ENGL 501 / BİLİMSEL YAYIN YAZIMI VE YAYINLANMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilimsel makale yazmak yüksek lisans veya doktora tezi yazmaktan farklı beceriler gerektirir. Derste, araştırma sorunsalının yazılması, kuramsal arka planın açıklanması, araştırma yöntemlerinin anlatılması, bulguların sunumu ve kritik tartışılması gibi konularda bilinmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınır. Ayrıca derste makale için doğru derginin seçilmesi, makalenin sunulmasından revize edilmesine kadar gecen süreçte bilinmesi gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapılır.

HIST 501 / TARİH YAZIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

18. yüzyıldan günümüze tarih yazımındaki amaç, metodoloji ve uygulamalara genel bir bakış. Tarihin bir disiplin olarak ortaya çıkışını, arşiv gibi birincil kaynakların önemini ve tarih yazımında neden-sonuç, gerçek, yorum ve objektifliği inceler.

HIST 502 / TARİHTE ARAŞTIRMA TÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Arşiv araştırması, sözlü tarih, araştırma ve yayın etiği, mülakat teknikleri ve belge analizi gibi belli başlı tarihsel araştırma yöntemlerini ele alır. Öğrencilere araştırma projelerinin farklı aşamalarında (araştırma önerisinin yazılması, hipotezlerin oluşturulması, araştırma sorularının belirlenmesi bilgi toplanılması ve söylem analizi) rehberlik eder

HIST 503 / YENİ ÇAĞ DÜNYA TARİHİNDE SEÇME KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Erken Yeni Çağ dünya tarihi bağlamında devlet oluşumu, yeni askeri tarih, iktisadi ağlar, yeni dünyalar/eski metinler, uhrevi ve entelektüel hayat. Habsburg, Osmanlı, Safavi, Mughal ve Ming imparatorluk tarihleri üzerine odaklanacaktır.

HIST 504 / YENİ ÇAĞ TARİHİNDE SEÇME KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

18. yüzyılın sonundan günümüze dünya tarihinin ana temalarının ve önemli konularının incelenmesi. Modern dünyanın temellerini oluşturan siyasi, sosyal, kültürel, entelektüel ve iktisadi dönüşümlerin çalışılması.

HIST 505 / SOSYAL TEORİYE TARİHSEL YAKLAŞIMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Modern sosyal düşüncelerin başlıca teorileri ve teorisyenlerinin kapsamlı analizi. Sosyal teorinin klasik temellerinin, Marx, Weber ve Durkheim’in çalışmaları başta olmak üzere tarihsel bağlamı içinde incelenmesi. Gramsci, Bourdieu ve Foucault gibi erken ve geç yirminci yüzyıl düşünürleri ile klasik teoriye, feminist ve postkolonyal yaklaşımlara ortaya çıktıkları tarihsel bağlamlar üzerinden odaklanılması.

HIST 507 / AKDENİZ TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

16. ve 21. yüzyıllar arasında değişik Akdeniz kültürleri arasındaki ilişkileri ve bağlantıları inceler. Dini savaşlar, ticaret, korsanlık, milliyetçiliğin yükselmesi, sömürgecilik ve sömürgeciliğe karşı hareketler gibi konular üzerinde durur.

HIST 508 / BALKAN TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

18. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar uzanan dönemde modern Balkan tarihi ile ilgili değişik yaklaşımları tartışır. Dönemin sosyal, siyasi ve kültürel gelişmelerini inceler. Osmanlı İmparatorluğu’nda milliyetçiliğin doğuşu ve yeni Balkan ulus-devletleri ile Türkiye’nin ilişkileri.

HIST 509 / ORTADOĞU EMEK TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ortadoğu emek tarihçiliğindeki belli başlı yaklaşımları ve tartışmaları ele alır. Tarihçilerin emek hareketlerinin tarihini, devlet ve toplum arasındaki ilişkileri, işçi sınıflarının oluşumunu ve toplumsal cinsiyet, etnisite ve emek ilişkisini nasıl analiz ettiklerini inceler. Geç Osmanlı İmparatorluğu, Mısır, İran ve Türkiye üzerine odaklanılır.

HIST 510 / İDEOLOJİLER TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yirminci yüzyılın üç önemli ideolojisi olan Liberalizm (Neoliberalizm ile), Sosyalizm (Sosyal Demokrasi ve Komünizm ile) ve faşizme (İtalyan Faşizmi, Alman Nazizmi ve diğer varyantları içeren küresel bir olgu olarak) odaklanan modern siyasi ideoloji tarihi.

HIST 590 / 
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

HIST 599 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

HIST 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

HIST 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul: