Tüm Lisansüstü öğrenciler aşağıdaki yönetmelik ve uygulamaları okumak ve bilmek ile yükümlüdür:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

HUKUKİ DAYANAK
MADDE 1. Bu yönetmelik 7.3.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05/03/1992 tarih ve 3785/1 sayılı Koç Üniversitesi kurulması ile ilgili kanuna ve Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne dayanır.
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 2:

  1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu yönetmelik Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimi düzenler. Lisansüstü öğretim, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsar.
  2. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları arasında geçişe izin vermek yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

MADDE 3: Bu yönetmelikte Üniversite,  KOÇ Üniversitesi; Enstitü, KOÇ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yönetim Kurulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu  anlamında kullanılmaktadır.
MADDE 4 : KOÇ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki eğitim-öğretim ücretlidir. Bunun miktarı her yıl Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ücret her yarıyılın başında olmak üzere iki eşit taksitte alınır. Üniversite ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılamaz, yenilenemez ve dondurulamaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
MADDE 5 : Enstitü’de eğitim-öğrenim dili İngilizce’dir. Lisansüstü  programlarına kabul için başvuranların İngilizce dil bilgileri Üniversite tarafından yapılan veya eşdeğerliliği  Enstitü tarafından kabul edilen bir uluslararası yeterlilik sınavıyla belirlenir. Başarılı bulunmayanlar programa kabul edilmez 
MADDE 6 :

  1. Yüksek Lisans programlarına, lisans başarı düzeyi, referans mektupları, gerekirse mülakat ve yazılı imtihan, ALES, TOEFL, YDS veya YÖKDİL yabancı dil sınavı, GRE genel puanı gibi verileri göz önüne alınarak öğrenci kabul edilir.
  2. Doktora programına yüksek lisans başarı düzeyi, referans mektupları, gerekirse mülakat ve yazılı imtihan, ALES, TOEFL, YDS veya YÖKDİL  yabancı dil sınavı, GRE genel puanı gibi verileri göz önüne alınarak öğrenci kabul edilir.

Kabul edilen öğrenciler Üniversiteye kesin kayıt yaptırırlar ve her yarıyıl, Üniversite tarafından belirlenen şartlara uymak suretiyle kayıtlarını tazelerler. Kayıtların kesinleşmesi için öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerini ödemiş olmaları ve Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından öngörülen diğer tüm şartları yerine getirmiş olmaları gerekir.

MADDE 7 : İlgili üniversite veya enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ancak programa yeni bir başvuru yaparak değerlendirmeye alınır, başvurusu uygun görülen öğrencinin önceki eğitimlerinde almış olduğu  lisansüstü dersler kabul aldığı programa transfer edilebilir.
MADDE 8 : Bir akademik yıl 15 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Her yarıyılın son haftası sınav haftasıdır. Gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir. Dersler açıldığı takdirde yaz dönemi yarıyıl niteliğindedir.

Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri Akademik Kurul’un belirleyip ilan ettiği “ Akademik Takvim” le düzenlenir.

MADDE 9 :Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Başarılı olan öğrenciler Akademik Kurul kararı ile tezli yüksek lisans programını dört yarıyıldan daha kısa sürede tamamlayabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Başarılı olan öğrenciler, Akademik Kurul kararı ile doktora programını daha kısa sürede tamamlayabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlilik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. 

MADDE 10:Tezli yüksek lisans programı toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders , bir seminer dersi, Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders ETHR 500,  KOLT 500,  TEACH 500 dersi, ENGL 500 dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, TEACH 500, ETHR 500, ENGL 500 ve tez çalışması kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. TEACH 500 her dönem alınmalıdır.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.  Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Akademik Kurul tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlilik sınavı uygulanabilir.

Doktora programı toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi  ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi , tez çalışması, bir seminer dersi, Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders ETHR 500,  KOLT 500,  TEACH 500 dersi, ENGL 500 dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, TEACH 500, ETHR 500, ENGL 500 ve tez çalışması kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. TEACH 500 her dönem alınmalıdır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin:

1- Bilime yenilik getirme,

2- Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3- Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi  gerekir.

Lisansüstü dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

MADDE 11 :  Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders ve uygulama, bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir. 
MADDE 12 : Öğrencilerin aldıkları her kredili ders için, gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim üyesi  öğrencinin başarısını aşağıdaki notlardan biri ile değerlendirir.

NOTLAR                       AĞIRLIK

A-Pekiyi                                4.00

B-İyi                                      3.00

C-Orta                                  2.00

D-Zayıf                                 1.00

F-Geçmez                            0.00

T-Nakil                                 Not ortalamasına dahil edilmez

AP-Yeterlilik                        Dersten muaftır. Mezuniyet için gerekli kredi toplamına eklenmez.

Genel not ortalamasını etkilemeyen, ancak mezuniyet için zorunlu olan ve/veya tamamlanması öngörülen kredili veya kredisiz çalışmalar için  aşağıda belirtilen  muafiyet notları kullanılır.

Bu durum mezuniyete yönelik kredi kazancına yazılmaz.

S-Başarılı

U-Başarısız

Öğrencilerin dersler ve sınavlarla ilgili durumları aşağıdaki tanımlarla izlenir.

I-Eksik, öğretim üyesi eksiği tamamlaması için ek süre tanıdı.

R-Dersi tekrar ediyor.

W-Dersten zamanında çekilmiş.

L- Kayıt dondurmuş.

 

I işareti : final sınavı, ödev, proje gibi dersin gereklerini , zorunlu nedenlerle zamanında yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Söz konusu eksiklik öğretim üyesinin uygun gördüğü bir tarihe kadar giderilir. Bu tarih notun verildiği tarihi izleyen yarıyılın başını geçemez.

Verilen süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin o dersle ilgili notu F’e dönüşür.

R işareti : Öğrenciler D ve F notu aldıkları dersi bir defaya mahsus olmak üzere tekrar ederler. Tekrar başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

W İşareti : Danışman öğretim görevlisinin uygun göreceği bir nedenle öğrenciler kayıtlı oldukları tek bir dersten çekilebilirler. Herhangi bir  dersten çekilme tarihi Akademik Takvim’de belirtilir.

Sınava girmeyen öğrencinin mazereti öğretim üyesi tarafından kabul edildiği takdirde, öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilir. Öğretim üyesi mazereti kabul etmediği takdirde öğrenci Yönetim Kurulu’na başvurabilir. Tüm mazeret sınavları  en geç, sınav süresini izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanır.

Zaruri nedenlerden veya belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere öğrenciler bir veya birkaç yarıyıl için Enstitü’den izinli ayrılmak üzere Yönetim Kurulu’na başvurabilirler. Bu süre sonunda öğrenci başka bir karar gerekmeksizin Enstitü’deki eğitimine devam eder. İzin süresinde başka eğitim kurumlarında alınan dersler Yönetim Kurulu kararıyla Enstitü’deki programına kredili kabul edilebilir.

MADDE 13:

  • Öğrencilerin başarı durumları not ortalamalarıyla belirlenir. Her yarıyılın sonunda öğrencilerin, o yarıyılda aldıkları dersler için bir yarıyıl not ortalaması (SPA) ve tüm aldıkları dersler için genel not ortalaması (GPA) hesaplanır.
  •  Üst üste 2 yarıyıl genel not ortalaması 2.70’ in altına düşen öğrencinin, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bursu kesilir.
  • Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini, seminer ve diğer zorunlu dersleri  başarıyla tamamlayamayan veya Enstitü’nün öngördüğü 3.00 not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
  • Tezli lisansüstü programında tez çalışmasından üst üste iki yarıyıl veya aralıklı olarak üç yarıyıl başarısız not alan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • Tezli lisansüstü programında kredi derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Tezini altı yarıyılda tamamlamayan öğrencinin  Üniversite ile ilişiği kesilir.
  •  Tez sınavı sonucunda tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci,Yüksek Lisans programında en geç üç ay, doktora programında en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 14: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı  her öğrenci için bir tez-proje danışmanını enstitüye önerir. Bu öneri EnstitüYönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı öğretim üyeleri veya ilgili Akademik Kurul’un belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda birden fazla tez danışmanı atanabilir.

Tez-proje danışmanının, tezli yüksek lisans programında en geç ikinci yarıyıl sonuna, tezsiz yüksek lisans programında en geç  birinci  yarıyıl sonuna, doktora programında en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.

Lisansüstü programı ile ilgili diğer tüm süreçler 20 Nisan 2016 Tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen ilgili mevzuatı dikkatlice okuyun. Sorularınız ile ilgili gsss@ku.edu.tr’ye mail atabilirsiniz.