ECON 500 / TEMEL MATEMATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Lisans ve Lisansüstü düzey arasında daha hızlı bir geçiş yapmaya olanak sağlamak için temel konuların gözden geçirilmesini hedefler. Konu Başlıkları: matematiksel önermeler ve kanıtlar, fonksiyonlar, dizi ve limitler, süreklilik, türev, metrik uzay, integral.

ECON 501 / EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ekonomi teorisi ve uygulamalarında sıklıkla kullanılan matematikteki seçilmiş konuları kapsamaktadır. Bu başlıklar: Optimizasyon teorisine giris(çözümün varlığı, Sıkılığın alternatif tanımlanması, Weirestrass Teorisi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, içbükey ve yarı-içbükey fonksiyonlar; çözümün tanımlanması, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, uygunluk ve maksimum teorisi; parametrik monotonluk, kafesler, süper modülerlik; sabit nokta teorileri.

ECON 503 / MİKROEKONOMİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tüketici teorisi; üretim teorisi; genel denge ve refah

ECON 504 / MİKROEKONOMİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Belirsizlik altında seçim, Oyun teorisi, mekanizma tasarımı, yönetici temsilci modeller.

ECON 505 / İLERİ MİKROEKONOMİ KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin içeriği tam enformasyon şartlarında oyun teorisi, eksik enformasyon şartlarında oyun teorisi, ve mekanizma tasarımını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.

ECON 507 / MAKROEKONOMİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uzun vadeli ekonomik büyüme; örtüşen nesil modelleri; tüketim; tasarruf; yatırım; gerçek faiz oranları ve varlık bedelleri; para ve enflasyon.

ECON 508 / MAKROEKONOMİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Periyodik dalgalanmaların Klasik ve Keynes"e göre teorileri; gerçek iş çevrim teorisi; çalışan ve gerçek ücret kararlaştırılması; kredi pazarları ve finansal istikrar; istikrar politikası.

ECON 509 / MAKROEKONOMİ KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ders iş çevrimi kuramı, dinamik stokastik genel denge modelleri, arama temelli işsizlik modelleri, mali piyasa etkinliği ve makroekonomik performans, uzun vadeli büyüme kuramlarını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.

ECON 511 / EKONOMETRİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Olasılık ve istatistik konularının gözden geçirilmesi: rastsal değişken, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, beklentiler; çift değişkenli normal; örnekleme dağılımları; asimptotik teorisine giriş; yorum; sonuç çıkartmak. Lineer regresyon: şartlı beklenti fonksiyonu; çoklu regresyon; klasik regresyon modelleri; sonuç ve uygulamalar.

ECON 512 / EKONOMETRİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 511

Standart çıkarımlardan yola çıkış: Spesifikasyon testleri; Zaman serilerine ilk bakış; genelleştirilmiş regresyon; lineer olmayan regresyon; eşzamanlı denklemler, tanımlama, enstrümantal değişkenler. Uzantılar ve uygulamalar: ML, GMM, VAR, GARCH, panel data.

ECON 513 / İLERİ EKONOMETRİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin odak noktası mikro veya makro ekonomi esasları üzerine yapılmış uygulamalar olacaktır. Öğrenciler standart ekonomi uygulaması ile beceri kazanacaklardır. Konular dönem öncesi açıklanır.

ECON 514 / İLERİ OYUN TEORİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste oyun teorisi alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.

ECON 515 / İLERİ MEKANİZMA TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste mekanizma tasarımı alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.

ECON 516 / İLERİ HUKUK VE EKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin ana amacı ekonomik ve davranışsal yaklaşımın hukuk alanındaki yaklaşımını incelemek, geliştirilen modelleri ve kavramsal çerçeveyi bütün derinlikleriyle anlamaktır.

ECON 517 / ULUSLARARASI TİCARET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders uluslararası ticaret kuramı ve politikalarını inceleyecektir. Rikardocu ticaret kuramı, Hecksher-Ohlin dıç ticaret modeli, spesifik üretim faktörleri kuramı, monopolistik rekabet ve dış ticaret modelleri ayrı ayrı ele alınacaktır. Dış ticarette rekabet ve kalkınma, korumacı gümrük vergileri ve kotaların refah üzerindeki olumsuz etkileri ayrıca incelenecektir. Ülkelerin dış ticaret politikaları ekonomi politik açıdan değerlendirilecektir.

ECON 518 / ULUSLARARASI MAKROEKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste dışa açık ekonomilerde makroekonomi kuramı ve politikaları incelenecektir. Dersin konuları arasında açık ekonomilerde iktisadi dalgalanmalar ve iş çevrimi modelleri, faiz oranı ya da dış ticaret hadleri şoklarının açık ekonomilerdeki etkisi, aşırı borçlanma, kamu borç stoku ve büyüme yer almaktadır.

ECON 519 / FİNANSAL EKONOMİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı işletme finansı kuramlarını bütün detaylarıyla derinlemesine incelemektir. Neoklasik ve al-ver modelleriyle başlayan ders, vekil sorunsalı ve asimetrik enformasyon modelleriyle devam edecek ve böylece işletme finansının temel kavramsal çerçevesi oluşturulacaktır. Bu dersin sonucunda öğrenci işletme finansı alanında derinlemsine bilgi sahibi olacakş bu alanda araştırma yapmak için gerekli araçlarla donanacaktır.

ECON 520 / FİNANSAL EKONOMİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste işletme finansının temel kavramsal çerçevesini veri alıp, üzerine içsel sermaye piyasaları, çeşitlendirme, birleşme ve satın almalar, yönetici maaşları, finansal kalkınma, kurumsal yönetişim, siyaset ve finans gibi günümüzde ön plana çıkan araştırma konuları incelenecektir. Bu dersin sonucunda öğrenci işletme finansı alanında derinlemsine bilgi sahibi olacakş bu alanda araştırma yapmak için gerekli araçlarla donanacaktır.

ECON 521 / FİNANSAL EKONOMİ III
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste Varlık Fiyatlama alanında yapılmış olan kuramsal çalışmalar incelenecektir. Dersin odak noktası, hisse senedi, tahvil, döviz ve gayrimenkul piyasalarında getiri ve nakit-akışı öngörülebilirliğidir.

ECON 522 / FİNANSAL EKONOMİ IV
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste Varlık Fiyatlama alanında yapılmış olan ampirik çalışmalar incelenecektir. Dersin odak noktası, hisse senedi, tahvil, döviz ve gayrimenkul piyasalarında getiri ve nakit-akışı öngörülebilirliğidir. Önce bu alanda geliştirilmiş kuramların test edilmesi iin geliştirilen ekonometrik yöntemler incelenecektir.

ECON 690 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Haftalık yapılan Ekonomi Seminerler ve öğrencilerin araştırmalarına yönelik sunumlardır.

ECON 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

ENGL 501 / BİLİMSEL YAYIN YAZIMI VE YAYINLANMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilimsel makale yazmak yüksek lisans veya doktora tezi yazmaktan farklı beceriler gerektirir. Derste, araştırma sorunsalının yazılması, kuramsal arka planın açıklanması, araştırma yöntemlerinin anlatılması, bulguların sunumu ve kritik tartışılması gibi konularda bilinmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınır. Ayrıca derste makale için doğru derginin seçilmesi, makalenin sunulmasından revize edilmesine kadar gecen süreçte bilinmesi gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapılır.