PSYC 584

Kültürlerarası araştırmaların epistemolojisinin tartışılmasıyla başlayacak tartışmalar, farklı kuramsal yaklaşımları benimsemiş araştırmaların deseni ve veri analizi ile devam edecektir. Yazındaki en son örneklerden bahsedilecek, özellikle çok katmanlı araştırma desenleri üzerinde durulacaktır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 600

Doktora öğrencilerine, tez süreçlerinde rehberlik edecek en yeni, güncel ve ileri araştırma kuram ve yöntemlerini tartışabilecekleri fakülte üyeleri, diğer öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yapılan sunum ve seminerler.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 611

Bu ders stres tepkisini fizyolojik, endokrinolojik ve psikolojik düzeylerde inceler. Teorik ve ampirik çalışmalar stres, stresle başa çıkma ve sosyal destek gibi faktörleri iş ve aile ortamlarında yaşanan zorluklar kapsamında inceler. Dersin ve okumaların bir kısmı stresle başa çıkma tekniklerinin tanıtımı ve etkinliklerini değerlendirici nitelikte olacaktır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 617

Sosyal sistem olarak aile, değişen dünyada aile: boşanma, tek ebeveynli aileler, evlatlık alan aileler vb., değişen Türk aile yapısı ve dinamikleri, kentsel-kırsal alanda aile, toplumsal cinsiyet rolleri, Türk göçmen aileleri.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 664

Bu derste kişilerin kendilerini, başka kişileri ve grupları nasıl algıladıklarına dair sosyal bilişsel teoriler ele alınır. Bilgi işlemeye etki eden faktörler, duyguların ve hafızanın rolü, karar verme süreçlerinde ortaya çıkan yanılgı ve hatalar, benlik algısının gelişimi gibi konular derinlemesine incelenir.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 595

Bir danışman denetiminde araştırma tez çalışması.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:0

PSYC 608

Otobiyografik bellek araştırmalarının geçmişi, kuramsal yaklaşımlar ile araştırmaların incelenmesi ve laboratuar araştırmalarına katılım.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 616

Dilin sözlü anlatı metin oluşturmada rolü; akranlar arası iletişimde dil kullanımları; görsel bakış açısı algısı; bilişsel ve sosyal gelişimin dil kullanımında rolü

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 635

Davranışsal genetik, kişisel özellikleri çevre ve genetik unsurların bir arada belirlediğini ve genetik unsurlar belirlenmeden çevresel unsurların geçerli bir şekilde belirlenmesinin imkansız olduğu önerir. Öğrencilere bu kuramsal bakış açısı tanıtılır. Genetik özelliklerin belirlenmesi için gerekli olan yöntemler ve veriler tanıtılır. Güncel davranışsal genetik araştırmaları ve bulguları tartışılır, ve basit uygulamalar yapılır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 590

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:0

PSYC 605

Yaşlanma ile gelen bilişsel değişimler, doğrudan yaşlanma etkisi ve yaşlanmanın dolaylı sonuçları, hatırlama sorunları, problem çözme ve karar verme süreçleri, dikkat.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 614

Dil sisteminin diğer düşünce sistemleri ile ilişkisi; dilin algı ve bellek üzerinde etkisi, dillerarası karşılaştırmalar, dil kullanımında bilişsel gelişimin etkisi

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 630

Öğrencilere araştırmaların farklı aşamalarında sıklıkla karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözüm alternatifleri tanıtılır. Daha sonra öğrenciler yürütülmekte olan bir araştırma projesinde süpervizyon altında problem çözmeye yönlendirilirler. Problemlerin ve çözümlerin belgelendirilmesi ve bu çözümlerin uygulanması konusunda deneyim kazanırlar.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 695

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:0