LAW 501 / KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU: HAKLAR, KURUMLAR VE ANAYASA YARGISI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

anayasal çalışması; anayasal kimlikler; Türkiye, kıta Avrupası, ABD, Latin Amerika deneyimleri ve diğer küresel vaka örneklerinin karşılaştırmalı kurumsal analiz yaklaşımı ile ele alınması; karşılaştırmalı anayasa yargısının yükselişi (soyut ve somut norm denetimi ile bireysel başvuru) ve yargısallaşma; ulusaşan yaklaşımlarla anayasal yorum; anayasal liderlik, parlamentosuzlaştırma ve devlet başkanlığı; kurumsal tercihler, yargısal politikalar, eşitlik ilkesi, toplumsal cinsiyet ve vatandaşlık ile anayasal haklar ve özgürlüklere ilişkin temel içtihatlar ve ortak standartlar.

LAW 502 / AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa kamusal düzeninin anayasası olarak nitelendirilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) maddi hükümleri; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihat hukuku; AİHM?nin denetim yetkisi; pozitif yükümlülükler, takdir marjı doktrini gibi AİHS hukuku çerçevesindeki temel kavramlar; AİHM kararlarının icrası.

LAW 503 / ULUSÜSTÜ VE AVRUPA CEZA VE USUL HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası kovuşturmalar ve uluslararası ceza mahkemeleri, uluslararası suçlara dair maddi hukuk, uluslararası kovuşturmaların genel ilkeleri ve usulü, ceza kovuşturmasının alternatifleri ve tamamlayıcı unsurları gibi uluslararası ceza hukukunun klasik konuları; Eurosuçlar, Avrupa ceza muhakemesi, Avrupa işbirliği ve tenfizi dahil olmak üzere gelişmekte olan Avrupa ceza hukuku kuralları; Sınıraşan organize suçluluğu ve uyuşturucu kaçakçılığı, kara paranın aklanması, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, sibersuçlar, terörizm gibi sınıraşan suçların niteliği ve bunların bastırılması açısından devletlere yükümlülük doğuran ilgili uluslararası sözleşmeler; yargı yetkisi ve suçlarla mücadele bakımından öngörülen, karşılıklı adli yardım gibi, uluslararası işbirliği mekanizmaları dahil olmak üzere, tenfiz meseleleri.

LAW 504 / MİLLETLERARASI VE AVRUPA SÖZLEŞMELER HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Milletlerarası ve Avrupa özel hukukuna giriş; Anglosakson ve Kıta Avrupası hukuk gelenekleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar; Sözleşmeler hukukunun uluslararası ve Avrupa boyutunun incelenmesi. Unidroit kuralları, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG); PECL (Principles of European Contract Law); Draft Common Frame of Reference. Sözleşmeler hukukunun belli başlı meselelerine, incelenen kuralların ve belli başlı ulusal hukuk sistemlerinin getirdiği çözümlerin karşılaştırılıp değerlendirilmesi.

LAW 505 / MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Türk mahkemelerinin yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk ilişkilerinde milletlerarası yetki. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çıkışı ve tarihi gelişimi; alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çeşitleri ve her birine uygulanabilecek teknikler. Tahkim ve uluslararası tahkimin hukuki özellikleri, diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile arasındaki farklılıklar, Türkiye ve Avrupa Birliği?nde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin hukuki düzenlemeler, yeni Türk arabuluculuk yasası ve Türk hukukunun cevaz verdiği diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları. Münhasır yetki anlaşmaları ve tahkim anlaşmalarının önkoşulları, geçerlilik şartları ve infazı. Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye?de tanınması ve tenfizi.

LAW 506 / FİKRİ MÜLKİYETİN EVRENSEL KORUMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Karşılaştırmalı olarak fikri mülkiyet koruması, çeşitli hukuk sistemlerinde telif hakkı, marka ve patent başlıkları altında yer alan düzenlemeler. Fikri mükiyet haklarının yaratıcı, yatırımcı ve kullanıcı/tüketici eksenindeki yarışan menfaatler açısından analizi; fikri mülkiyet kavramının kuramsal ve tarihsel temelleri; WIPO ve WTO bünyesinde yürürlükte bulunan fikri mülkiyet hukukuna ilişkin uluslararası konvansiyonlar ve bunların AB, Türkiye, ABD ve BRICS ülkelerindeki uygulaması. Güncel fikri mülkiyet hukuku doktrinleri, bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan uyuşmazlık ve ikilemler.

LAW 507 / ULUSLARARASI REKABET HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Rekabet Hukuku ve Rekabet Politikası. Rekabet Hukukunun Uluslararası boyutu. Uluslararası örgütlerin Rekabet alanına müdahil olması. Dünyadaki Rekabet sistemlerinin farklılıkları. Rekabet Hukuku uygulamaları. AB Rekabet Hukuku sistemi. ABD Rekabet Hukuku sistemi. Rekabet Hukuku: Kavram, Çerçeve, Amaçlar, Özellikleri ve Yapısı. Pazar tanımı ve analizi. Karteller, Anlaşmalar ve Uyumlu eylemler. Hakim durumun kötüye kullanılması. Yoğunlaşmaların denetlenmesi. Belirli sektörlerdeki Rekabet Hukuku uygulamaları. Devlet yardımları.

LAW 508 / DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU VE TİCARET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)?nün kuruluş antlaşması, kurumsal yapısı ve anlaşmazlıkların halli mekanizması; DTÖ hukukuna ilişkin, mukayeseli avantaj, ulusal muamele, en çok kayrılan ülke kuralı gibi başlıca hukuki prensipler; fikri mülkiyet, hizmetler, anti-damping, sübvansiyonlar, serbest ticaret antlaşmaları, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri gibi spesifik ticaret konuları.

LAW 509 / KAMU İHALE HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller; ihaleye katılım kuralları; Kamu İhale Kurumu; şikayetlerin incelenmesi ve anlaşmazlıkların çözümü.

LAW 510 / TELEKOMÜNIKASYON HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Telekomünikasyon hukukun tarihçesi (kavram, yasal düzenlemeler; hukuk düzeni içinde Telekomünikasyonun yeri, önemi ve tabi olduğu rejim ); telekomünikasyon hukukuna hakim olan ilkeler (evrensellik, serbest rekabet, açıklık ? şeffaflık, eşitlik, süreklilik vs); telekomünikasyon hizmetleri (telefon hizmetleri, telgraf ve posta hizmetleri); katma değerli telekomünikasyon hizmetleri; Bağımsız Ulusal Düzenleyici Otorite - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kuruluş, yapısı, yetkileri, yükümlülükleri, çıkardığı ikincil düzenlemeler ve önemi); telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin farklı sözleşme tipleri; telekomünikasyon alanının özelleştirilmesi ve liberalleşme.

LAW 511 / BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) İNSAN HAKLARI KORUMA SİSTEMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Birleşmiş Milletler (BM) sistemi çerçevesindeki insan hakları standartları ve bu standartların evrenselliği; BM?in antlaşma-temelli mekanizma (treaty-based bodies) organlarının yaptığı ilgili insan hakları sözleşme normlarıyla uygunluk denetimi; BM İnsan Hakları Konseyi ve yetkisi; BM sözleşmelerine taraf ülkelerin sorumluluğu; BM organlarının verdiği karar ve tavsiyeler; BM sisteminin etkililiği ve sivil toplumun bu mekanizmaya etkisi.

LAW 512 / ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE KALKINMA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası kalkınmaya ilişkin hukuki sorunlar, kurumlar ve stratejiler; Bretton Woods kurumları olarak da bilinen ? Dünya Bankası ve IMF- uluslar arası finans kuruluşlarının kurumsal yapısı ve uluslararası kalkınmaya etkisi; bu kurumların politikalarının insan hakları, kadının statüsü, çevre ve ekonomik reform gibi alanlara etkisi.

LAW 513 / KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ: HUKUKSAL ALTYAPI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kamu-özel sektör işbirliği modelleri; kamu-özel sektör işbirliği kavramının kamu hizmeti, imtiyaz, tekel ve özelleştirme kavramlarıyla ilişkisi; kamu hizmetinin gördürülmesi, kamu hizmeti dışındaki idari faaliyetlerin gördürülmesi ve pür iktisadi-ticari faaliyetlerin gördürülmesi bakımından farklılaşma; kamu-özel sektör işbirliğinde özendirme-destekleme, know-how aktarımı, araştırma-geliştirme ve off-set katılım bakımlarından değerlendirmesi; Türkiye?de uygulanmış, uygulanan ve uygulanması amaçlanan kamu-özel sektör işbirliği modelleri; kamu-özel sektör işbirliğinde ekonomik mülahazalar ve bunların hukukileştirilmesi sorunsalı; Avrupa Birliği?nin kamu-özel sektör işbirliğine yaklaşımı.

LAW 514 / ÖZELLEŞTİRME HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Özelleştirme tanımı; özelleştirme kavramının benzeşen ve ilişkili kavramlardan ayrıştırılması (liberalizasyon; kamu hizmet sunumunun özel hukuk usullerine tabi kılınması gibi); özelleştirmenin kamu hizmeti, imtiyaz ve tekel kavramlarıyla ilişkisi; özelleştirme konusuna hukuksal yaklaşımın ekonomik yaklaşımdan farkı; ekonomik mülahazaların hukukileştirilmesi sorunsalı; kamu hizmetinin özelleştirilmesi ? pür iktisadi-ticari faaliyetlerin özelleştirilmesinde hukuksal öncelikler; özelleştirme ile kamu-özel sektör işbirliği ilişkisi ve farkı; Türkiye?de özelleştirme hukukunun gelişimi ve bu gelişimde yargı-yürütme-yasama etkileşimi; özelleştirme yöntemleri; seçilmiş özelleştirme deneyimi örnekleri.

LAW 515 / UYGULAMADA FACTORING VE LEASING SÖZLEŞMELERI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Faktoring ve leasing sözleşmelerinin kuruluşu, içeriği, hükümleri ve mevcut düzenlemeler ele alınacak; uygulama ile uygulamada karşılaşılan sorunlara ve Yargıtay kararlarına yer verilecektir. Faktoring hizmetlerinin ve Faktoring fonksiyonlarının üçlü ilişkiler ele alınarak incelenmesi Faktoring ve leasing konusunda yürürlükteki mevzuat, yürürlüğe girecek yeni Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu?nun konuya ilişkin hükümleri ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı?nda yer alan hükümlere karşılaştırmalı olarak tartışılması.

LAW 518 / BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KIŞI TARAFINDAN İFASI VE HALEFIYET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders kapsamında (yeni) Borçlar Kanunu?nun 126. maddesindeki düzenleme esas alınmak suretiyle, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişi arasındaki üçlü ilişkiler açısından, borcu ödeyen üçüncü kişinin alacaklıya halef olmasına ilişkin hukuki sorunlar, (yeni) Borçlar Kanunu?nun 596. maddesinde kefile tanınan rücu hakkı ve Türk Medeni Kanunu?nun 884. maddesinde başkasının borcu için taşınmazını rehneden taşınmaz malikine tanınan halefiyeti de kapsayacak şekilde, İsviçre Federal Mahkemesi ve Yargıtay?ın konuya ilişkin içtihatları da değerlendirilerek karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

LAW 530 / ULUSLARARASI İŞ HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası çalışma sözleşmeleri ile tavsiye kararlarının analizi; uluslararası çalışma standartlarının kabulü; normal denetim sistemi; sendikal özgürlüklerin ihlaline karşı şikayet prosedürü; denetim sisteminin etkisi ve ILO temel kuruluş belgesinin gözden geçirilmesi.

LAW 534 / ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Şirketler topluluğu kavramı, kontrol, kontrol araçları, karşılıklı iştirak, talimat, hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması, ortaklıktan çıkarma, güven sorumluluğu

LAW 535 / ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİME İLİŞKİN HUKUKSAL ESASLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Anonim ortaklıklarda organlar, yönetim organı konsepti, yönetim kurulu ve diğer yönetim unsurlarının ayrıştırılması, yönetim organının yapısı, yönetim kurulunun vazgeçilmez yetkileri, yönetim yetkilerinin devri.

LAW 552 / ST Law: INVESTMENT TREATY LAW AND ARBITRATION
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LAW 553 / ÖZEL HUKUKTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LAW 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

LAW 595 / 
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul: