PSYC 518

Bu ders bilim ve İnsan kaynakları yönetimindeki IK Yönetiminin stratejik rolü, insan kaynakları planlaması, kariyer yönetimi, kadrolaşma, eğitim ve gelişim, performans artışı ve yönetimi, kompanzasyon ve ödül yönetimi, birleişk yönetim ilişkileri gibi anahtar alanlardaki en son gelişmelere odaklanır.IK yönetimi uygulamaları ve ve sosyo kültürel, ekonomik, yasal ve kurumsal içerik üzerinde durulacaktır. Örnek olaylar için teorik tartışmalar ve global ve ulusal organizasyonlardan örnekler incelenecektir.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 523

Ders okuma ve tartışmaları yakın ilişkilerin gelişmeleri, sürdürülebilmeleri ve bozulmaları üzerine teorik ve ampirik çalışmalara odaklanır. Çalışmalar bilişsel (ör. yorma) ve duygusal faktörlerin bireylerin iletişimine olan etkilerine ağırlık verir ve evlilik, yakın dostluk ve ebevyn-çocuk ilişkilerini kapsar. Okumların bir kısmı bu süreç ve faktörlerin boşanma, aile içi şiddet gibi pratik konuları bilgilendirici nitelikte özelliklerini inceler.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 526

Bilişsel Psikolojinin tarihi, temel bilişsel süreçlere ilişkin modeller ve kuramlar ile bu kuramsal yaklaşımların dikkat, bellek, bilgi temsili, bilgi işleme ve problem çözme ile bağlantıları, insan zihninin algılanmasına dair farklı yaklaşımlar ve yöntemler.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 530

Antisosyal davranışlara dair kuramlar, bilişsel ve duygusal gelişim, problem çözme becerileri ile saldırganlık ilişkileri, toplumsal cinsiyet ve antisosyal davranış gelişimi, sosyal bağlam ve şiddet, önleme ve müdahale yöntemleri, sosyal politikalar.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 541

Endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki en yeni kuramsal yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri incelenecektir. Alanın en önemli konularından olan `kriterin tanımı?, personel kararlarının bilimsel temelleri ve örgütsel gelişim üzerine yapılmış en yeni araştırmalar ve kuramlar tartışılacaktır. Ayrıca öğrencilerin bu alanda araştırma yapma deneyimi

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 521

Bu ders bilişsel gelişim ile ilgili mevcut araştırma ve teorik konuları gözden geçirecektir. Kapsanacak olan temel araştırma alanları; zihin teorisi, birleşik dikkat, dil, hafıza, rakamsal kavrama, sosyal kavrama ve değişik bilişsel gelişimin etkisidir. Sosyoduygusal gelişim ile ilgili arayüzler de incelenecektir.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 525

Bu derste insan gelişim biliminin kişisel, ailevi, sosyal, politik ve ekonomik sorunlara yaptığı ve yapabileceği katkılar ele alınır. Kişilerin potansiyellerini yakalayabilmeleri ve yükseltebilmeleri yolunda neler yapılabileceği konusuna odaklanılır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 528

Sosyalleştirme kuram ve araştırmalarının tarihi, biyolojik yaklaşımlar içinde sosyalleştirme, yaşam uzamında aile içi ve dışı sosyalleştirme, sosyalleştirmeye kültürel yaklaşımlar, sosyalleştirmenin hedeflediği gelişim alanları.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 532

Gelişim psikolojisinde genellikle çevresel özelliklerin kişi özelliklerine olan etkileri çalışılır. Fakat güncel gelişim kuramları kişi ile çevre arasındaki ilişkinin iki yönlü bir ilişki olduğu görüşünü desteklemektedir. Çevre ve kişi gelişiminin iki yönlü ilişkilerin çalışılmasının kuramsal ve uygulamalı açıdan önemi açıklanır. Daha sonra, bu yaklaşımın uygulanabilmesi için gerekli veri ve yöntemler örnekler çalışılarak tanıtılır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 546

Örgütsel davranış kuramları ve belli başlı konularından olan liderlik, takım çalışması, iletişim, tutumlar ve örgütsel değişim konularında yazılmış klasikleşmiş kuramlar, yeni teoriler, araştırmalar ve uygulamadan örnekler ele alınacaktır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 520

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 524

Çocukluk döneminde sosyal gelişim; olumlu sosyal davranışlar, saldırgan davranışlar, empati, duygu düzenleme ve davranış düzenleme becerileri, bu beceriler ile davranışların gelişime etki eden içsel ve çevresel unsurların incelenmesi.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 527

Başlıca koşullanma ve öğrenme teorilerini detaylı bir şekilde tanıtmayı amaçlar. İşlenecek konuların bazıları alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, araçsal koşullanma, uyarıcı kontrolü, kaçınmalı koşullanma, sönümleme, ve motivasyondur. Ayrıca bu davranış süreçlerinin altında yatan nöral mekanizmalar ve deneysel paradigmaları içermektedir.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 531

Gelişim psikolojisi alanında günümüzde hakim olan neredeyse tüm kuram ve yöntemler, bireyselci kültürlerdeki aileler ve çocuklar çalışılarak geliştirilmiştir. Bu kuram ve yöntemlerin evrensel geçerliğinin saptanması ve evrensel geçerliği olan kuram ve yöntemlerin geliştirilmesi sistematik sorgulama ile başarılabilir. Öğrencilere kültürel faktörlerin gelişim bilimin kuram ve yöntemlerini nasıl etkileyebileceği tanıtılır. Sistematik sorgulama ve görgül bulgulara dayalı olarak gelişim kuram ve yöntemlerinin nasıl etkin bir şekilde değiştirilebileceği çalışılır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 542

Sosyal psikoloji alanında klasikleşmiş teori ve modeller yanında güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği genel giriş dersi. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanında en yaygın kullanılan metodlardan seçmeler sunmaktır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3