1. Dönem– Güz Dönemi   2. Dönem – Bahar Dönemi
PSYC 501- Araştırma Yöntemleri 1 PSYC 538-Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
PSYC 535- Klinik Psikoloji PSYC 539- Sorun Çözme Terapisi
PSYC 536 – İleri Yetişkin Psikopatolojisi Alan Seçmeli
PSYC 537- Psikoterapi Yaklaşımları
PSYC 590- Seminer TEACH 500
KOLT 500- TA Eğitimi ENGL 500 : Akademik İngilizce
TEACH 500
3. Dönem – Güz Dönemi  4. Dönem – Bahar Dönemi 
PSYC 595: Tez Dersi PSYC 595: Tez Dersi
TEACH 500: TA TEACH 500: TA
PSYC 591- Klinik Staj PSYC 591- Klinik Staj
PSYC 592- Klinik Süpervizyon PSYC 592- Klinik Süpervizyon

PSYC 535  Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji alanında tartışılan güncel konular ve görüşme becerileri. Klinik psikoloğun rolü, profesyonel ve etik konuları içerir.

PSYC 536 İleri Yetişkin Psikopatolojisi

Yetişkinlikte görülen çeşitli ruhsal hastalıklar DSM 5 tanı sınıflama sistemi içinde incelenmesi. Hastalıkların etiyolojisi, belirtileri ve tedavi modelleri tartışılacaktır.

PSYC 537 Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirme ve ölçmenin klinik psikoloji alanındaki yeri ve uygulaması güncel akımlar çerçevesinde incelenmesi. Bilişsel işlevselliğin (zeka ve motor-algı testleri) ve kişilik özelliklerinin nesnel ölçümü ve değerlendirmesini kapsar. Nesnel psikolojik ölçüm ve değerlendirme araçlarının uygulanması, puanlanması, yorumlanması ve raporlanması üzerine pratik yapılacaktır.

PSYC 538 Psikoterapi Yaklaşımları

Psikoterapi alanındaki başlıca (psikodinamik, davranışçı, bilişsel, varoluşçu, sistemik ve benzeri) psikoterapi yaklaşımlarının tartışılması. Aynı zamanda, psikoterapinin planlanması, yönlendirilmesi ve sonlandırılmasına yönelik teorik bilgi verilecektir.

PSYC 539 Sorun Çözme Terapisi

Bilişsel Davranışçı Terapi modeli çerçevesinde geliştirilen sorun çözme terapisinin uygulanması, araştırılması ve teorisiyle ilgili araştırma ve uygulamaya yönelik güncel bilgiler. Bireysel, grup, aile, kurumsal ve toplumsal düzeyde sorun çözme odaklı müdahale programları geliştirme ve uygulama becerisine odaklanır.

PSYC 543 Psikolojide Etik

Klinik psikoloji uygulama ve araştırmalarında uyulması gereken etik ilkelerin çeşitli vaka ve ikilemler üzerinden tartışılması.

PSYC 544 Kişilik ve Psikopatoloji

Başlıca kişilik kuramlarının tartışılması. Kişilik gelişimi, işleyişi ve kişilik ve psikopatoloji arasındaki ilişkinin incelenmesi.

PSYC 545 Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar

Psikoterapi alanındaki kanıta-dayalı güncel psikoterapi teknikleri ve bu tekniklerin hem bilimsel altyapısı hem de psikoterapi sırasında (vaka formülasyonu, psikoterapinin planlanması, terapi süreci vb.) kullanımına yönelik teorik bilgi edinimi.

PSYC 546 Çift ve Aile Terapileri

Çift ve aile terapisinde farklı yaklaşımların incelenmesi ve tartışılması. Çift terapisindeki özel durumlar ile çift ve aile terapisinde sistemik, ilişkisel ve davranışsal müdahale yöntemlerini kapsar.

PSYC 547 İntiharın Psikolojisi

İntihar davranışının kavramsal olarak açıklanması, değerlendirilmesi, insanı intihara götüren etkenlerin incelenmesi ve intiharın tedavisi ve önlenmesine yönelik psikolojik yöntem ve ilkelerin öğrenilmesi.

PSYC 548 Travmaya Klinik Müdahale

Travma ile ilişkili hastalıkların ve modellerin tartışılması. Ders iki aşamayı kapsar. İlk kısımda travma ve psikolojik etkileri, travmaya bağlı oluşan psikopatolojiler işlenir. İkinci kısımda ise bilişsel davranışçı terapi temelli bir grup terapisi üzerinden travmaya grup müdahalesi incelenir.

PSYC 549 Alkol ve Madde Bağımlılığı

Ülkemizde alkol ve madde kullanım oranları, madde türleri ve etkileri, alkol ve madde kullanımını önleme çalışmaları ve bağımlılığa güncel yaklaşımlar (motivasyonel görüşme, relaps önleme, toplulukçu davranışçı terapi, psikoeğitim, aile terapisi). Derste, klinik uygulamalarla değerlendirme ve müdahale teknikleri çalışılacaktır.

PSYC 564 Bilişsel Davranışçı Terapi

Belirli davranışsal bozuklukların tedavisinde son yıllarda giderek yaygınlaşan bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımı hakkında bir anlayış kazandırılması; konuya  ilişkin  kuramsal  tartışmaların  gözden  geçirilmesi; ilgili teknik ve uygulamaların tanıtılması amaçlanır.

PSYC-590 Seminer

Araştırma sunumları. Klinik psikoloji alanında araştırma yapma, okuma, yazma ve sunum yapma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

ENGL 500- İngilizce Akademik Yazı

Yazılı ve sözlü akademik İngilizce için altyapı oluşturmayı, eleştirel okuma ve yazma tekniklerini ve yaratıcı ve eleştirel düşünceyi geliştirmeyi hedefler. Akademik yazı yöntemleri hakkında bilgi sağlar.

KOLT 500 Öğretme Asistanlığı Çalıştayı

Sunum yapabilme becerisi, notlandırma ve ders materyallerinin yüklendiği elektronik sistemin kullanımı ile ilgili öğretime yardımcı olmak için gerekli olan beceriler.

TEACH 500 Öğretme Asistanlığı

Doktora öğrencilerinin lisans ve yüksek lisans derslerinde yer alması ve öğretim deneyimi yaşamaları. Öğrencilerin pedagoji bilgisini pekiştirir ve bilgilerini sınıf ortamında paylaşma imkânı verir.

PSYC- 595 Tez

Bir danışman denetiminde araştırma tez çalışması.

PSYC- 591 Klinik Staj

Anlaşmalı uygulama merkezlerinde psikolojik değerlendirme, görüşme ve psikoterapi uygulamaları.

Yüksel lisans programının 3. ve 4. dönemlerini kapsar, 2 staj dönemi boyunca sürer.

PSYC-592 Süpervizyon

Staj vakalarının takibi ve tartışılması. Grup ya da bireysel formatta yapılır. Yüksek lisans programının 3. ve 4. dönemlerini kapsar, 2 staj dönemi boyunca sürer.

PSYC 501- Araştırma Yöntemleri I

Açıklayıcı istatistik ve temel araştırma metodolojisi konularının gözden geçirilmesi, deneysel yöntemler ve tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, kovaryans analizini içeren araştırma tasarımları ve temel etkilerinin, basit etkilerinin ve etkileşim karşılaştırmalarının analizleri

PSYC502- Araştırma Yöntemleri II

PSYC 501 içeriğine bağlı olarak daha gelişmiş araştırma yöntemleri üzerinde durulur. Bunlar; multivaryant regresyon analizleri problemlerini, nominal ve ordinal verinin multivaryant analizlerini, yapısal denklem modellerini ve uzun süreli verinin analizi için metodları içerir

PSYC 503 Psikolojide Güncel Konular

Literatürdeki önemli çalışmalar ve yeni bulguların bölüm hocaları ile davetli konuşmacılar tarafından tartışılması, araştırma konuları ve yöntemleri irdelenmesi ve düşünce alışverişi

PSYC 505 Kültür ve Benlik

Hem Sosyal Psikoloji hem de Gelişim Psikolojisi doktora programı dersidir. Gelişimsel bir yaklaşımla sosyo-kültürel bağlamda benliğin oluşumu ve sosyal-psikolojik-bilişsel süreçlerle ilişkisi özellikle kültürel ve kültürler arası ele alışlarla incelenir. Ardalanı bir taraftan Amerikan psikolojisinin başlangıcına, diğer taraftan sosyolojik sosyal psikolojinin sembolik etkileşim kuramlarına dayanan benlik kavramının güncel kuramsal konumu, bu dersin temel konusudur. Birey-toplum etkileşiminin anahtarını oluşturan benliğin hem evrensel kuramsal psikolojinin gelişmesindeki, hem de insanın esenliğine yönelik psikolojik uygulamalardaki yeri vurgulanır.

PSYC 508 İnsan Belleği

Bellek kuramları, bellek süreçlerini inceleme yöntemleri, bellek ile diğer bilişsel süreçler arasındaki ilişkiler ve çağdaş bellek araştırmaları incelenmesi.

PSYC 509 Gelişimsel Psikopatoloji

Çocuk ve gençlerdeki uyumlu ve uyumsuz davranış örüntülerinin ortaya çıkmasında rol oynayan gelişim süreçleri, bozuklukları betimleyen bilişsel, duygusal ve güdümsel güçlükler, ve bunların çocukluktaki gelişimsel temellerine dair kuram ve görgül araştırmaların tartışılması. Uyumlu ve uyumsuz davranışların ortaya çıkmasına katkı yapan risk ve koruyucu unsurların incelenmesine yönelik bireysel farklılık yaklaşımı hakkında bilgi verilecektir.

PSYC 512 Dil Gelişimi: Kuramlar ve Uygulamalar

Çocukta bebeklikten okul çağına kadar sözlü dil becerilerini gelişiminin kuramsal olarak incelenmesi ve ölçülmesi; dil anlama ve üretme becerileri, anlatı becerileri, dilin ortaya çıkışında ve gelişiminde çevresel etkenlerin rolü incelenecektir.

PSYC 517 İleri Seviyede Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki en yeni kuramsal yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri incelenecektir. Alanın en önemli konularından olan “kriterin tanımı”, personel kararlarının bilimsel temelleri ve örgütsel gelişim üzerine yapılmış en yeni araştırmalar ve kuramlar tartışılacaktır. Ayrıca öğrencilerin bu alanda araştırma yapma deneyimi kazanmalarını teşvik etmek için orta ölçekli bir araştırma projesi yapmaları istenecektir.

PSYC 520 Tutumlar, İkna Edici İletişim ve Sosyal Etkileri

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacakt

PSYC 521 Bilişsel Gelişim

Bilişsel gelişim ile ilgili mevcut araştırma ve teorik konuları gözden geçirilmesi. Kapsanacak olan temel araştırma alanları; zihin teorisi, birleşik dikkat, dil, hafıza, rakamsal kavrama, sosyal kavrama ve değişik bilişsel gelişimin etkisidir. Sosyoduygusal gelişim ile ilgili arayüzler de incelenecektir.

PSYC 524 Sosyal Gelişim

Çocukluk döneminde sosyal gelişim; olumlu sosyal davranışlar, saldırgan davranışlar, empati, duygu düzenleme ve davranış düzenleme becerileri, bu beceriler ile davranışların gelişime etki eden içsel ve çevresel unsurların incelenmesi.

PSYC 552 Psikolojide Seçilmiş Konular

Sosyal psikoloji alanında klasikleşmiş teori ve modeller yanında güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği genel giriş dersi. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanında en yaygın kullanılan metotlardan seçmeler sunmaktır.

PSYC 553 Psikolojide Seçilmiş Konular

Psikoloji alanında klasikleşmiş teori ve modeller yanında güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği genel giriş dersi. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere psikoloji alanında en yaygın kullanılan metotlardan seçmeler sunmaktır.

PSYC 561 Fizyolojik Psikoloji

Fizyolojik psikolojiye bir giriştir. Duyu, motivasyon, öğrenme, hafıza, ve duygu gibi süreçlerin fizyolojik temellerini tanıtır. Nörolojik hastalıklar, şizofreni, afektif hastalıklar, kaygı bozuklukları, ve psikofarmakoloji işlenecek diğer konular içindedir.

PSYC 566 Kültürün İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri

İnsan kaynakları uygulamalarındaki en yeni uygulama trendleri, bunların global iş kültürü ve yerel kültürden nasıl etkilendikleri incelenecek, kurumlardan davet edilecek konu uzmanlarıyla teoriyle pratik arasındaki farklar ortaya konulacaktır. Ayrıca insan kaynakları alanında yapılacak araştırmalarda izlenmesi gereken yöntemler ele alınacak ve araştırma projesi uygulaması yapılacaktır.

[/vc_column]