PSYC 515

Öğrencilere belleği destekleyen temel nöral süreçleri güncel ve ses getiren araştırmaları da kapsayarak tanıtmayı amaçlar. İşlenen konular arasında işleyen bellek, belleğin bilişsel kontrolü, uzun süreli belleğe bilgi kodlama, uzun süreli bellekten bilgi geri çekimi ve de yaşlanmanın çeşitli bellek süreçlerine olan etkileri mevcuttur.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 511

Bilişsel süreçlerin beyin tarafından nasıl desteklendiğini inceler. Beyin anatomisi ve nörobilim metotlarından başlayarak, görme, yönetimsel fonksiyonlar, öğrenme ve bellek, dikkat, duygular, düşünme ve problem çözme, sosyal biliş gibi temel konuları kapsar.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 508

Bellek kuramları, bellek süreçlerini inceleme yöntemleri, bellek ile diğer bilişsel süreçler arasındaki ilişkiler ve çağdaş bellek araştırmaları.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 505

Bu ders hem Sosyal Psikoloji hem de Gelişim Psikolojisi doktora programı dersidir. Gelişimsel bir yaklaşımla sosyo-kültürel bağlamda benliğin oluşumu ve sosyal-psikolojik-bilişsel süreçlerle ilişkisi özellikle kültürel ve kültürler arası ele alışlarla incelenir. Ardalanı bir taraftan Amerikan psikolojisinin başlangıcına, diğer taraftan sosyolojik sosyal psikolojinin sembolik etkileşim kuramlarına dayanan benlik kavramının güncel kuramsal konumu, bu dersin temel konusudur. Birey-toplum etkileşiminin anahtarını oluşturan benliğin hem evrensel kuramsal psikolojinin gelişmesindeki, hem de insanın esenliğine yönelik psikolojik uygulamalardaki yeri vurgulanır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 502

PSYC 501 içeriğine bağlı olarak daha gelişmiş araştırma yöntemleri üzerinde durulur. Bunlar multivaryant regresyon analizleri problemlerini, nominal ve ordinal verinin multivaryant analizlerini, yapısal denklem modellerini ve uzun süreli verinin analizi için metodları içerir

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 512

Çocukta bebeklikten okul çağına kadar sözlü dil becerilerini gelişiminin kuramsal olarak incelenmesi ve ölçülmesi; dil anlama ve üretme becerileri, anlatı becerileri, dilin ortaya çıkışında ve gelişiminde çevresel etkenlerin rolü

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 509

Çocuk ve gençlerdeki uyumlu ve uyumsuz davranış örüntülerinin ortaya çıkmasında rol oynayan gelişim süreçleri. Bozuklukları betimleyen bilişsel, duygusal ve güdümsel güçlükler, ve bunların çocukluktaki gelişimsel temellerine dair kuram ve görgül araştırma. Uyumlu ve uyumsuz davranışların ortaya çıkmasına katkı yapan risk ve koruyucu unsurların incelenmesine yönelik bireysel farklılık yaklaşımı.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 506

Bu ders sosyal bilim ve özellikle psikolojinin politikalar için rolünü önemini inceler. Psikolojinin sorumluluğu bireyden topluma doğru gelişebilir ve insanın esenliğine yönelik sosyal politikaları etkileyebilir. Dünya ve Türkiye?den örnekler incelenir. Öğrenciler politika önerileri ve uygulamalara eğilen projeler gerçekleştirirler.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 503

Bu derste, literatürdeki önemli çalışmalar ve yeni bulgular bölüm hocaları ile davetli konuşmacılar tarafından tartışılmakta, araştırma konuları ve yöntemleri irdelenmekte, düşünce alışverişi yapılmaktadır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 513

Organizasyonlarda ve iş gruplarında davranışı analiz eder. Özellikle liderlik, takım çalışması, organizasyonel iletişim, motivasyon ve organizasyonel değişim ve gelişim gibi konuların en son literatür araştırmalarına odaklanır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 510

Bu ders duygu ve motivasyon içerisinde teoriler ve araştırmaların özetini sunar. Okumalar, duygu ve motivasyonların sözsel ve sözsel olmayan iletişimdeki, karar vermedeki ve sebeplendirmedeki, sosyal fonksiyon ve psikopatolojideki rollerini inceleyeceklerdir. Mümkün oldukça öğrenciler bu başlıklarla ilgili biyolojik, bilişsel ve sosyal seviyelerde analizlere yönlendirileceklerdir.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 507

İnsan zihninin yapısını ve süreçlerini evrimsel bir bakış açısıyla inceleyerek doğal ve toplumsal koşulların ne tür zihin yapılarını desteklediği ve dolayısı ile dil, ahlak, işbirliği ve diğerlerini algılama işlevlerinde ne tür eğilimleri belirlediği.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 504

Temel psikolojik ölçümlerin gözden geçirilmesi. Değerlendirme geliştirmenin tüm prosesleri, psikolojik değerlendirmenin gözlemsel, kendi yönetimini kendi yapan ve görüşme teknikleri gibi farklı metotları ve birden fazla değerlendirme yönteminden elde edilen bilgilerin biraraya getirilmesi tartıışlacaktır.Öğrenciler uygulamalarla çalışacak ve psikolojik ölçümün kültürel, etik, ve sosyal içeriğini tartışacaklar.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 501

Açıklayıcı istatistik ve temel araştırma metodolojisi konularının gözden geçirilmesi. Deneysel yöntemler ve tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, kovaryans analizini içeren araştırma tasarımları ve temel etkilerinin, basit etkilerinin ve etkileşim karşılaştırmalarının analizleri. Araştırma ve yayın etiği.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3