PSYC 530 / SALDIRGANLIK, ANTİSOSYAL DAVRANIŞLAR VE ŞİDDET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Antisosyal davranışlara dair kuramlar, bilişsel ve duygusal gelişim, problem çözme becerileri ile saldırganlık ilişkileri, toplumsal cinsiyet ve antisosyal davranış gelişimi, sosyal bağlam ve şiddet, önleme ve müdahale yöntemleri, sosyal politikalar.

PSYC 531 / GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KURAM VE YÖNTEMLERİNDE KÜLTÜRÜN YERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Gelişim psikolojisi alanında günümüzde hakim olan neredeyse tüm kuram ve yöntemler, bireyselci kültürlerdeki aileler ve çocuklar çalışılarak geliştirilmiştir. Bu kuram ve yöntemlerin evrensel geçerliğinin saptanması ve evrensel geçerliği olan kuram ve yöntemlerin geliştirilmesi sistematik sorgulama ile başarılabilir. Öğrencilere kültürel faktörlerin gelişim bilimin kuram ve yöntemlerini nasıl etkileyebileceği tanıtılır. Sistematik sorgulama ve görgül bulgulara dayalı olarak gelişim kuram ve yöntemlerinin nasıl etkin bir şekilde değiştirilebileceği çalışılır.

PSYC 532 / GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KİŞİ-ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Gelişim psikolojisinde genellikle çevresel özelliklerin kişi özelliklerine olan etkileri çalışılır. Fakat güncel gelişim kuramları kişi ile çevre arasındaki ilişkinin iki yönlü bir ilişki olduğu görüşünü desteklemektedir. Çevre ve kişi gelişiminin iki yönlü ilişkilerin çalışılmasının kuramsal ve uygulamalı açıdan önemi açıklanır. Daha sonra, bu yaklaşımın uygulanabilmesi için gerekli veri ve yöntemler örnekler çalışılarak tanıtılır.

PSYC 541 / İLERİ ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ: KURAMLAR, YÖNTEMLER VE UYGULAMALA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki en yeni kuramsal yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri incelenecektir. Alanın en önemli konularından olan `kriterin tanımı?, personel kararlarının bilimsel temelleri ve örgütsel gelişim üzerine yapılmış en yeni araştırmalar ve kuramlar tartışılacaktır. Ayrıca öğrencilerin bu alanda araştırma yapma deneyimi

PSYC 542 / İLERİ SOSYAL PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal psikoloji alanında klasikleşmiş teori ve modeller yanında güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği genel giriş dersi. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanında en yaygın kullanılan metodlardan seçmeler sunmaktır.

PSYC 546 / İLERİ SEVİYEDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Örgütsel davranış kuramları ve belli başlı konularından olan liderlik, takım çalışması, iletişim, tutumlar ve örgütsel değişim konularında yazılmış klasikleşmiş kuramlar, yeni teoriler, araştırmalar ve uygulamadan örnekler ele alınacaktır.

PSYC 550 / NİCELİKSEL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Psikolojide niceliksel araştırmalarda sıklıkla karşılaşılan birkaç problem vardır: boylamsal verilerin modellenmesi, farklı kaynaklardan toplanan verilerin ele alınması, farklı kümeleme düzeylerindeki çevre özelliklerini yansıtan verilerin kullanılması, sırasal verilerin modellenmesi, ve eksik verilerin modellemeye olan etkisi. Bu ileri konulara getirilen güncel çözümler tanıtılır. Bu çözümleri uygulayan yazılımlar yardımıyla uygulamalı problemler çözülür.

PSYC 551 / SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste sosyal psikoloji alanında son günlerde araştırmacıları meşgul eden en güncel konulardan seçmeler sunulacaktır. Eğitim, sağlık, politika ve tüketim bağlamlarında öne çıkan konulara sosyal-psikolojik yaklaşımlar farklı dönemlerde ele alınacaktır. Öğrenciler, ilgi duydukları bir konu üzerinde proje geliştireceklerdir.

PSYC 552 / PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal psikoloji alanında klasikleşmiş teori ve modeller yanında güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği genel giriş dersi. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanında en yaygın kullanılan metodlardan seçmeler sunmaktır.

PSYC 553 / PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PSYC 554 / PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PSYC 555 / PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal Psikoloji kuram ve araştırma metotlarının eğitim, çevre, medya, sağlık, topluluk gibi farklı alanlarda uygulamaları. Kuram-metod-uygulama dinamikleri.

PSYC 556 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 502

PSYC 557 / PSIKOLOJIDE SEÇILMIS KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PSYC 558 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PSYC 559 / PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PSYC 561 / FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fizyolojik psikolojiye bir giriştir. Duyu, motivasyon, öğrenme, hafıza, ve duygu gibi süreçlerin fizyolojik temellerini tanıtır. Nörolojik hastalıklar, şizofreni, afektif hastalıklar, kaygı bozuklukları, ve psikofarmakoloji işlenecek diğer konular içindedir.

PSYC 566 / KÜLTÜRÜN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İnsan kaynakları uygulamalarındaki en yeni uygulama trendleri, bunların global iş kültürü ve yerel kültürden nasıl etkilendikleri incelenecek, kurumlardan davet edilecek konu uzmanlarıyla teoriyle pratik arasındaki farklar ortaya konulacaktır. Ayrıca insan kaynakları alanında yapılacak araştırmalarda izlenmesi gereken yöntemler ele alınacak ve araştırma projesi uygulaması yapılacaktır.

PSYC 567 / TUTUMLAR VE İKNA EDİCİ İLETİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değişitirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Bu dersi alan öğrenciler tutumlar, kamuoyu, ikna edici iletişim konularında kullanılan araştırma metod ve tekniklerine hakim olup, kendi ilgi alanları doğrultusunda araştırma tecrübesi kazanacaklardır. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.

PSYC 570 / PSİKOLOJİDE POLİTİKA VE UYGULAMALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders sosyal bilim ve özellikle psikolojinin politikalar için rolünü önemini inceler. Psikolojinin sorumluluğu bireyden topluma doğru gelişebilir ve insanın esenliğine yönelik sosyal politikaları etkileyebilir. Dünya ve Türkiye?den örnekler incelenir. Öğrenciler politika önerileri ve uygulamalara eğilen projeler gerçekleştirirler.

PSYC 572 / SAĞLIK PSİKOLOJİSİNDE SOSYAL-PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sağlık ile ilgili davranış ve süreçlere sosyal-psikolojik yaklaşımların ele alındığı bu derste bireylerin sağlık ve hastalık hakkındaki inançları, alışkanlıkları, ve bu inanç ve alışkanlıkların sağlıkla ilgili seçim ve davranışlarını nasıl etkiledikleri incelenir. Sosyal-psikolojik modellerden hareketle sağlık davranışlarının değiştirilmesinde kullanılabilecek stratejiler ele alınır. Program geliştirme ve değerlendirme uygulamaları yapılır.

PSYC 584 / KÜLTÜRLERARASI ARAŞTIRMALARDA KURAM VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürlerarası araştırmaların epistemolojisinin tartışılmasıyla başlayacak tartışmalar, farklı kuramsal yaklaşımları benimsemiş araştırmaların deseni ve veri analizi ile devam edecektir. Yazındaki en son örneklerden bahsedilecek, özellikle çok katmanlı araştırma desenleri üzerinde durulacaktır.

PSYC 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

PSYC 595 / TEZ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bir danışman denetiminde araştırma tez çalışması.