SOCI 502

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan temel nitel araştırma yöntemlerini, zayıf ve güçlü yönleriyle ele alır. Ders, nitel veri toplama yöntemleri, etnografi, mülakat teknikleri, arşiv araştırma yöntemleri, sözlü tarih, doküman analizi yöntemlerini inceler.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 506

Bu ders, klasik sosyoloji kuramlarını takiben özellike İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan çağdaş teorik yaklaşımları inceler. Ders, yapısalcılık, post-yapısalcılık ve post-modernizm, feminism, post-Marxizm, maduniyet çalışmaları gibi teorik yaklaşımları, alanlarının en önemli yazarlarının eserlerini okuyup tartışarak öğrencilere sunar.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 513

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal refah, sosyal adalet ve sosyal politika kavramlarının evrimini inceler. İşlenecek konular arasında modern anlamıyla ?refah devleti?nin oluşumu ile kamu, özel ve gönüllü birimlerin sosyal hizmetlerdeki rollerinin gelişimi yer alır. Ayrıca, politikaların oluşum süreçleri, bu sürece katılanların rolü ve sosyal politikaların etkileri; gelir ve hizmetlerin yeniden dağılımı temelinde ele alınacaktır.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 521

19. yüzyıldan itibaren Orta Doğu?da siyasi sistemlerin oluşumunu ve gelişimini inceler. Ayrıca, imparatorlukların yıkılması, ulus-devletlerin kurulması ve bu devletlerin dış politikaları gibi toplumsal ve siyasi süreçleri inceler.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 541

Göç ve nüfus hareketleri konularındaki sosyal bilim yazınlarını inceler. Uluslararası göç, uluslar-ötesi göç, diaspora oluşumu, mülteci hareketleri ve ülke içinde yerinden edilme konusundaki teorik yaklaşımları ve ampirik araştırmaları ele alır.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 504

Sosyal bilimlerde pek çok önemli teorik sorunun potansiyel cevap ve çözümlerinin tarih ve sosyolojinin kesişim noktasında yattığından hareketle yola çıkan bu ders; zamanın insan hareketleri, sosyal yapılar ve sosyal hayat üzerindeki etkisinin niteliğini ve önemini irdeler. Bu amaçla Tarihsel Sosyoloji alanındaki temel teorik ve yöntemsel tartışmaları ve katkıları inceler.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 511

Sosyal tabakalaşma konusunda başlıca teorik ve kavramsal tartışmaları inceler. Sınıf, ırk, etnisite, cinsiyet gibi sosyal tabakalaşma ve eşitsizliklerin temel boyutlarını tarihsel, küresel ve karşılaştırmalı bir perspektiften irdeler.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 518

Devlet-toplum ilişkileri hakkında, devlet oluşumu ve devletin ekonomik kalkınmaya müdahalesi konularındaki teorik yaklaşımlardan hareketle karşılaştırmalı yaklaşımlar sunar. Batılı ve batılı olmayan devlet oluşumu ve kalkınma modelleri arasında mukayese yaparak, sosyoloji ve siyaset bilimi alanlarındaki devletlerle ilgili yazına bir katkı sunmayı amaçlar.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 538

Toplumsal hareketler ve kitlesel eylem alanlarındaki çalışmalara ışık tutan teorik yaklaşımları, kavramsal sorunları ve ampirik araştırmaları irdeler. Toplumsal hareketlere bireylerin ve kitlelerin katılımını ve kitlesel eylemlerin toplumsal ve siyasi bağlamını inceler.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 570

Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin tarihsel köklerinin arka planını ve günümüzdeki cinsiyet eşitsizliklerini ortaya çıkaran ekonomik ve ideolojik nedenleri inceler. Cinsiyet eşitsizliklerinin süregelmesine katkıda bulunan mikro ve makro süreçleri ele alır. Cinsiyet eşitsizliklerini düzeltmeyi hedef alan makro ve mikro düzeydeki politikaları değerlendirir ve karşılaştırır.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 503

Bu ders sosyoloji teorisinin ana temaları ve önemli isimlerini yakından inceler. Ders, sosyoloji teorisinin klasik temellerini oluşturan Marx, Weber ve Durkheim’ın eserlerini derinlemesine analize eder ve kapsamlı teorik tartışmalar çerçevesinde sosyolojik bir yaklaşım geliştirilmesine katkıda bulunur.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 509

Tarih araştırmalarında ve sosyal bilimlerde kullanılan temel araştırma yöntemlerini ele alır. Modüler olarak tasarlanan bu derste öğrenciler ilk önce sosyal bilimler felsefesi ve niceliksel yöntemlerle tanıştırılır. Daha sonra, tarihsel, sosyolojik ve karşılaştırmalı metotlar ele alınır ve arşiv araştırması, sözlü tarih, etnoğrafi, mülakat teknikleri, doküman analizi gibi yöntemler incelenir. Ders; öğrenilen bu yöntemler ışığında ayrıca, araştırma tasarımının (araştırma önerisi yazımı, hipotez oluşturma, araştırma sorularının operasyonelleştirilmesi, anket ve mülakat formu tasarımı ve veri toplama gibi) çeşitli aşamalarında öğrencilere rehberlik eder.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 516

Millet, milliyet, milliyetçilik ve ulus-devlet kavramlarını, milliyetçiliğin ne şekillerde tahayyül edildiğini, gündelik yaşamdaki farklı tezahürlerini ve pratiklerini ve bu konulardaki temel teorik ve sosyal bilimsel yaklaşımları inceler.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 524

Balkanlar ve Sovyetler Birliği dâhil olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerindeki devletçi politikaları, Türkiye?yle karşılaştırmalı olarak inceler. 20. yüzyılda bu ülkelerde uygulanan farklı ekonomik politikaları ele alır. Devletçi politikaların bu toplumlarda yaşanan siyasi dönüşümler üzerindeki etkisini inceler.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 561

Klasik ve yeni ekonomik sosyoloji yazınlarını ele alır. Adam Smith, Max Weber ve Karl Polanyi?nin klasik yaklaşımları ile piyasa, kayıt dışı ekonomi, etnik ekonomi ve ilişki ağları gibi konulardaki yeni kavramsal tartışmalar üzerinde durur.

GSSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3