toplulukların kalıntılarından elde edilebilecek bilgileri anlama yetisini ve bu verileri yorumlamada karşılaşacakları zorlukları aşma becerisini arttıracaktır.

ARHA 546 / ENSTRÜMANTAL ANALİZLER II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Spektroskopi, kromotografi, elektrokimya, termal analiz ve yüzey analizinde kullanılan çok sayıda enstrümantal tekniğin temel ilkeleri. Laboratuvar cihazı. Taramalı elektron mikroskobu (SEM)

ARHA 549 / ARKEOZOOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, arkeozoolojik yöntem ve kuramda ileri seviyede eğitim sunar. Amaç, öğrencilere diğer arkeoloji alt disiplinlerinden öğrendikleri bilgilerle arkeozoolojik yöntem ve yaklaşımı birleştirerek teori ve model inşa etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Seminerde öğrenciler, seçilmiş arkeolojik araştırma konularını (örneğin ilk insanların deniz kıyılarına yayılması, Neolitikleşme, ?yan ürünler devrimi,? kültürel ilişkiler - kolonizasyon, Tunç Çağı?nın sonu, Karanlık Çağlar, tarihsel topluluklarda üretim ve dağıtım) incelemek için interdisipliner metodolojinin (izotop ve DNA analizleri ve arkeomalakoloji dahil) en yeni kullanım ve yaklaşımlarına dair tartışmalardan haberdar olurlar. Laboratuvar seanslarında ise modern iskelet koleksiyonları yardımıyla çoğaltılabilir ilkel arkeozoolojik veriler yaratma ve bu verileri istatistiksel analiz yoluyla işleyip yorumlama yollarını öğrenirler.

ARHA 550 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 551 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 552 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 553 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 554 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 555 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 556 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 557 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 558 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 559 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 561 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa'nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik bir izlekle Avrupa'da sanatın, mimarlığın ve görsel kültürün incelenmesi. Avrupa Sanat ve Mimarisinin farklı yönlerini incelerken bunları etkileyen sosyal, kültürel ve politik bağlamı dikkate alır.

ARHA 563 / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültür kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları için yönetim tekniklerine giriş. Proje yönetimi, bütçe hazırlama, muhasebe, ilgili yasalar ve vergiler, sponsor ilişkileri, halkla ilişkiler, reklam vs.

ARHA 564 / KAMUSAL ARKEOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Akademik arkeolojik bilgi birikimlerimiz ve toplum arasında bir köprü oluşturulması. Çeşitlilik gösteren bir yorumlama ve konservasyon metodolojisi oluşturma ve arkeolojik bilgi ve verilerin çeşitli yollarla iletilmesi. Türkiye ve yurt dışından popüler arkeoloji alanında örnekler. Arkeolojik araştırmaların, yorumlamaların ve bilgi üretiminin arkasında yatan sosyal, politik ve etik sorunlar.

ARHA 566 / TARİHİ KAYNAKLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, öğrencileri farklı bölge ve dönemlerin araştırılmasında kullanılan çeşitli kaynaklarla tanıştırır: kaligrafi ve epigrafi, nümismatik, edebi eserler, arşiv kayıtları ile resim ve fotoğraftan monogram ve armalara uzanan görsel kaynaklar.

ARHA 571 / SERGİ TASARIMI VE YORUMSAL UYGULAMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ARHA. 504 or consent of the instructor

müzeler için hem bağımsız olarak hem de işbirliği içinde sergi tasarımı ve yorumlama planlarında çalışma imkanı sunacaktır. Materyal ve form; konu ve anlatım; sergileme ve sunma; dikkat ve algı modelleri; dil ve görsellik arasındaki ilişki; yorumlamada tanımlamanın rolü ve görsel ve mekansal deneyimlerle öğrenme ve anlamanın içerikleri ile ilgili sorular dikkate alınacaktır. Dönem boyunca öğrenciler atölye çalışmaları, alıştırmalar, alan ziyaretleri ve kritik değerlendirmeler aracılığı ile tasarım ve yorumlama yetkinliklerini geliştireceklerdir.

ARHA 572 / MİRASI TASARLAMAK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin başlangıç noktası, yaşantımızı etkileyen geçmişi bugün yarattığımız varsayımıdır. Bu ders arkeolojik düşüncenin entellektüel tarihi ve kültürel miras teorisinin gelisimini inceleyecek. Derste bir yandan uygulamalı tasarım konulari keşfedilirken, bir yandanda mimari, sanat tarihi, eleştirel teori ve kültürel miras okumalariyla birlikte sanat, arkeoloji ve kültürel miras pratikleri disiplinler arasi bir şekilde ele alinacaktir.

ARHA 573 / ÇAĞDAŞ SANAT KÜRATÖRLÜĞÜ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders küratörün çağdaş sanattaki rolünü ve sorumluluklarını araştırır. Son zamanlarda küratörün rolü ve sorumlulukları galeri ve müzelerin dışına taşarak değişik kuruluşları, yaratıcı, kültürel, eğitici ya da endüstriyel sektörler ile farklı sanatsal ve medya ortamlarını içermektedir. Bu derste küratöriyel uygulamalarda yöntem ve kuramlar incelenecek ve çağdaş küratöriyel uygulamaların sorunlarını ve tartışmalarını izlemek ve değerlendirebilmek için eleştirel bir çerçeve oluşturulacaktır. Ders boyunca mimarlık, sanat tarihi, kültürel miras çalışmaları, kültürel eleştiri ve eleştirel kuramlarla ilgili okumalar tartışılacak ve yerel, ulusal ve uluslarası ortamlardan örnekler ele alınacaktır.