Program Hakkında

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa başlayacak adayların lisans derecelerini almış olmaları gerekir. Hali hazırda lisans derecesi olmayan fakat bu dereceyi programın başlama tarihinden önce almayı bekleyen adaylar da başvuruda bulunabilir. Başvuran aday, ayrıca aşağıdaki belgeleri de dosyasına ekler:

  • Resmi Not Dökümleri: Lisans not ortalaması en az 3,30/4,00 olmalıdır.
  • Aday aşağıdaki her ders grubundan en az bir ders almış ve herbirini B (veya dengi) bir not ile geçmiş olmalıdır.

Grup 1: Psikolojiye Giriş, Psikoloji’de Güncel Konular

Grup 2: İstatistik, Araştırma Teknikleri

Grup 3: Sosyal, Gelişim, Bilişsel, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

  • İngilizce Dil Yeterliliği:

Aşağıda belirtilen sınavlardan sadece bir tanesinin resmi belgesi gereklidir:

TOEFL : (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan veya

YDS:  80 puan ve üstü

YÖKDİL: 80 puan ve üstü

  • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): Eşit Ağırlıklı en az 70 puan.

GRE (Graduate Record Examination; T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir): Sayısal bölümden en az 160 puan

  • İki adet referans mektubu
  • Başvuru formu

Yukarıda belirtilen başvuru dosyasını Enstitü’ye teslim etmiş olan adaylar arasında ALES, referans mektupları gibi alanlarda yapılacak sıralama ile seçilirler.

Programın Yükümlülükleri

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programı 1 yıllık tezsiz bir programdır ve 10 ders ve 30 krediden ve  dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Öğrenciler seçtikleri iki ders grubundan en az üçer ders alacak, kalan derslerini herhangi bir gruptan veya seçmeli derslerle tamamlayabilecektir.

Psyc 590 ve PSYC 594 kredisiz zorunlu derslerdir.

PSYC 590 (Araştırma Semineri – kredisiz)

PSYC 594 – Proje Dersi (kredisiz)

Alttaki ders gruplarından en az iki gruptan , her gruptan en az üç ders:

PSYC 501 Araştırma Yöntemleri I

Açıklayıcı istatistik ve temel araştırma yöntemlerinin konularının gözden geçirilmesi. Deneysel yöntemler ve tek yollu analizler, faktöryel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, kovaryans analizini içeren araştırma tasarımları ve temel etkilerinin, basit etkilerinin ve etkileşim karşılaştırmalarının analizleri.

PSYC 630 Araştırma Uygulamaları

Öğrencilere araştırmaların farklı aşamalarında sıklıkla karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözüm alternatifleri tanıtılır. Daha sonra öğrenciler yürütülmekte olan bir araştırma projesinde süpervizyon altında problem çözmeye yönlendirilirler. Problemlerin ve çözümlerin belgelendirilmesi ve bu çözümlerin uygulanması konusunda deneyim kazanırlar. Önkoşul: PSYC 501

PSYC 552 Psikolojide Seçilmiş Konular I

Psikolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

PSYC 580 (Selected Topics in Psychology II)

Psikolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

PSYC 504 Ölçme ve Değerlendirme

Temel psikolojik ölçümlerin gözden geçirilmesi. Değerlendirme geliştirmenin tüm prosesleri, psikolojik değerlendirmenin gözlemsel, kendi yönetimini kendi yapan ve görüşme teknikleri gibi farklı metotları ve birden fazla değerlendirme yönteminden elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesi tartışılacaktır. Öğrenciler uygulamalarla çalışacak ve psikolojik ölçümün kültürel, etik ve sosyal içeriğini tartışacaklar.

PSYC 552 Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi’ne ileri düzeyde bir giriş, Bilim Felsefesi’nde bilim – sözde bilim ayrımı, bilimsel kanıt, çıkarım ve temellendirme, teori değişimi ve bilimsel bilginin büyümesi gibi merkezi konuları alanın temel eserlerini ayrıntılı incelenmesi. Karl Popper, Pierre Duhem, Thomas Kuhn ve Imre Lakatos gibi bilim felsefecilerinin eserlerinin birinci elden okunmasu ve öğretim görevlisinin rehberliği altında tartışılması. Sosyal bilimlerin felsefesi, bilim felsefesi ve sosyal bilimler arasındaki ilişkiler ve sosyal bilimlerin metodolojik ve teorik pratikleri derinlemesine irdelenmesi.

PSYC 608 Otobiyografik Bellek Konusunda Okuma ve Araştırma

Otobiyografik bellek araştırmalarının geçmişi, kuramsal yaklaşımlar ile araştırmaların incelenmesi ve laboratuar araştırmalarına katılım.

PSYC 600 İleri Araştırma Semineri

Öğrencilere eğitim süreçlerinde rehberlik edecek en yeni, güncel ve ileri araştırma kuram ve yöntemlerini tartışabilecekleri fakülte üyeleri, diğer öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yapılan sunum ve seminerleri kapsar.

PSYC 505 Kültür ve Benlik

Gelişimsel bir yaklaşımla sosyo-kültürel bağlamda benliğin oluşumu ve sosyal-psikolojik-bilişsel süreçlerle ilişkisi özellikle kültürel ve kültürler arası ele alışlarla incelenir. Ardalanı bir taraftan Amerikan psikolojisinin başlangıcına, diğer taraftan sosyolojik sosyal psikolojinin sembolik etkileşim kuramlarına dayanan benlik kavramının güncel kuramsal konumu, bu dersin temel konusudur. Birey-toplum etkileşiminin anahtarını oluşturan benliğin hem evrensel kuramsal psikolojinin gelişmesindeki, hem de insanın esenliğine yönelik psikolojik uygulamalardaki yeri vurgulanır.

PSYC 524 Sosyal Gelişim

Çocukluk döneminde sosyal gelişim; olumlu sosyal davranışlar, saldırgan davranışlar, empati, duygu düzenleme ve davranış düzenleme becerileri, bu beceriler ile davranışların gelişime etki eden içsel ve çevresel unsurların incelenmesi.

PSYC 517 ileri Seviyede Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki en yeni kuramsal yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri incelenecektir. Alanın en önemli konularından olan ‘kriterin tanımı’, personel kararlarının bilimsel temelleri ve örgütsel gelişim üzerine yapılmış en yeni araştırmalar ve kuramlar tartışılacaktır. Ayrıca öğrencilerin bu alanda araştırma yapma deneyimi kazanmalarını teşvik etmek için orta ölçekli bir araştırma projesi yapmaları istenecektir.

PSYC 542 İleri Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji alanında klasikleşmiş teori ve modeller yanında güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği genel giriş dersi. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanında en yaygın kullanılan metotlardan seçmeler sunmaktır. 

PSYC 664 Sosyal Biliş

Bu derste kişilerin kendilerini, başka kişileri ve grupları nasıl algıladıklarına dair sosyal bilişsel teoriler ele alınır. Bilgi işlemeye etki eden faktörler, duyguların ve hafızanın rolü, karar verme süreçlerinde ortaya çıkan yanılgı ve hatalar, benlik algısının gelişimi gibi konular derinlemesine incelenir. 

PSYC 565 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular

Bu derste sosyal psikoloji alanında son günlerde araştırmacıları meşgul eden en güncel konulardan seçmeler sunulacaktır. Eğitim, sağlık, politika ve tüketim bağlamlarında öne çıkan konulara sosyal-psikolojik yaklaşımlar farklı dönemlerde ele alınacaktır. Öğrenciler, ilgi duydukları bir konu üzerinde proje geliştireceklerdir. Ön koşul: İleri Sosyal Psikoloji

PSYC 520 Tutumlar, İkna Edici İletişim ve Sosyal Etkileşim

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Bu dersi alan öğrenciler tutumlar, kamuoyu, ikna edici iletişim konularında kullanılan araştırma metot ve tekniklerine hâkim olup, kendi ilgi alanları doğrultusunda araştırma tecrübesi kazanacaklardır. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.

PSYC 524 Sosyal Gelişim

Çocukluk döneminde sosyal gelişim; olumlu sosyal davranışlar, saldırgan davranışlar, empati, duygu düzenleme ve davranış düzenleme becerileri, bu beceriler ile davranışların gelişime etki eden içsel ve çevresel unsurların incelenmesi.

PSYC 521 Bilişsel Gelişim

Çocuklarda dış dünyayı anlamanın, düşüncenin, belleğin, dilin gelişimine kuramsal olarak ve bir takım uygulamalar ışığında odaklanılır.  Bilişsel seviyenin belirlenmesi, dil kapasitesi ve iletişim becerilerinin ölçülmesi, bilişsel gelişim ölçümlerini içeren deneyler tasarlanması gibi uygulamalarda deneyim kazanılır.

PSYC 525 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi

Bu derste insan gelişim biliminin kişisel, ailevi, sosyal, politik ve ekonomik sorunlara yaptığı ve yapabileceği katkılar ele alınır. Kişilerin potansiyellerini yakalayabilmeleri ve yükseltebilmeleri yolunda neler yapılabileceği konusuna odaklanılır.

PSYC 509 Gelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel psikopatoloji, uyumlu ve uyumsuz davranışların gelişim sürecinde nasıl ortaya çıktıklarını betimlemeye ve açıklamaya odaklanır.  Bu ders, yetişkinlerde bilişsel, duygusal ve güdümsel boyutlarda görülen zarar ve bozuklukları ve bunların çocukluk ile buluğ çağlarına dayanan köklerini inceler.  Bunlara ek olarak, uyumlu ve uyumsuz davranışların oluşumunda risk ve koruyucu etkenleri inceler.

PSYC 526 Bilişsel Modeller ve Kuramlar

Bilişsel Psikolojinin tarihi, temel bilişsel süreçlere ilişkin modeller ve kuramlar ile bu kuramsal yaklaşımların dikkat, bellek, bilgi temsili, bilgi işleme ve problem çözme ile bağlantıları, insan zihninin algılanmasına dair farklı yaklaşımlar ve yöntemler.

PSYC 508 İnsan Belleği

Bellek kuramları, bellek süreçlerini inceleme yöntemleri, bellek ile diğer bilişsel süreçler arasındaki ilişkiler ve çağdaş bellek araştırmaları.

PSYC 527 Koşullanma ve Öğrenme

Bu ders başlıca koşullanma ve öğrenme teorilerini detaylı bir şekilde tanıtmayı amaçlar. İşlenecek konuların bazıları alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, araçsal koşullanma, uyarıcı kontrolü, kaçınmalı koşullanma, sönümleme, ve motivasyondur. Ayrıca bu davranış süreçlerinin altında yatan nöral mekanizmalar ve deneysel paradigmaları içermektedir.

PSYC 561 Fizyolojik Psikoloji

Bu ders fizyolojik psikolojiye bir giriştir. Duyu, motivasyon, öğrenme, hafıza, ve duygu gibi süreçlerin fizyolojik temellerini tanıtır. Nörolojik hastalıklar, şizofreni, afektif hastalıklar, kaygı bozuklukları ve psikofarmakoloji işlenecek diğer konular içindedir.

PSYC 515 Bellek Süreçlerinin Nöral Temelleri

Öğrencilere belleği destekleyen temel nöral süreçleri güncel ve ses getiren araştırmaları da kapsayarak tanıtmayı amaçlar. İşlenen konular arasında işleyen bellek, belleğin bilişsel kontrolü, uzun süreli belleğe bilgi kodlama, uzun süreli bellekten bilgi geri çekimi ve de yaşlanmanın çeşitli bellek süreçlerine olan etkileri mevcuttur.

PSYC 511 Bilişsel Nörobilim

Bilişsel süreçlerin beyin tarafından nasıl desteklendiğini inceler. Beyin anatomisi ve nörobilim metotlarından başlayarak, görme, yönetimsel fonksiyonlar, öğrenme ve bellek, dikkat, duygular, düşünme ve problem çözme, sosyal biliş gibi temel konuları kapsar.

Seçmeli Dersler ve Ders İçerikleri:

PSYC 450 Psikoloji Alanında Seçilmiş Konular

Psikolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

SOCI 402 İletişim ve Bilgi Sosyolojisi

İletişimci, seyirci, içerik, etki, akış ve yayılma araştırmalarının sosyolojisi ile iletişimin sosyal süreç olarak incelenmesi. İletişim teknolojilerinin ekonomi, teknoloji, güç ve kültür ilişkilerindeki rolü.

MKTG 661 Pazarlamada Davranışsal Seminer Dersi I

Tüketici davranışı üzerine odaklanmış bir seminer dersidir. Bu dersin amacı tüketici davranışı araştırmasına,  özellikle tüketicinin karar verme süreci, hafıza, davranış, etki ve motivasyon üzerine genel bir bakış sağlamaktır. Bu dersin hedefi, yeni bir literatüre giriş yapmanın yanında davranışsal alanda kritik düşünmeyi sağlayan güçlü temeller oluşturulması ve öğrencilerin ilgi duydukları araştırma alanlarının belirlenmesine yardımcı olmaktır. 

MKTG 662 Pazarlamada Davranışsal Seminer II

Bu seminer dersi davranışsal karar alma mekanizması üzerine odaklanmaktadır. Davranışsal karar alma,  ekonomik davranışların ve karar alma mekanizmasının duygulara, ön yargılara ve rasyonel olmayan tutumlara dayandığını vurgulamaktadır. Tercih mekanizmasının psikolojisini anlamak kararları tahmin etme ve karar almaya yardımcı olacaktır. Kurs bu alandaki beklenti teorisi, mental modeller, buluşsal yöntemler, ön yargılar, zaman tercihleri, fiyat verme davranışı gibi konuların ve bu alandaki yazıların detaylı bir şekilde tartışılmasından oluşacaktır. Öğrenciler teorik gelişimlerden farklı yaklaşımlar görecek ve bu alandaki farklı empirik modelleri görme imkânına sahip olacaklardır.  Ayrıca, öğrenciler pazarlama, yönetim ve ekonomi alanındaki uygulamalarını göreceklerdir. Öğrencilerin kendi ilgilendikleri alanda bir araştırma yazısı yazmaları beklenmektedir.

CSHS 533 Bilim, Teknoloji ve Toplum

Bilim ve teknoloji üzerindeki çalışmaların temel kavram ve tartışmalarına giriş niteliğindedir. Toplumsal ve beşeri bilimler kaynaklı disiplinler arası yapıdaki ders bilim ve teknolojinin toplumu, toplumun da bilim ve teknolojiyi karşılıklı olarak şekillendirmesi konuları üzerine eğilmektedir. Dersin içeriği etrafında sorulacak temel sorular felsefi (ilim ve teknolojiyi nasıl tanımlayabiliriz?), sosyolojik (bilim ve teknoloji, toplumsal cinsiyet ve ırk gibi kavramlarla nasıl bir ilişki içindedir?), tarihsel (bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi bugünkü durumlarını nasıl etkiler? Geçmişteki tartışmaların önemi nedir?) ve politik (iktidar, bilim ve teknolojinin pratiğini nasıl etkiler? Bilim ve teknoloji demokratik olarak nasıl kontrol edilmelidir?) olacaktır.

CSHS 570 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri

Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin tarihsel köklerinin arka planını ve günümüzdeki cinsiyet eşitsizliklerini ortaya çıkaran ekonomik ve ideolojik nedenleri inceler. Cinsiyet eşitsizliklerinin süregelmesine katkıda bulunan mikro ve makro süreçleri ele alır. Cinsiyet eşitsizliklerini düzeltmeyi hedef alan makro ve mikro düzeydeki politikaları değerlendirir ve karşılaştırır.

CSHS 574 Suç ve Sapma

Öğrencileri sosyal sapma çalışmaları ile tanıştırır; sosyolojideki en önemli sosyal sapma kuramlarını inceler ve günümüz toplumlarındaki toplumsal sapma ile ilgili güncel literatürü gözden geçirir. Suç ve sapma hakkında karşılaştırmalı bir perspektif sunarak toplumdaki iktidar dağılımının, eşitsizlik yapılarının ve sapma ve ahlak gibi kavramların kültürel tanımlarının suç ve sapmaya bakıştaki önemine dikkat çeker.