ECON 500

Lisans ve Lisansüstü düzey arasında daha hızlı bir geçiş yapmaya olanak sağlamak için temel konuların gözden geçirilmesini hedefler. Konu Başlıkları: matematiksel önermeler ve kanıtlar, fonksiyonlar, dizi ve limitler, süreklilik, türev, metrik uzay, integral.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 504

Belirsizlik altında seçim, Oyun teorisi, mekanizma tasarımı, yönetici temsilci modeller.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 508

Periyodik dalgalanmaların Klasik ve Keynes"e göre teorileri; gerçek iş çevrim teorisi; çalışan ve gerçek ücret kararlaştırılması; kredi pazarları ve finansal istikrar; istikrar politikası.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 512

Standart çıkarımlardan yola çıkış: Spesifikasyon testleri; Zaman serilerine ilk bakış; genelleştirilmiş regresyon; lineer olmayan regresyon; eşzamanlı denklemler, tanımlama, enstrümantal değişkenler. Uzantılar ve uygulamalar: ML, GMM, VAR, GARCH, panel data.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 511

ECON 515

Bu derste mekanizma tasarımı alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 503

Tüketici teorisi; üretim teorisi; genel denge ve refah

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 507

Uzun vadeli ekonomik büyüme; örtüşen nesil modelleri; tüketim; tasarruf; yatırım; gerçek faiz oranları ve varlık bedelleri; para ve enflasyon.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 511

Olasılık ve istatistik konularının gözden geçirilmesi: rastsal değişken, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, beklentiler; çift değişkenli normal; örnekleme dağılımları; asimptotik teorisine giriş; yorum; sonuç çıkartmak. Lineer regresyon: şartlı beklenti fonksiyonu; çoklu regresyon; klasik regresyon modelleri; sonuç ve uygulamalar.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 514

Bu derste oyun teorisi alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 517

Bu ders uluslararası ticaret kuramı ve politikalarını inceleyecektir. Rikardocu ticaret kuramı, Hecksher-Ohlin dıç ticaret modeli, spesifik üretim faktörleri kuramı, monopolistik rekabet ve dış ticaret modelleri ayrı ayrı ele alınacaktır. Dış ticarette rekabet ve kalkınma, korumacı gümrük vergileri ve kotaların refah üzerindeki olumsuz etkileri ayrıca incelenecektir. Ülkelerin dış ticaret politikaları ekonomi politik açıdan değerlendirilecektir.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 501

Ekonomi teorisi ve uygulamalarında sıklıkla kullanılan matematikteki seçilmiş konuları kapsamaktadır. Bu başlıklar: Optimizasyon teorisine giris(çözümün varlığı, Sıkılığın alternatif tanımlanması, Weirestrass Teorisi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, içbükey ve yarı-içbükey fonksiyonlar; çözümün tanımlanması, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, uygunluk ve maksimum teorisi; parametrik monotonluk, kafesler, süper modülerlik; sabit nokta teorileri.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 505

Dersin içeriği tam enformasyon şartlarında oyun teorisi, eksik enformasyon şartlarında oyun teorisi, ve mekanizma tasarımını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 509

Ders iş çevrimi kuramı, dinamik stokastik genel denge modelleri, arama temelli işsizlik modelleri, mali piyasa etkinliği ve makroekonomik performans, uzun vadeli büyüme kuramlarını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 513

Dersin odak noktası mikro veya makro ekonomi esasları üzerine yapılmış uygulamalar olacaktır. Öğrenciler standart ekonomi uygulaması ile beceri kazanacaklardır. Konular dönem öncesi açıklanır.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 516

Bu dersin ana amacı ekonomik ve davranışsal yaklaşımın hukuk alanındaki yaklaşımını incelemek, geliştirilen modelleri ve kavramsal çerçeveyi bütün derinlikleriyle anlamaktır.

GSSSH - ECON
Lisans
Kredisi:3