Başvuru Koşulları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans

Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:


1. Resmi Not Dökümleri: Lisans not ortalaması en az 3,00/4,00 olmalıdır.

2. İngilizce Dil Yeterliliği: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan, CBT en az 213 puan, PBT en az 550 puan ya da veya YDS (80 puan ve üstü) belgesi.

3. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): Eşit Ağırlıklı en az 70 puan.

GRE ve ALES skorları başvuru esnasında sunulmalıdır. GRE (Graduate Record Examination; T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir): Sayısal bölümden en az 610/149 puan.

İki adet referans mektubu.

Başvuru formu

Yukarıda belirtilen başvuru dosyasını Enstitü’ye teslim etmiş olan adaylar arasında ALES, referans mektupları gibi alanlarda yapılacak sıralama ile seçilirler. Bölüm tarafından gerekli görüldüğü takdirde, mülakat da yapılabilir.

İngilizce yeterlilik sınavı:


TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan

CBT en az 213 puan

PBT en az 550 puan ya da veya YDS (80 puan ve üstü) belgesi

Koç Üniversitesi – Diğer Alan Mezunları için aşağıdaki dersleri almış olmaları gerekmektedir:

INTL 101 Siyaset Bilimine Giriş
INTL 203 Uluslar arası İlişkilere Giriş
INTL 204 Karşılaştırmalı Siyasete Giriş ve
1 Adet Metod Dersi (herhangi bir bölüm olabilir)
2 adet Uluslar arası İlişkiler Dersi.

Program Yükümlülükleri

Program Yapısı ve Ders İçerikleri

Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans programı 1 yıllık tezsiz bir programdır ve 10 ders ve 30 krediden Zorunlu Dersler

INTL 501 – Araştırma Metotları
INTL 503 – Küreselleşme ve Uluslar arası İlişkiler Teorisi
INTL 504 – Karşılaştırmalı Siyaset
INTL 594 – Dönem Projesi
ENGL 500 – Akademik Yazım Teknikleri

Seçmeli Dersler:

Programa kabul edilen öğrenciler, yukarıdaki zorunlu derslerin yanı sıra 4 Alan Seçmeli ve 3 Seçmeli ders alacaklardır.

INTL 501-Araştırma Metotları
Sosyal Bilimlerin temel araştırma metotlarına hem bu bilimlerin hem de doğa bilimlerinin yöntemlerini kullanarak giriş yapılması. Uluslar arası İlişkiler ve siyaset bilimi alanındaki çağdaş çalışmaları vurgulayarak, niteliksel ve niceliksel metotları birlikte incelemek ve çalışma alanı belirlenmesi, test edilebilir bir hipotezin oluşturulması, araştırma stratejisinin belirlenmesi, veri toplanması, analizi ve yorumu, üzerinde önemle durulması.

INTL 503-Küreselleşme ve Uluslar arası İlişkiler Teorisi
Küreselleşme sürecinin tarihsel ve analitik incelenmesi ve bu sürecin ulus-devlet kavramının değişen yapısının, ekonomik gelişmelerin ve küresel demokratik yöntemlerin de sorunsallarını değerlendirerek dünya politikasına etkileri. Uluslar arası İlişkiler, sosyoloji, ekonomi ve işletme alanlarındaki küreselleşme tartışmalarına dikkat çekilerek, Uluslar arası İlişkiler analizindeki değişim ortaya konulurken disiplinler arası bir çerçeve sunulması.

INTL 504-Karşılaştırmalı Siyaset
Karşılaştırmalı siyasetin güncel konularının incelenmesi; siyasi bir sistem olarak demokrasinin genişlemesi ve karşılaştığı problemler, demokratik konsolidasyon, ekonomik yapılanma politikaları, ekonomik küreselleşme, milliyetçilik ve kültürlerarası çatışma karşısında yönetim gibi güncel konular. Bu alandaki yöntem ve kapsamın değerlendirilmesi, tarihsel sosyoloji, rasyonel seçimler kuramı, siyasi kültür ve kurumsallaşma gibi farklı teorilerin değerlendirilmesi.

INTL 594 Proje Dersi
Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.