Başvuru Koşulları

Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans

Programa başlayacak adayların lisans derecelerini almış olmaları gerekir. Hali hazırda lisans derecesi olmayan fakat bu dereceyi programın başlama tarihinden önce almayı bekleyen adaylar da başvuruda bulunabilir. Başvuran aday, ayrıca aşağıdaki belgeleri de dosyasına ekler:

Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:


1. Resmi Not Dökümleri: Lisans not ortalaması en az 3,00/4,00 olmalıdır.

2. ALES Sayısal bölümden en az 90 puan.

3.İngilizce Dil Yeterliliği: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan, CBT en az 213 puan, PBT en az 550 puan ya da YDS , E-YDS (80 puan ve üstü) belgesi.

GRE (Graduate Record Examination; T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir) Sayısal bölümden en az 160 puan.

İki adet referans mektubu.

Başvuru formu Yukarıda belirtilen başvu

İngilizce yeterlilik sınavı:TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan

CBT en az 213 puan

PBT en az 550 puan ya da YDS , E-YDS (80 puan ve üstü) belgesi.

Koç Üniversitesi Ekonomi Alanı Mezunları için Ders Gereklilikleri

Min GPA = 3.00
MATH 103: Introduction to Abstract Mathematics

MATH 208: Advanced Calculus
Matematik derslerinden en az “B” notu almış olmaları gerekmektedir.

Koç Üniversitesi Diğer Alan Mezunları için
Ders Gereklilikleri


Min GPA = 3.00
ECON 201: Mikroekonomi
ECON 202: Makroekonomi
ECON 311: Ekonometri I
MATH 103: Soyut Matematiğe Giriş
MATH 208: İleri Kalkülüs

Ekonomi dalında en az 2 ders alınmış olması, Matematik derslerinden en az “B” notu alınmış olması ve Ekonomi dersleri toplamında GPA ortalamasının en az 3.00 olması beklenmektedir.

Program Yükümlülükleri

Program Yapısı ve Ders İçerikleri

Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans programı 1 yıllık tezsiz bir programdır ve 10 ders ve 30 krediden ve  dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Güz Dönemi Öncesi    
ECON 500 Temel Matematik (kredisiz)
Güz Dönemi Bahar Dönemi
ECON 501 ECON 504
ECON 503 ECON 508
ECON 507 ECON 512
ECON 511 Seçmeli Ders
Seçmeli Ders Seçmeli Ders
ECON 594 – Proje Dersi
Güz Dönemi Öncesi     
ECON 500 Temel Matematik (kredisiz) 
Güz DönemiBahar Dönemi
ECON 501ECON 504
ECON 503ECON 508
ECON 507ECON 512
ECON 511Seçmeli Ders
Seçmeli DersSeçmeli Ders
 ECON 594 – Proje Dersi

ECON 500 Temel Matematik (Kredisiz)
Lisans ve lisansüstü düzey arasında daha hızlı bir geçiş yapmaya olanak sağlayan, dersler başlamadan düzenlenen ve 4 haftalık program dahilinde verilen yoğun bir matematik programı. Ders haftada 3 kez toplanır ve her hafta değerlendirme sınavı yapılır. İşlenen konulardan bazıları: matematiksel önermeler ve kanıtlar, fonksiyonlar, dizi ve limitler, süreklilik, türev, metrik uzay, integral.

ECON 501 Ekonomistler için Matematik 
Ekonomi kuramı ve uygulamalarında sıkça kullanılan matematik konularını içerir. Konular: Optimizasyona giriş (çözümün varlığı, kompakt kümelerin alternatif karakterizasyonları, Weirestrass teoremi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, dışbükey, içbükey, içbükeyimsi fonksiyonlar; çözümün karakterizasyonu, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, uygular ve maksimum kuramı; latisler, süpermodülerlik ve parametrik monotonluk; sabit nokta kuramları; dinamik programlamaya giriş.

ECON 503 Mikroekonomi I
Rasyonel tüketici teorisi; Klasik talep teorisi ve haz maksimizasyon sorunsalı, Walrasçı talep fonksiyonu; Belirsizlik altında tüketici seçimi, Von Neumann-Morgenstern beklenen haz teorisi, riskten kaçınma; Üretim teorisi; Genel denge, Rekabetçi denge; Refah ekonomisi, Pareto etkinliği, Birinci ve ikinci refah teoremleri, Arrow’un imkansızlık kuramı.

ECON 504 Mikroekonomi II
Oyun teorisi; Nash dengesi, Baskın Strateji dengesi; Eksik enformasyon altındsa oyun teorisi, Bayesci Denge, Mekanizma tasarımı; Yönetici-temsilci modelleri.

ECON 507 Makroekonomi I
Uzun vadeli ekonomik büyüme; Örtüşen nesil modelleri; Tüketim, tasarruf ve yatırım kararları; Reel faiz oranları ve varlık fiyatları; İş Çevrim Teorilerine Giriş; Para ve enflasyon.

ECON 508 Makroekonomi II
Klasik ve Keynesyan iş çevrim teorileri; Reel iş çevrim teorisi; İstihdam ve reel ücret kararları; Kredi pazarları ve mali istikrar; İstikrar politikası.

ECON 511 Ekonometri I
Olasılık ve istatistik konularının gözden geçirilmesi: rassal değişken, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, beklentiler; çift değişkenli normal; örnekleme dağılımları; asimptotik kurama giriş. Doğrusal regresyon: şartlı beklenti fonksiyonu; çoklu regresyon; klasik regresyon modelleri. Uygulamalar: sınamalar ve sonuçların yorumlanması 

ECON 512 Ekonometri II
Standart varsayımların esnetilmesi; Tanımlanabilirlik testleri; Zaman serilerine ilk bakış; genelleştirilmiş regresyon; doğrusal olmayan regresyon; eşzamanlı denklemler, belirlenebilirlik, araç değişkenler. Uzantılar ve uygulamalar: ML, GMM, VAR, GARCH, panel data.

ECON 594 Proje Dersi
Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

ECON 510 Makroekonomide Konular 
Ders içeriği makro ekonomik esaslar üzerine yapılmış kuramlar ve uygulamaları kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.

ECON 514 İleri Oyun Teorisi
Bu derste oyun teorisi alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir. 

ECON 515 İleri Mekanizma Tasarımı 
Bu derste mekanizma tasarımı alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir. 

ECON 516 İleri Hukuk ve Ekonomi
Bu dersin ana amacı ekonomik ve davranışsal yaklaşımın hukuk alanındaki yaklaşımını incelemek, geliştirilen modelleri ve kavramsal çerçeveyi bütün derinlikleriyle anlamaktır. 

ECON 517 Uluslararası Ticaret
Bu ders uluslararası ticaret kuramı ve politikalarını inceleyecektir.  Rikardocu ticaret kuramı, Hecksher-Ohlin dıç ticaret modeli, spesifik üretim faktörleri kuramı, monopolistik rekabet ve dış ticaret modelleri ayrı ayrı ele alınacaktır.  Dış ticarette rekabet ve kalkınma,  korumacı gümrük vergileri ve kotaların refah üzerindeki olumsuz etkileri ayrıca incelenecektir.  Ülkelerin dış ticaret politikaları ekonomi politik açıdan değerlendirilecektir. 

ECON 518 Uluslararası Makroekonomi
Bu derste dışa açık ekonomilerde makroekonomi kuramı ve politikaları incelenecektir.  Dersin konuları arasında açık ekonomilerde iktisadi dalgalanmalar ve iş çevrimi modelleri, faiz oranı ya da dış ticaret hadleri şoklarının açık ekonomilerdeki etkisi, aşırı borçlanma, kamu borç stoku ve büyüme yer almaktadır.    

ECON 519 Finansal Ekonomi I
Bu dersin amacı işletme finansı kuramlarını bütün detaylarıyla derinlemesine incelemektir. Neoklasik ve al-ver modelleriyle başlayan ders,  vekil sorunsalı ve asimetrik enformasyon modelleriyle devam edecek ve böylece işletme finansının temel kavramsal çerçevesi oluşturulacaktır. Bu dersin sonucunda öğrenci işletme finansı alanında derinlemsine bilgi sahibi olacakş bu alanda araştırma yapmak için gerekli araçlarla donanacaktır.

ECON 520 Finansal Ekonomi II
Bu derste işletme finansının temel kavramsal çerçevesini veri alıp, üzerine içsel sermaye piyasaları, çeşitlendirme, birleşme ve satın almalar, yönetici maaşları, finansal kalkınma, kurumsal yönetişim, siyaset ve finans gibi günümüzde ön plana çıkan araştırma konuları incelenecektir. Bu dersin sonucunda öğrenci işletme finansı alanında derinlemsine bilgi sahibi olacakş bu alanda araştırma yapmak için gerekli araçlarla donanacaktır.

ECON 521 Finansal Ekonomi III
Bu derste Varlık Fiyatlama alanında yapılmış olan kuramsal çalışmalar incelenecektir.  Dersin odak noktası, hisse senedi, tahvil, döviz ve gayrimenkul piyasalarında getiri ve nakit-akışı öngörülebilirliğidir. 

ECON 522 Finansal Ekonomi IV
Bu derste Varlık Fiyatlama alanında yapılmış olan ampirik çalışmalar incelenecektir.  Dersin odak noktası, hisse senedi, tahvil, döviz ve gayrimenkul piyasalarında getiri ve nakit-akışı öngörülebilirliğidir.  Önce bu alanda geliştirilmiş kuramların test edilmesi iin geliştirilen ekonometrik yöntemler incelenecektir.

ECON 530 Deneysel Ekonomi
Bu ders deneysel yöntemin iktisadi davranışların açıklanmasındaki rolü üzerinedir. Bireysel ve sosyal tercihler, piyasa tasarımı, pazarlık, öğrenme,  kamu malları ve ihaleler gibi mikroekonominin temel konuları üzerine yapılan deneysel uygulamaları kapsamaktadır.

ECON 532 Bilgi ve Kontrat Ekonomisi 
Karar vericiler arasındaki bilgi farkları ve bu farklardan doğan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kontratların analizi; Eleme (screening), imleme (signalling), ahlaki çöküntü (moral hazard) konuları; Sigorta, emek ve kredi piyasalarına, ihalelere, şirket finansmanına uygulamalar.

ECON 580 Kurumların Ekonomideki Rolü
Bu ders iktisadi ve siyasi kurumların ekonomideki rolünü inceleyecektir. Ders ekonomik büyümede iktisadi ve siyasi kurumların rolünü ve evrimini açıklamayı, temel siyaset bilimi modellerini geliştirmeyi ve para ve mali politikalarının dinamik etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrenciler kurumsal yetmezliği, iktisadi yönetişim modellerinin temelini, optimal mali politikaların tasarlanmasını, ve itibar, inanılırlık, ve zaman tutarsızlığı gibi kavramları anlayabilecek duruma geleceklerdir.

INTL 509 Çağdaş Türkiye’nin Politik Ekonomisi
Türkiye’nin politik ekonomisine; sınırlandırmaların yol açtığı tartışmalar ışığında genel bir bakış. Türkiye’nin gelişiminin tarihsel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi; Türkiye tarihindeki neo-liberallik, küreselleşme ve yöreselleşmenin etkileri, ABD ve IMF ile olan kriz zamanları ve ilişkiler, yabancı yatırımlar ve Türkiye’nin Avrupa Birliği kaynaklı dış ekonomik ilişkileri, Devlet-toplum ilişkisi ve gelir dağılımı başlıkları.

INTL 531 Uluslararası Politik Ekonomi 
Uluslararası politik ekonominin çağdaş konu başlıkları halinde incelenmesi. Günümüz küreselleşme sürecinde devletin pazarla olan ilişkisi, uluslararası ilişkilerin gün geçtikçe birbirine bağımlı hale gelen ekonomik ve politik bakış açılarının birbirine karıştırılması, ticaret,para, kaynakların kullanımı, teknoloji ve fiziksel çevre gibi faaliyetlerin yönetimi ve düzeninin sağlanması için tasarlanmış uluslararası hazırlıklar; gelişmiş ülkelerin izledikleri yollar.

INTL 532 Küreselleşme ve Kalkınmanın Ekonomi Politiği 
Güncel olayları, siyasi ve ekonomik gelişmelerin ışığında ekonomi politiğin perspektifinden incelemek. Uluslararası ilişkilerde ekonomik çıkarların etkisi, kurumsal reformların ekonomi politiği, sosyal sermaye ve güven, din ve demokrasi, uluslar arası suç ve çöküş gibi konuların tartışması. Bu konuların sistematik ve analitik anlaşılabilirliğini sağlamak için yeni kurumsalcılık ve sosyolojik ve psikolojik boyutları da içeren araştırma paradigmalarının vurgulanması.

INTL 533 Avrupa Bütünleşmesinin Siyasal Boyutları
AB üyesi ve aday ülkelerdeki genel politikaların ve ilgili kamu politikalarının incelenmesi. Bu inceleme içinde temel politika üretme alanlarının kuramsal çalışmalarının yapılması. AB içindeki bütünleşme, ortak Pazar, toplumsa politikalar, çevre politikaları, tarım politikaları ve Avrupa para birliği gibi konuların siyasal neden ve sonuçlarının irdelenmesi.

PSYC 542 İleri Sosyal Psikoloji
Sosyal psikoloji alanında klasikleşmiş teori ve modeller yanında güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği genel giriş dersi. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanında en yaygın kullanılan metotlardan seçmeler sunmaktır. 

PSYC 567 Tutumlar ve İkna Edici İletişim
Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Bu dersi alan öğrenciler tutumlar, kamuoyu, ikna edici iletişim konularında kullanılan araştırma metot ve tekniklerine hakim olup, kendi ilgi alanları doğrultusunda araştırma tecrübesi kazanacaklardır. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.

CSHS 511 Sosyal Tabakalaşma 
Sosyal tabakalaşma konusunda başlıca teorik ve kavramsal tartışmaları inceler. Sınıf, ırk, etnisite, cinsiyet gibi sosyal tabakalaşma ve eşitsizliklerin temel boyutlarını tarihsel, küresel ve karşılaştırmalı bir perspektiften irdeler.