ENGL 501

Bilimsel makale yazmak yüksek lisans veya doktora tezi yazmaktan farklı beceriler gerektirir. Derste, araştırma sorunsalının yazılması, kuramsal arka planın açıklanması, araştırma yöntemlerinin anlatılması, bulguların sunumu ve kritik tartışılması gibi konularda bilinmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınır. Ayrıca derste makale için doğru derginin seçilmesi, makalenin sunulmasından revize edilmesine kadar gecen süreçte bilinmesi gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapılır.

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:0

HIST 503

Erken Yeni Çağ dünya tarihi bağlamında devlet oluşumu, yeni askeri tarih, iktisadi ağlar, yeni dünyalar/eski metinler, uhrevi ve entelektüel hayat. Habsburg, Osmanlı, Safavi, Mughal ve Ming imparatorluk tarihleri üzerine odaklanacaktır.

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 507

16. ve 21. yüzyıllar arasında değişik Akdeniz kültürleri arasındaki ilişkileri ve bağlantıları inceler. Dini savaşlar, ticaret, korsanlık, milliyetçiliğin yükselmesi, sömürgecilik ve sömürgeciliğe karşı hareketler gibi konular üzerinde durur.

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 510

Yirminci yüzyılın üç önemli ideolojisi olan Liberalizm (Neoliberalizm ile), Sosyalizm (Sosyal Demokrasi ve Komünizm ile) ve faşizme (İtalyan Faşizmi, Alman Nazizmi ve diğer varyantları içeren küresel bir olgu olarak) odaklanan modern siyasi ideoloji tarihi.

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 690

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:0

HIST 502

Arşiv araştırması, sözlü tarih, araştırma ve yayın etiği, mülakat teknikleri ve belge analizi gibi belli başlı tarihsel araştırma yöntemlerini ele alır. Öğrencilere araştırma projelerinin farklı aşamalarında (araştırma önerisinin yazılması, hipotezlerin oluşturulması, araştırma sorularının belirlenmesi bilgi toplanılması ve söylem analizi) rehberlik eder

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 505

Modern sosyal düşüncelerin başlıca teorileri ve teorisyenlerinin kapsamlı analizi. Sosyal teorinin klasik temellerinin, Marx, Weber ve Durkheim’in çalışmaları başta olmak üzere tarihsel bağlamı içinde incelenmesi. Gramsci, Bourdieu ve Foucault gibi erken ve geç yirminci yüzyıl düşünürleri ile klasik teoriye, feminist ve postkolonyal yaklaşımlara ortaya çıktıkları tarihsel bağlamlar üzerinden odaklanılması.

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 509

Ortadoğu emek tarihçiliğindeki belli başlı yaklaşımları ve tartışmaları ele alır. Tarihçilerin emek hareketlerinin tarihini, devlet ve toplum arasındaki ilişkileri, işçi sınıflarının oluşumunu ve toplumsal cinsiyet, etnisite ve emek ilişkisini nasıl analiz ettiklerini inceler. Geç Osmanlı İmparatorluğu, Mısır, İran ve Türkiye üzerine odaklanılır.

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 599

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 501

18. yüzyıldan günümüze tarih yazımındaki amaç, metodoloji ve uygulamalara genel bir bakış. Tarihin bir disiplin olarak ortaya çıkışını, arşiv gibi birincil kaynakların önemini ve tarih yazımında neden-sonuç, gerçek, yorum ve objektifliği inceler.

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 504

18. yüzyılın sonundan günümüze dünya tarihinin ana temalarının ve önemli konularının incelenmesi. Modern dünyanın temellerini oluşturan siyasi, sosyal, kültürel, entelektüel ve iktisadi dönüşümlerin çalışılması.

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 508

18. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar uzanan dönemde modern Balkan tarihi ile ilgili değişik yaklaşımları tartışır. Dönemin sosyal, siyasi ve kültürel gelişmelerini inceler. Osmanlı İmparatorluğu’nda milliyetçiliğin doğuşu ve yeni Balkan ulus-devletleri ile Türkiye’nin ilişkileri.

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 590

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:0

HIST 695

GSSSH - HIST
Lisans
Kredisi:0