ACWR 101

Akademik yazı kuralları, içerik, düzen ve üslup. Bilimsel kaynaklardan alıntı ve faydalanma için uygun standartlar. Farklı ders temaları ile eleştirel okuma, analiz ve içeriği anlama becerilerinin güçlendirilmesi.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3

ACWR 104

ACWR 101 dersini temel alarak sosyal bilimler alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ACWR. 101

ACWR 107

ACWR 101 dersini temel alarak hukuk alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ACWR. 101

INTL 504

Karşılaştırmalı politikalar için önemli olan belirli konuların incelenmesi: Demokrasinin politik bir sistem olarak büyümesi ve sorunları, demoktarik birleşme, ekonominin yeniden yapılandırılması politikası, ekonomik olarak küreselleşme döneminde yönetim, milliyetçilik ve kültürler arası çelişkiler.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 509

Küresel politik ekonomi alanındaki tartışmalar ışığında Türkiye'nin ekonomi politiğine farklı yaklaşımlar; Türkiye'nin gelişme deneyiminin tarihsel ve karşılaştırmalı yöntemlerle incelenmesi. Türkiye'nin neo-liberal deneyiminin ayrıntılı analizi, küreselleşme ve bölgesel etkileri, ekonomik ve politik krizler, IMF ve ABD ile ilişkiler, yabancı sermaye ve Türkiye'nin dış ekonomisinin ilişkisi: Avrupa Birliği, Rusya ve Orta Doğu Boyutları, devlet toplum ilişkisi ve gelir dağılımı sorunları.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3

ACWR 103

ACWR 101 dersini temel alarak işletme ve ekonomi alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ACWR. 101

ACWR 106

ACWR 101 dersini temel alarak bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ACWR. 101

INTL 503

Küreselleşme sürecinin tarihsel ve analitik analizi ve bu sürecin, ulusal devletin niteliği, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve demokratik küresel yönetim gibi alanları sorgulayarak dünya politikasına olan etkisinin incelenmesi. Uluslararası İlişkiler konusundaki değişiklikleri, birkaç bilim dalı ile ilgili bir sistemi ele alan ve uluslararası ilişkiler, sosyolojii ekonomi ve yönetimde son 10 senedir yaşanmakta olan küreselleşmeye de ışık tutan bir sunuş.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 508

Küreselleşme tartışmalarında yer alan tarihsel süreçler ve aktörler. Ulus-devlet, yurttaşlık ve haklardaki dönüşümler; iktisadi gelişme konularındaki güncel, disiplinlerarası tartışmalar. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer postkolonyal bağlamlar üzerinden küresel siyaset dinamikleri.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 520

Uluslararası kamu hukukunun tarihsel geçmişi, kaynak ve konuları. Küreselleşen toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mevzuatın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar. Uluslararası hukuğun devletlerin tutumundaki etkileri.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3

ACWR 102

Temel akademik yazı becerisi üzerine kurulmuştur. İleri düzeyde okuma ve yazma becerileri, eleştirel analiz, doğru özetleme, açıklama ve uygun alıntı yapma yöntemleri. Dersin başlıca malzemesi bilimsel araştırma makaleleridir.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ACWR. 101

ACWR 105

ACWR 101 dersini temel alarak insani bilimler alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ACWR. 101

INTL 501

Sosyal bilimler ve doğa bilimleri tarafından kullanılmakta olan konu ve metotları içeren temel araştırma yöntemlerine giriş. Sayısal ve nitel metotların ayrıntılandırılarak çalışmaya değen sorunların çözümünün aydınlatılması ve test edilebilir hipotezlerin geliştirilmesi, bir araştırma stratejisinin tasarlanması, veri toplanması, değerlendirilmesi, araştırma ve yayın etiği ve sonuçların yorumlanması.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 506

Türkiye demokrasisindeki geçiş ve birleşme süreçleri ile ilgili başlıklar. Bu başlıklar her dönem açılan bir ders ile belirlenmektedir.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 510

Türkiye ekonomisi ve ekonomik kuruluşlar; ekonominin yakın tarihi, devletin rolü ve Türkiye"e toplumun ekonomik sürecinde rol alan diğer siyasi faktörler.

GSSSH - INTL
Lisans
Kredisi:3